Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-0-RachZa Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, program 2012, KRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych takich jak kapitał, koszt, przychód, wynik, zasad rachunkowości finansowej i sprawozdawczości, procesów decyzyjnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Razem nakład pracy studenta 120 godzin, w tym:

- udział w wykładzie 15h i ćwiczeniach 15h oraz konsultacjach 5 h

- praca indywidualna studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 45h,

- czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 40 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna, rozumie i rozpatruje w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia rachunkowości zarządczej w celu pozyskiwania informacji do identyfikowania prawidłowości rządzących procesami gospodarczymi - K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi prognozować, identyfikować i analizować problemy występujące w przedsiębiorstwach, wykorzystując wiedzę teoretyczną zdobytą na przedmiocie rachunkowość zarządcza - K_U01


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student posiada wiedzę o metodach i narzędziach zdobywania informacji niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa w globalnym środowisku - K_K04

Metody dydaktyczne:

Prezentacja w Power poincie zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi. Rozwiązywanie zadań, projekt, praca w grupach.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapewnienie wiedzy i umiejętności umożliwiającej rozpoznawanie i stosowanie zasad oraz metod racjonalizowania decyzji w biznesie, w szczególności umożliwiających: klasyfikacje kosztów i ich szacowanie dla celów decyzyjnych, analizę progu rentowności i wrażliwości zysku, podejmowanie decyzji cenowych i inwestycyjnych oraz wycenę transferów w podmiotach.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu Rachunkowość zarządcza jest

zaznajomienie studentów z rolą rachunkowości w procesie

podejmowania i kontroli decyzji podczas zarządzania firmą w

warunkach wolnego rynku. Efektem kształcenia powinny być

umiejętności i kompetencje w zakresie analizowania wpływu kosztów na efektywność, funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, podejmowania decyzji menedżerskich: operatywnych (krótkoterminowych) i inwestycyjnych (długoterminowych).

W trakcie przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

Realizowane grupy zagadnień w trakcie wykładów:

1. Kryteria klasyfikacyjne kosztów - W1:

a. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów sprawozdawczych,

b. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych,

2. Wybrane zagadnienia problemowe rachunkowości zarządczej - W1;

a. Szacowanie kosztów dla celów decyzyjnych,

b. Analiza progu rentowności,

c. Analiza wrażliwości zysku,

d. Koszty i przychody relewantne,

e. Decyzje cenowe,

f. Decyzje inwestycyjne,

g. Ośrodki odpowiedzialności,

h. Wycena transferów w podmiotach.

Realizowane grupy zagadnień w trakcie ćwiczeń:

1. Kryteria klasyfikacyjne kosztów - U1:

a. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów sprawozdawczych,

b. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych,

2. Wybrane zagadnienia problemowe rachunkowości zarządczej - U1;

a. Szacowanie kosztów dla celów decyzyjnych,

b. Analiza progu rentowności,

c. Analiza wrażliwości zysku,

d. Koszty i przychody relewantne,

e. Decyzje cenowe,

f. Decyzje inwestycyjne,

g. Ośrodki odpowiedzialności,

h. Wycena transferów w podmiotach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I i III, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2015.

Literatura uzupełniająca:

S. Sojak, Ceny transferowe. Teoria i praktyka, PWN 2001.

K. Świderska, (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, Warszawa 2008.

I. Sobańska, (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Beck, Warszawa 2006.

E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

wykład

W1: egzamin +++

ćwiczenia

U1: zadania liczbowe do rozwiązania +++

K1: obserwacja +++

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest po przekroczeniu progu 60%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak
Prowadzący grup: Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa, Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Marlena Ciechan-Kujawa, Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Marlena Ciechan-Kujawa, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.