Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość budżetowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F22-AF-RaBud
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość budżetowa
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunkowość finansowa: zasady rachunkowości, budowa sprawozdania finansowego, budowa i zasady funkcjonowania kont księgowych bilansowych i wynikowych, zasady wyznaczania wyniku finansowego, ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.


Finanse publiczne: system finansów publicznych, system budżetowy, system podatkowy, fundusze celowe, dochody i wydatki budżetowe, finanse Unii Europejskiej.

Całkowity nakład pracy studenta:

6 ECTS x 25h pracy = 150h pracy


1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 30h + ćwiczenia 15h + konsultacje 30h (wliczając online): 75h

2. Praca indywidualna studenta: 45h

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 30h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla rachunkowości procesy zachodzące w jednostkach sektora finansów publicznych oraz sposób ich zaprezentowania otoczeniu w sprawozdaniach budżetowych i finansowych [K_W07].


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student zna i potrafi posługiwać się przepisami prawnymi oraz normami i regułami zawodowymi i etycznymi obowiązującymi w sektorze finansów publicznych - w zakresie rachunkowości budżetowej - w celu rozwiązywania konkretnych problemów [K_U05].


U2: Student, wykorzystując zdobytą wiedzę w zakresie rachunkowości budżetowej, potrafi właściwie analizować przebieg procesów i operacji gospodarczych w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych [K_U06].


U3: Student potrafi dokonać analizy sprawozdań budżetowych i finansowych [K_U07].

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości budżetowej w celu przedsiębiorczego działania w sektorze finansów publicznych [K_K03].

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point),

- studium przypadku,

- przykłady liczbowo-ewidencyjne.


Ćwiczenia:

- księgowanie operacji gospodarczych na kontach teowych,

- studium przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot "Rachunkowość budżetowa" ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych. W ramach przedmiotu omawiane są główne problemy ewidencyjne oraz sprawozdawcze.

Pełny opis:

Efektem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji umożliwiających posługiwanie się najważniejszymi pojęciami i narzędziami z zakresu rachunkowości budżetowej. Przedmiot jest realizowany w formie łączącej wykład (część teoretyczna, definicyjno-wprowadzająca) oraz ćwiczenia (część praktyczna, pokazująca praktyczne zastosowanie poznanych pojęć i narzędzi z zakresu rachunkowości budżetowej).

W trakcie przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Budżet w systemie finansowym państwa (W1).

2. Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych (W1).

3. Rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego (W1, U1).

4. Wpływ zasad gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych na ewidencję dochodów i wydatków (W1, U1, U2).

5. Wycena i ewidencja operacji gospodarczych w następujących obszarach: majątek trwały, majątek obrotowy, rozrachunki, fundusz, dochody, wydatki, wynik finansowy (W1, U1, U2).

6. Rachunkowość organów podatkowych (W1, U2).

7. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa (W1, U3).

8. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny (W1).

Literatura:

1. T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2014.

2. K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

3. M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

4. A. Zysnarska, Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, ODDK, Warszawa 2020.

5. Winiarska Kazimiera (red.), Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Egzamin w formie testu. Test składa się z 15-20 pytań (W1):

- pytania jednokrotnego wyboru

- pytania wielokrotnego wyboru

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Ćwiczenia

Na zaliczenie składają się:

- praca pisemna/ referat dotycząca/-y analizy sprawozdania budżetowego lub zreferowanie określonego tematu (U3); ocena z pracy pisemnej/ referatu stanowi 30% udziału w ocenie końcowej,

- kolokwium polegające na księgowaniu operacji gospodarczych na kontach teowych (U1, U2), zaliczenie od 60%; ocena z kolokwium stanowi 70% udziału w ocenie końcowej.

Skala ocen z ćwiczeń:

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)