Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do archiwistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-WA-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do archiwistyki
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Gotowość do przyswojenia nowych wiadomości i umiejętności, chęć poznawania pracy archiwów i archiwistów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 2 punkty, co odpowiada 60 godzinom pracy studenta, w tym:

za godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- uczestnictwo w zajęciach 1 pkt (30 godzin pracy)

za godziny realizowane indywidualnie przez studenta:

- przygotowanie do zajęć 0,5 pkt (15 godzin pracy)

- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego 0,5 pkt (15 godzin pracy)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Ma podstawową wiedzę o miejscu archiwistyki w systemie nauk oraz o ich przedmiotowej i metodologicznej specyfice. K_W01. H1A_W01

W02: Zna podstawową terminologię z zakresu archiwistyki, rozumie jej źródła oraz zastosowania. K_W02. H1A_W02

W03: Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archiwistyki. K_W03. H1A_W03

W04: Ma podstawową wiedzę o powiązaniach archiwistyki z zarządzaniem dokumentacją oraz tych dwóch nauk z naukami o zarządzaniu, naukami historycznymi i innymi dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. K_W12. H1A_W05

W05: Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach z zakresu archiwistyki. K_W13; H1A_W06

W06: Ma podstawową wiedzę o archiwach i instytucjach kultury w Polsce i na świecie. Zna ich specyfikę i różnicę w zarządzaniu nimi. K_W18; H1A_W10

W07: Zna otoczenie zewnętrzne archiwów i innych instytucji dokumentacyjnych, orientuje się w życiu kulturalnym i naukowym swego kraju. Zna możliwości i formy udziału tych instytucji w planowanych lub realizowanych projektach. K_W19; H1A_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi stosować podstawową terminologię z zakresu archiwistyki. K_U05. H1A_U04

U02: Potrafi zastosować zasady teoretyczne archiwistyki podczas formułowania wypowiedzi ustnej i pisemnej. K_U10. H1A_U08

H1A_U09

U03: Potrafi rozpoznawać różne instytucje zajmujące się dokumentowaniem życia publicznego i określać ich rolę społeczną, a także miejsce w strukturze dziedziny archiwalnej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne role. Podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań. K_K02. H1A_K02

K02: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. K_K03. H1A_K03

K03: Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza archiwalnego), regionu, kraju, Europy; rozumie i dostrzega potrzebę jego promowania. K_K06; H1A_K05

Metody dydaktyczne:

Podające: pogadanka, wykład konwersatoryjny;

Poszukujące: ćwiczeniowa, obserwacji;

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wstęp do archiwistyki są to ćwiczenia wprowadzające, pozwalające studentom poznać archiwistykę jako dyscyplinę naukową, podstawową terminologię archiwalną, zasady archiwistyki i funkcje archiwów, a także współczesną dziedzinę archiwalną, jej wszystkie elementy i relacje jakie między nimi zachodzą. Od studentów wymagana jest gotowość do przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, chęć poznawania pracy archiwów i archiwistów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie (sylabus)

2. Archiwistyka jako dyscyplina naukowa (przedmiot, problematyka, podział, miejsce wśród nauk)

3. Terminologia archiwalna (archiwalia, kancelaria, registratura, archiwum)

4. Terminologia archiwalna (zespół archiwalny, zbiór archiwalny, zasób archiwalny)

5. Funkcje archiwalne

6. Zasady teoretyczne archiwistyki

7. Sieci archiwalne

8. Organizacja wewnętrzna archiwów

9. Sprawdzian

10. Archiwa państwowe podległe NDAP

11. Archiwa państwowe z powierzonym zasobem archiwalnym

12. Archiwa państwowe wyodrębnione

13. Archiwa wyznaniowe. Archiwa społeczne. Archiwa rodzinne

14. Archiwa gospodarcze. Komercyjna działalność archiwalna

15. Stowarzyszenia archiwalne. Ośrodki kształcenia archiwistów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chorążyczewski Waldemar, Archiwistyka dla początkujących, [on-line], https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.

Robótka Halina, Ryszewski Bohdan, Tomczak Andrzej, Archiwistyka, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca:

Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie, dostępny on-line: www.sap.waw.pl

Ryszewski Bohdan, Archiwistyka. Przedmiot – zakres – podział (studia nad problemem), Warszawa – Poznań – Toruń 1972.

Ryszewski Bohdan, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach (aktywność): K01, K02

Przygotowanie wyznaczonych podlegających ocenie zadań (udział w dyskusji na zajęciach, praca w grupach i indywidualna): W04, U01, U02, K01, K02,

Wynik sprawdzianów pisemnych: W01, W02, W03, W04, U01, U02,

Kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (25% oceny)

2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji (25% oceny)

3. Sprawdzian pisemny (50 % oceny)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 51% do 59%

2 – 50% i poniżej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rosa
Prowadzący grup: Agnieszka Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczne jak w części A

Pełny opis:

Identyczne jak w części A

Literatura:

Identyczne jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rosa
Prowadzący grup: Agnieszka Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczne jak w części A

Pełny opis:

Identyczne jak w części A

Literatura:

Identyczne jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rosa
Prowadzący grup: Agnieszka Rosa, Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczne jak w części A

Pełny opis:

Identyczne jak w części A

Literatura:

Identyczne jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)