Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tworzenie aplikacji internetowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-IB-TwAIn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tworzenie aplikacji internetowych
Jednostka: Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. informatyka w biznesie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa obsługa komputera.

Znajomość podstawowych usług sieciowych.

Umiejętność obsługiwania podstawowych aplikacji usług internetowych (poczta e-mail, www).Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Laboratorium - 15 godzin

Wykład - 10 godzin

Konsultacje merytoryczne - 40 godzin

Łącznie liczba godzina kontaktowych - 65 godzin

Praca własna (przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie e-learningowej, wykonanie zadań) - 60 godzin

Całkowity nakład pracy studenta - 125 godzinEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Absolwent posiada wiedzę dotyczącą budowy i działania stron www oraz aplikacji internetowych - K_W04

W2: Absolwent identyfikuje podstawowe technologie tworzenia aplikacji internetowych - K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Absolwent potrafi zaprojektować i stworzyć aplikację internetową, spełniającą określone założenia i cele - K_U04, K_U06, K_U12

U2: Absolwent umie stosować wybrane narzędzia programistyczne służące do tworzenia aplikacji internetowych - K_U04, K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Absolwent potrafi analizować potrzeby biznesowe i realizować je, wdrażając odpowiednie rozwiązania programistyczne - K_K01, K_K04

K2: Absolwent jest gotów do poszerzania swoich kompetencji w zakresie tworzenia aplikacji internetowych - K_K01


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów II stopnia na kierunku , specjalność Informatyka w Biznesie. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami używanymi przy tworzeniu aplikacji internetowych oraz samodzielne wykorzystanie tych technologii do tworzenia prostych aplikacji internetowych.

Pełny opis:

Przegląd technologii webowych.

Architektura klient-serwer

HTML 5

PHP

JavaScript - biblioteka jQery

Sieciowa relacyjna baza danych

Protokoły wymiany danych JSON

Architektura aplikacji internetowej

Bezpieczeństwo aplikacji internetowej

Literatura:

-) HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW. Podręcznik Front-End Developera - Helion - 2018

-) JavaScript od podstaw - Moskała Marcin - 2021

-) Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3 - Helion - 2021

-) Dokumentacja JavaScript (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript) oraz PHP (https://www.php.net/docs.php)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium - W1, W2, U1, U2, K1, K2:

Wykonanie przynajmniej 80% zadań realizowanych w ramach laboratorium

Przygotowanie indywidualnego projektu zaliczeniowego - aplikacja internetowa

Zaliczenie wykładu - W1, W2, K1, K2:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko, Grzegorz Osowski
Prowadzący grup: Grzegorz Osowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)