Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka w rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z13i-InfRach Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Informatyka w rachunkowości
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Zarządzanie, 3 rok, I stopnia, PRK, moduł informatyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z rachunkowości finansowej:


1. Zasady rachunkowości

2. Rodzaje i sposób działania kont księgowych

3. Zasady zapisu na kotach księgowych

4. Układ i budowa sprawozdania finansowego

5. Podstawowe wiadomości dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład/ćwiczenie/konsultacje): 50 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 30 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 20 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student zna i rozumie znaczenie i zastosowanie technik informatycznych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. [KW_08_M02]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. [K_U03_M_01]


U2. Potrafi wykorzystywać w pracy systemy informatyczne rachunkowości [K_U10_M_01]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1.Potrafi w wyniku analitycznego myślenia określić czynniki wpływające na sytuację majątkową i finansową jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz określić priorytety wpływające na rzetelność sprawozdania finansowego z wykorzystaniem systemów finansowo-księgowych.[K_K02_M_01]


K2.Komunikatywność: posiada kompetencje w zakresie formułowania i przekazywania informacji wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych przy pomocy systemu informatycznego[K_K03_M_01]


K3. Kreatywność: Potrafi kreatywnie uczestniczyć w pracach zespołowych polegających na prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy pomocy systemu informatycznego.[K_K06_M_02]

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacja w Power Point

2. Instruktarz przy pomocy komputera i rzutnika multimedialnego

3. Indywidualna praca studenta z możliwością ingerencji przez prowadzącego.

4. Pogadanka wstępna

(rozmowa ze studentami, której celem jest przygotowanie uczestników do tematu zajęć i wytworzenie gotowości do poznania nowych umiejętności)

5. Pogadanka utrwalająca

(rodzaj rozmowy ze studentami, podczas której wykładowca stawia studentom pytania dotyczące uprzednio poznanego materiału; ich celem jest zaktywizowanie słuchaczy i aplikacja poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych)

6. Dyskusje, omówienia

(wymiana zdań między prowadzącym i uczestnikami; ich celem jest wspólne rozwiązywanie problemu, uzupełnienie wiedzy oraz kształtowanie przekonań)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w formie samodzielnej pracy studenta przy stanowisku komputerowym po uprzednim instruktarzu przez prowadzącego. Zadania typowo księgowe poprzedzone są wprowadzeniem związanym z parametryzacją wybranego systemu finansowo-księgowego (Symfonia F-K).

W części merytorycznej student księguje w systemie operacje gospodarcze na podstawie podanych przez prowadzącego dokumentów księgowych różnego rodzaju. Merytorycznie zakres materiału pokrywa się z materiałem przerabianym w ramach przedmiotu rachunkowość finansowa.

Poprawność księgowań weryfikowana jest przez studenta na podstawie wzorcowych zestawień obrotów i sald na kontach udostępnianych przez prowadzącego po zaksięgowaniu danego zestawu dokumentów.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu (W1):

1. Ogólne zasady rachunkowości według ustawy o rachunkowości (UoR)

2. System symfonia F-K budowa, moduły zasada działania

3. Zakładanie i parametryzowanie firmy w systemie symfonia F-K

4. Ewidencja operacji gospodarczych w systemie symfonia F-K:

4.1. Podstawy prawne zgodnie z UoR

4.2. Księgowanie w systemie symfonia

5. Zamknięcie roku w systemie Symfonia F-K

Treści programowe ćwiczeń:

1. Zakładanie i parametryzowanie firmy w systemie symfonia F-K (U1)(K2)

2. Ewidencja operacji gospodarczych w systemie symfonia F-K (U2)(K3)

3. Zamknięcie roku w systemie Symfonia F-K (U2)

Literatura:

1. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

2.Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A., Rachunkowość komputerowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kasperowicz A., Rachunkowość komputerowa. Sprawozdawczość elektroniczna, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.

4. Instrukcja obsługi systemu Symfonia F-K, Sage – Symfonia

Metody i kryteria oceniania:

1. Wejściówka z rachunkowości finansowej-K1- "+++"

2. Rejestrowana na zajęciach aktywność - K2 - "+++"

3. Opracowanie "case study" w grupie - K3 - "+++"

4. Test z teorii użytkowania systemu F-K (Moodle) W1 "+++"

5. Kolokwium - założenie i parametryzacja pracy systemu Symfonia F-K - U1 - "+++"

6. Kolokwium - zaksięgowanie operacji gospodarczych w systemie Symfonia F-K.

Osiągnięcie efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań.

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.