Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Controlling procesów logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z22-LB-CoPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Controlling procesów logistycznych
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 2 rok II stopnia, PRK, sp. logistyka biznesu
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej, znajomość podstaw logistyki i rachunkowości

Całkowity nakład pracy studenta:

Czas pracy z nauczycielem: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń, 5 godzin konsultacji

Czas pracy indywidualnej w ciągu semestru - 20 godzin

Czas pracy potrzebny do przygotowania się w procesie oceniania: 40 godzin


Łączny nakład pracy studenta: 95 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – zna i rozumie procesy logistyczne w działalności gospodarczej (K_W02)

W2 – zna funkcje controllingu w logistyce (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – potrafi identyfikować logistyczne zależności systemowe i definiować procesy logistyczne (K_U01)

U2 – potrafi rozwiązywać problemy controllingowe z wykorzystaniem rachunku kosztów i wyników w logistyce (K_U02, K_U06)

U3 – potrafi zastosować narzędzia optymalizacyjne i statystyczne wykorzystywane w controllingu (K_U01, K_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – potrafi myśleć analitycznie i znajdować źródła problemów w analizowanych przypadkach (K_K04)

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją, dyskusje, prezentacje studenckie, analizy przypadków, praca w zespołach nad zadaniami

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi instrumentami controllingu procesów logistycznych, zasadami tworzenia systemów controllingowych na użytek logistyki, miernikami controllingu, jak również zagadnieniami związanymi z audytem logistyki.

Pełny opis:

1. Zakres controllingu

2. Algorytm zarządzania controllingowego

3. Controlling logistyki jako składowa controllingu przedsiębiorstwa

4. Zadania controllera w zakresie logistyki

5. Controlling logistyczny jako cykl controllingowy w pięciu krokach

6. Koszty logistyki a nakłady i wydatki na działalność logistyczną

7. Wpływ zarządzania logistyką na pozycje bilansu i rachunku wyników, rentowność zaangażowanego kapitału, przychody i koszty przedsiębiorstwa

8. Obszary controllingu funkcyjnego w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

9. Instrumenty controllingu logistyki: analiza wąskich gardeł, analiza ABC i XYZ

10. Controlling zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, gospodarki magazynowej, transportu – wybrane wskaźniki

11. Audyt logistyki

Literatura:

Podstawowa:

B. Śliwczyński: Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.

B. Śliwczyński, Controlling operacyjny łańcucha dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

B. Sadowska, Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

M. Chaberek: Logistyka informacji zarządczej w controllingu przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.

R. Kowalak pod redakcją E. Nowak, Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

Z. Jedynak, Audyt logistyki w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego, CeDeWu, Warszawa 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu.

Ćwiczenia:

Zaliczenie w formie prezentacji.

Kryteria oceniania (test):

niedostateczny: <60%

dostateczny: >=60%, <70%

dostateczny plus: >=70%, <80%

dobry: 80%

dobry plus: >80%, <=90%

bardzo dobry: >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda, Tomasz Urbańczyk
Prowadzący grup: Tomasz Urbańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda, Tomasz Urbańczyk
Prowadzący grup: Tomasz Urbańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.