Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR1-SEM/l-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Efekty uczenia się - wiedza:

– zna szczegółowo i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności inte-lektualnej i prawa autorskiego (K_W08);

– ma wiedzę o instytucjach nauki i kultury oraz orientuje się we współczesnym życiu środowisk naukowych i ich działalności popularyzatorskiej (K_W10);

– zna metody badawcze i narzędzia warsztatu archeologa oraz metody upowszechniania wiedzy archeologicznej (K_W11);

– ma wiedzę dotyczącą zastosowania języka ojczystego w tworzeniu dojrzałych tekstów naukowych i popularno-naukowych (K_W13);

– ma wiedzę dotyczącą form dyskursu naukowego z zachowaniem norm etycznych (K_W14);

– ma szczegółową wiedzę o gromadzeniu archeologicznych zasobów źródłowych, zarządzaniu nimi i ich przetwarzaniu oraz wykorzystaniu do tych celów technik komputerowych i multimedialnych (K_W15).


Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (K_U01);

– posiada umiejętności badawcze obejmujące krytyczną analizę prac innych auto-rów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i narzędzi badawczych, opra-cowanie i prezentację wyników, pozwalające na Rozwiązywanie złożonych pro-blemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla ar-cheologii (K_U02);

– umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować samodzielne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kiero-wania własną karierą zawodową (K_U03);

– posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem wła-snych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U06);

– posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opra-cowań syntetycznych w różnych formach i różnych mediach (K_U07);

– potrafi porozumiewać się w języku polskim i języku obcym ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla archeologii oraz dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych oraz niespecjalistami z wyko-rzystaniem różnych narzędzi i technik komunikacyjnych, a także popularyzować wiedzę o wytworach kultury, archeologii i instytucjach zajmujących się nimi (K_U08);

– posiada pogłębione umiejętności poprawnego redagowania, komentowania i opatrywania przypisami konstruowanych tekstów, zgodnie z kanonami przyjętymi w różnych dziedzinach nauk historycznych i obszarów, z których czerpie archeologia (K_U09);

– posiada pogłębione umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych kategorii źródeł (K_U10);

– pracuje w zespole, rozwiązując złożone problemy z zakresu badań archeologicznych, prezentuje ich wyniki i formułuje konkluzje stosując opracowane dla zespołu instrukcje i procedury (K_U14).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez sienie i innych zadania (K_K03);

– prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu archeologa i prowadzeniem badań naukowych (K_K04);

– bierze udział w życiu naukowym i kulturalnym, uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach środowiskowych (K_K06);

– wykazuje niezależność i samodzielność w formułowaniu poglądów, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech (K_K07);

– wykazuje kompetentną odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawieniu obrazu dziejów, zgodnego z aktualnym stanem wiedzy archeologicznej (K_K09).


Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach; dyskusja nad własną pracą i pracami innych uczestników seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Chudziak, Anna Drążkowska, Jacek Gackowski, Małgorzata Grupa, Jolanta Małecka-Kukawka, Andrzej Pydyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Chudziak, Jolanta Małecka-Kukawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Chudziak, Anna Drążkowska, Jacek Gackowski, Małgorzata Grupa, Daniel Makowiecki, Andrzej Pydyn, Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Drążkowska, Jacek Gackowski, Inga Głuszek, Stanisław Kukawka, Grzegorz Osipowicz, Andrzej Pydyn, Magdalena Sudoł-Procyk, Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.