Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polish Culture and History from 10th to 16th century

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-EN-PCAH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polish Culture and History from 10th to 16th century
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Knowledge of basic facts from the history of Polish, knowledge of English to listen to the lecture.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 h. - participation

10 h. - personal reading

20 h. - test preparation

Efekty uczenia się - wiedza:

Basic knowledge about Polish culture in the 10.-16. centuries

Efekty uczenia się - umiejętności:

The ability to perceive the evolutionary processes of cultural formation.

Educating critical treatment of historical sources, obtaining objective information from them.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The ability to perceive the evolutionary processes of cultural formation

Educating critical treatment of historical sources, obtaining objective information from them.

Metody dydaktyczne:

Lecture, a short discussion at the end of each lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

The subject of the lectures are various manifestations of culture in the Polish lands in the period from the early Middle Ages to the end of the sixteenth century.

Pełny opis:

The lecture will present various cultural phenomena in the Polish lands in the period from the early Middle Ages to the end of the sixteenth century.The beginnings of the Polish, the times of the first Piasts, culture in the Polish lands during the period of district division, in the times of Władysław Łokietek and Casimir the Great and in the Jagiellonian times will be presented. Special attention will be paid to medieval and Renaissance literature and intellectuals in Poland.

Literatura:

J. Kłaczkow, A. Radzimiński, S. Roszak, The History of Poland. A Nation and State between West and East, Toruń 2012, s. 5-126

O. Halecki, Borderlands of Western Civilization: a history of East Central Europe, New York 1952

O. Halecki, A history of Poland, London 1983

A. Brożek, The history of Poland: a guide for english speaking students, Kraków 1985

B. Suchodolski, A history of polish culture, Warsaw 1986

Metody i kryteria oceniania:

Participation.

Activity.

Test.

Praktyki zawodowe:

A few short trips (Toruń, Bierzgłowo).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną różne zjawiska kulturowe na ziemiach polskich w okresie od wczesnego średniowiecza do schyłku XVI w. Przedstawione zostaną początki Polski, czasy pierwszych Piastów, kultura na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego, w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego oraz w czasach jagiellońskich. Specjalna uwaga zostanie poświęcona piśmiennictwu średniowiecznemu i renesansowemu oraz intelektualistom na ziemiach polskich.

Pełny opis:

Tematy poszczególnych wykładów ułożone są w porządku chronologicznym. Pierwsze dotyczą śladów religii pogańskich w okresie przed 966 na ziemiach polskich. Kolejne wykłady są poświęcone przełomowi wieku X, chrystianizacji Polski i najdawniejszym źródłom pisanym, analizie pierwszych ksiąg liturgicznych, kronikom średniowiecznym, źródłom ikonograficznym. Kolejne wykłady będą dotyczyć zmian na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego i w okresie jednoczenia ziemi polskich. Następna grupa wykładów dotyczyć będzie trendów kulturowych w okresie monarchii jagiellońskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona uniwersytetowi w Krakowie i tamtejszemu środowisku intelektualnemu oraz początkom renesansu na ziemiach polsko-litewskich.

Literatura:

J. Kłaczkow, A. Radzimiński, S. Roszak, The History of Poland. A Nation and State between West and East, Toruń 2012, s. 5-126

O. Halecki, Borderlands of Western Civilization: a history of East Central Europe, New York 1952

O. Halecki, A history of Poland, London 1983

A. Brożek, The history of Poland: a guide for english speaking students, Kraków 1985

B. Suchodolski, A history of polish culture, Warsaw 1986

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem wykładu są różne przejawy kultury na ziemiach polskich w okresie od wczesnego średniowiecza do końca XVI wieku.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną różne zjawiska kulturowe na ziemiach polskich w okresie od wczesnego średniowiecza do schyłku XVI w. Przedstawione zostaną początki Polski, czasy pierwszych Piastów, kultura na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego, w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego oraz w czasach jagiellońskich. Specjalna uwaga zostanie poświęcona piśmiennictwu średniowiecznemu i renesansowemu oraz intelektualistom na ziemiach polskich.

Literatura:

J. Kłaczkow, A. Radzimiński, S. Roszak, The History of Poland. A Nation and State between West and East, Toruń 2012, s. 5-126

O. Halecki, Borderlands of Western Civilization: a history of East Central Europe, New York 1952

O. Halecki, A history of Poland, London 1983

A. Brożek, The history of Poland: a guide for english speaking students, Kraków 1985

B. Suchodolski, A history of polish culture, Warsaw 1986

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem wykładu są różne przejawy kultury na ziemiach polskich w okresie od wczesnego średniowiecza do końca XVI wieku.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną różne zjawiska kulturowe na ziemiach polskich w okresie od wczesnego średniowiecza do schyłku XVI w. Przedstawione zostaną początki Polski, czasy pierwszych Piastów, kultura na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego, w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego oraz w czasach jagiellońskich. Specjalna uwaga zostanie poświęcona piśmiennictwu średniowiecznemu i renesansowemu oraz intelektualistom na ziemiach polskich.

Literatura:

J. Kłaczkow, A. Radzimiński, S. Roszak, The History of Poland. A Nation and State between West and East, Toruń 2012, s. 5-126

O. Halecki, Borderlands of Western Civilization: a history of East Central Europe, New York 1952

O. Halecki, A history of Poland, London 1983

A. Brożek, The history of Poland: a guide for english speaking students, Kraków 1985

B. Suchodolski, A history of polish culture, Warsaw 1986

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną różne zjawiska kulturowe na ziemiach polskich w okresie od wczesnego średniowiecza do schyłku XVI w. Przedstawione zostaną początki Polski, czasy pierwszych Piastów, kultura na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego, w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego oraz w czasach jagiellońskich. Specjalna uwaga zostanie poświęcona piśmiennictwu średniowiecznemu i renesansowemu oraz intelektualistom na ziemiach polskich.

Pełny opis:

Tematy poszczególnych wykładów ułożone są w porządku chronologicznym. Pierwsze dotyczą śladów religii pogańskich w okresie przed 966 na ziemiach polskich. Kolejne wykłady są poświęcone przełomowi wieku X, chrystianizacji Polski i najdawniejszym źródłom pisanym, analizie pierwszych ksiąg liturgicznych, kronikom średniowiecznym, źródłom ikonograficznym. Kolejne wykłady będą dotyczyć zmian na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego i w okresie jednoczenia ziemi polskich. Następna grupa wykładów dotyczyć będzie trendów kulturowych w okresie monarchii jagiellońskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona uniwersytetowi w Krakowie i tamtejszemu środowisku intelektualnemu oraz początkom renesansu na ziemiach polsko-litewskich.

Literatura:

J. Kłaczkow, A. Radzimiński, S. Roszak, The History of Poland. A Nation and State between West and East, Toruń 2012, s. 5-126

O. Halecki, Borderlands of Western Civilization: a history of East Central Europe, New York 1952

O. Halecki, A history of Poland, London 1983

A. Brożek, The history of Poland: a guide for english speaking students, Kraków 1985

B. Suchodolski, A history of polish culture, Warsaw 1986

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Polish culture from the 10th to the 16th c. - basic topics.

Pełny opis:

There are presented different aspects of polish medieval and early renaissance culture - the origins of Poland, the development of the polish culture in the 10th-11th centur, the time of division of the state, the times of the Anjou dynasty rulers and Jagiellonian rulers. There will be presented also written sources as well as iconographical sources.

Literatura:

A. Brożek, The history of Poland: a guide for english speaking students, Kraków 1985

O. Halecki, Borderlands of Western Civilization: a history of East Central Europe, New York 1952

O. Halecki, A history of Poland, London 1983

J. Kłaczkow, A. Radzimiński, S. Roszak, The History of Poland. A Nation and State between West and East, Toruń 2012, s. 5-126

B. Suchodolski, A history of polish culture, Warsaw 1986

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną różne zjawiska kulturowe na ziemiach polskich w okresie od wczesnego średniowiecza do schyłku XVI w. Przedstawione zostaną początki Polski, czasy pierwszych Piastów, kultura na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego, w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego oraz w czasach jagiellońskich. Specjalna uwaga zostanie poświęcona piśmiennictwu średniowiecznemu i renesansowemu oraz intelektualistom na ziemiach polskich.

Pełny opis:

Tematy poszczególnych wykładów ułożone są w porządku chronologicznym. Pierwsze dotyczą śladów religii pogańskich w okresie przed 966 na ziemiach polskich. Kolejne wykłady są poświęcone przełomowi wieku X, chrystianizacji Polski i najdawniejszym źródłom pisanym, analizie pierwszych ksiąg liturgicznych, kronikom średniowiecznym, źródłom ikonograficznym. Kolejne wykłady będą dotyczyć zmian na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego i w okresie jednoczenia ziemi polskich. Następna grupa wykładów dotyczyć będzie trendów kulturowych w okresie monarchii jagiellońskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona uniwersytetowi w Krakowie i tamtejszemu środowisku intelektualnemu oraz początkom renesansu na ziemiach polsko-litewskich.

Literatura:

J. Kłaczkow, A. Radzimiński, S. Roszak, The History of Poland. A Nation and State between West and East, Toruń 2012, s. 5-126

O. Halecki, Borderlands of Western Civilization: a history of East Central Europe, New York 1952

O. Halecki, A history of Poland, London 1983

A. Brożek, The history of Poland: a guide for english speaking students, Kraków 1985

B. Suchodolski, A history of polish culture, Warsaw 1986

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

There are presented different aspects of polish medieval and early renaissance culture - the origins of Poland, the development of the polish culture in the 10th-11th centur, the time of fragmentation of the kingdom (12.-13. century), the times of the Anjou dynasty rulers and Jagiellonian rulers. There will be presented also written sources as well as iconographical sources.

Pełny opis:

The lectures in chronological order from the 10th to the 16th century:

1. Prehistory of Poland

The tribes in territories of Poland before 966 (Goplans, Mazovians, Dziadoszans, Bobrzans Goleszyces, Wolinians, Pyrzyszans, Wkrzans, Lendians Vistulans)

The Zbruch Idol

2. About 966

Mieszkos antecessors

Ibrahim ibn Jacob and his relation

The baptism of Mieszko

Ostrów Lednicki

Ostrów Tumski

Dagome iudex

St. Adalbertus

The Gniezno Doors

3. Polish culture in the 11th century

The first bishops - Jordan and Unger

Bolesław Chrobry (992-1025)

The Congress of Gniezno 1000

The Matilda's Codex

The Egbert Psalter

4. Medieval chronicles in Poland

Gallus Anonimous chronicle

Chronicles of the Kings and Princes of Poland of Wincenty Kadłubek

Chronicle of Greater Poland

5. Poland in the time of Fragmentation of Poland

The testament [?] of Bolesław Krzywousty (1138)

The first principalities: Silesia, Greater Poland, Masovia, Sandomierz and Kraków

The first cistercians cloisters (Jędrzejów, Łekno)

6. Kingdom of Poland under the rule of the last Piast monarchs (1300-1370)

Władysław I the Short

Casimir III the Great

Historiographic works ("Dzieje Polaków" ("History of the Poles"); "Rocznik Krakowski" ("The Annual of Kraków") and "Rocznik Traski", "Kronika Dzierzwy"; "Kronika katedralna krakowska" ("The cathedral chronicle of Kraków"); "Kronika" by Janko of Czarnków, "Żywot i cuda świętej Kingi księżnej krakowskiej" ("The live and miracles of St. Kinga, the duchess of Kraków"); "Żywoty i cuda św. Jacka" ("The live and miracles of St. Hyacinth"))

"Bogurodzica",

7. The Kingdom of Poland under the rule of the House of Anjou-Naples and the first Jagiellonian King

King Louis I the Great

The union in Krewo

Jagiełło and Jadwiga

8. Science in Poland at the end of 14th century and at the beginning of 15th century

University in Kraków - foundation and structure

Stanisław of Skarbimierz, Paweł Włodkowic, Jan of Głogów, and Albert Brudzewski

9. Polish-Lithuanian State in the second half of 15. century

Kraków and Jagiellonian university

Lawrence of Racibórz

Peter of Dzwonowo

Martin Rex of Żurawica

John of Głogów

10. The culture of Jagiellonian Kingdom at the End of the 15th century

The cathedral church at Wawel

- tombs

- Sigismund's Chapel

Bartolommeo Berrecci

11. Renaissance in Poland - social and political context

Religion (tolerance, Catholics, Lutherans, Calvinists and members of the Orthodox church)

The agreement in Sandomierz 1570

The confederation in Warszawa 1573

12. Literature in Renaissance time

Filippo Buonaccorsi (Kallimach)

Marcin Kromer

Andrzej Frycz Modrzewski

Mikołaj Rej i Jan Kochanowski

Kasper Straube of Bavaria

Literatura:

J. Kłaczkow, A. Radzimiński, S. Roszak, The History of Poland. A Nation and State between West and East, Toruń 2012, s. 5-126

O. Halecki, Borderlands of Western Civilization: a history of East Central Europe, New York 1952

O. Halecki, A history of Poland, London 1983

A. Brożek, The history of Poland: a guide for english speaking students, Kraków 1985

B. Suchodolski, A history of polish culture, Warsaw 1986

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

There are presented different aspects of polish medieval and early renaissance culture - the origins of Poland, the development of the polish culture in the 10th-11th centur, the time of fragmentation of the kingdom (12.-13. century), the times of the Anjou dynasty rulers and Jagiellonian rulers. There will be presented also written sources as well as iconographical sources.

Pełny opis:

The lectures in chronological order from the 10th to the 16th century:

1. Prehistory of Poland

The tribes in territories of Poland before 966 (Goplans, Mazovians, Dziadoszans, Bobrzans Goleszyces, Wolinians, Pyrzyszans, Wkrzans, Lendians Vistulans)

The Zbruch Idol

2. About 966

Mieszkos antecessors

Ibrahim ibn Jacob and his relation

The baptism of Mieszko

Ostrów Lednicki

Ostrów Tumski

Dagome iudex

St. Adalbertus

The Gniezno Doors

3. Polish culture in the 11th century

The first bishops - Jordan and Unger

Bolesław Chrobry (992-1025)

The Congress of Gniezno 1000

The Matilda's Codex

The Egbert Psalter

4. Medieval chronicles in Poland

Gallus Anonimous chronicle

Chronicles of the Kings and Princes of Poland of Wincenty Kadłubek

Chronicle of Greater Poland

5. Poland in the time of Fragmentation of Poland

The testament [?] of Bolesław Krzywousty (1138)

The first principalities: Silesia, Greater Poland, Masovia, Sandomierz and Kraków

The first cistercians cloisters (Jędrzejów, Łekno)

6. Kingdom of Poland under the rule of the last Piast monarchs (1300-1370)

Władysław I the Short

Casimir III the Great

Historiographic works ("Dzieje Polaków" ("History of the Poles"); "Rocznik Krakowski" ("The Annual of Kraków") and "Rocznik Traski", "Kronika Dzierzwy"; "Kronika katedralna krakowska" ("The cathedral chronicle of Kraków"); "Kronika" by Janko of Czarnków, "Żywot i cuda świętej Kingi księżnej krakowskiej" ("The live and miracles of St. Kinga, the duchess of Kraków"); "Żywoty i cuda św. Jacka" ("The live and miracles of St. Hyacinth"))

"Bogurodzica",

7. The Kingdom of Poland under the rule of the House of Anjou-Naples and the first Jagiellonian King

King Louis I the Great

The union in Krewo

Jagiełło and Jadwiga

8. Science in Poland at the end of 14th century and at the beginning of 15th century

University in Kraków - foundation and structure

Stanisław of Skarbimierz, Paweł Włodkowic, Jan of Głogów, and Albert Brudzewski

9. Polish-Lithuanian State in the second half of 15. century

Kraków and Jagiellonian university

Lawrence of Racibórz

Peter of Dzwonowo

Martin Rex of Żurawica

John of Głogów

10. The culture of Jagiellonian Kingdom at the End of the 15th century

The cathedral church at Wawel

- tombs

- Sigismund's Chapel

Bartolommeo Berrecci

11. Renaissance in Poland - social and political context

Religion (tolerance, Catholics, Lutherans, Calvinists and members of the Orthodox church)

The agreement in Sandomierz 1570

The confederation in Warszawa 1573

12. Literature in Renaissance time

Filippo Buonaccorsi (Kallimach)

Marcin Kromer

Andrzej Frycz Modrzewski

Mikołaj Rej i Jan Kochanowski

Kasper Straube of Bavaria

Literatura:

J. Kłaczkow, A. Radzimiński, S. Roszak, The History of Poland. A Nation and State between West and East, Toruń 2012, s. 5-126

O. Halecki, Borderlands of Western Civilization: a history of East Central Europe, New York 1952

O. Halecki, A history of Poland, London 1983

A. Brożek, The history of Poland: a guide for english speaking students, Kraków 1985

B. Suchodolski, A history of polish culture, Warsaw 1986

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony historii kultury na ziemiach polskich w okresie od X do XVI wieku.

Pełny opis:

During the lectures will be presented following topics:

The culture in the times of the first polish rulers Mieszko I and Mieszko II

The polish culture in 11th century

Poland in the time of territorial divisions

Chronicles in Middle Ages in Poland

The Kingdom of Poland under the rule of the last Piast monarchs

The Kingdom of Poland under the rule of the House of Anjou

The Polish-Lithuanian State in 15th century

Intellectuals in Poland in 15th century

The culture of Jagiellonian Kingdom at the end of the 15th century

Renaissance in Poland

Treasures of Jagiellonian Dynasty

Literatura:

History of Poland by A. Gieysztor, S. Kieniewicz, E. Rostworowski, J. Tazbir, H. Wereszycki, Warszawa 1968

Suchodolski B., A Histroy of Polish Culture, Warszawa 1986

S. Roszak, A. Radzimiński, J. Kłaczkow, The History of Poland, Toruń 2015

O. Halecki, A history of Poland, London 1983

A. Brożek, The history of Poland: a guide for english speaking students, Kraków 1985

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The subject of the lectures are various manifestations of culture in the Polish lands in the period from the early Middle Ages to the end of the sixteenth century.

Pełny opis:

During the lectures will be presented following topics:

The culture in the times of the first polish rulers Mieszko I and Mieszko II

The polish culture in 11th century

Poland in the time of territorial divisions

Chronicles in Middle Ages in Poland

The Kingdom of Poland under the rule of the last Piast monarchs

The Kingdom of Poland under the rule of the House of Anjou

The Polish-Lithuanian State in 15th century

Intellectuals in Poland in 15th century

The culture of Jagiellonian Kingdom at the end of the 15th century

Renaissance in Poland

Treasures of Jagiellonian Dynasty

Literatura:

History of Poland by A. Gieysztor, S. Kieniewicz, E. Rostworowski, J. Tazbir, H. Wereszycki, Warszawa 1968

Suchodolski B., A Histroy of Polish Culture, Warszawa 1986

S. Roszak, A. Radzimiński, J. Kłaczkow, The History of Poland, Toruń 2015

O. Halecki, A history of Poland, London 1983

A. Brożek, The history of Poland: a guide for english speaking students, Kraków 1985

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)