Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z12-0-Rach Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Zarządzanie, 2 rok, I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 30 godzin

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 20 godzin

3. Konsultacje: 15 godzin

4. wykład: 30 godzin

5. ćwiczenia: 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Posiada wiedzę o istocie rachunkowości, jej strukturze, roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, uwarunkowaniach prawnych, treści poszczególnych elementów sprawozdania finansowego oraz wybranych metodach i narzędziach rachunkowości zarządczej - K_W08
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Student potrafi identyfikować i analizować treść poszczególnych elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz potrafi opracować podstawowe elementy sprawozdania finansowego – K_U03

U2 Student potrafi identyfikować i analizować problemy występujące w przedsiębiorstwach wykorzystując wybrane metody i narzędzia rachunkowości zarządczej K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi objaśnić tok rozumowania potrzebny do rozwiązania ćwiczenia - K_K02

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi


2. Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań

Skrócony opis:

"Rachunkowość" jest jednym z tzw. praktycznych przedmiotów, stąd koniecznym jest powiązanie treści wykładu z praktycznymi rozwiązaniami realizowanymi w ramach ćwiczeń. W ramach zajęć prezentowane będą wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej oraz zarządczej, obejmujące m.in. takie bloki tematyczne jak: system rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, kryteria klasyfikacyjne kosztów, próg rentowności.

Efektem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji umożliwiających posługiwanie się najważniejszymi pojęciami, metodami i narzędziami z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej. Metoda prowadzenia zajęć łączy w sobie elementy wykładu, jak i rozwiązywania zadań.

Pełny opis:

Efektem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji umożliwiających posługiwanie się najważniejszymi pojęciami, metodami i narzędziami z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej. Przedmiot będzie realizowany w formie łączącej wykład (część teoretyczną, definicyjno-wprowadzającą) oraz ćwiczenia (część praktyczna, pokazująca praktyczne zastosowanie poznanych pojęć, metod, narzędzi z zakresu rachunkowości).

W trakcie przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

I Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej

1. System rachunkowości, regulacje prawne, podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości (W1)

2. Bilans jako element sprawozdania finansowego (W1, U1, K1)

3. Wycena bilansowa (W1)

4. Rachunek zysków i strat jako element sprawozdania finansowego (W1, U1, K1)

5. Pojęcie i klasyfikacja operacji gospodarczych (W1, U1, K1)

6. Konta księgowe i ich rodzaje (W1)

7. Rachunek przepływów pieniężnych (W1, U1, K1)

8. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego (W1)

II Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości zarządczej

9. Kryteria klasyfikacyjne kosztów (W1)

10. Szacowanie kosztów dla celów decyzyjnych (W1, U2, K1)

11. Analiza progu rentowności (W1, U2, K1)

12. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych (W1, U2, K1)

13. Wykorzystanie kosztów w podejmowaniu decyzji (W1, U2, K1)

Literatura:

1. Chojnacka E., Wolszon U., Zimnicki T., Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018

2. Sojak S., Stankiewicz J. (red.), Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008

3. Sojak S., Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, SKwP, Warszawa 2017

4. Świderska G.K., Jak czytać sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2013

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu składającego się z 15-20 pytań dotyczących efektu W1, pytania o charakterze zamkniętym (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) jak i otwartym.

W1 - 15-20 pytań - Egzamin +++

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składają się dwa kolokwia obejmujące efekty U1, U2.

U1 - kolokwium "+++"

U2 - kolokwium "+++"

Podstawą uzyskania zaliczenia jest zdobycie 50% punktów.

K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

- aktywność studenta na ćwiczeniach

- ewentualne referaty na tematy związane z tematyką zajęć.

50%-59% - ocena 3

60%-69% - ocena 3,5

70%-79% - ocena 4

80%-89% - ocena 4,5

90%-100% - ocena 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka, Justyna Kłobukowska, Anna Olewnik-Dejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Maja Piesiewicz, Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz, Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.