Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-GPDO-PSPODO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa ochrony danych osobowych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy słuchacza – godzin łącznie 150 w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 36 :

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza - 52:

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć,

- wymagane powtórzenie materiału

- czytanie literatury

- kontakt z wykładowcą

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 62


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna polskie i unijne przepisy dotyczące danych osobowych.

W2: Zna zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w procesie praktycznego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

U2: Potrafi przygotować formularze zgody i klauzule informacyjne zgodne z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

U3: Potrafi wskazać działania naruszające zasady ochrony danych osobowych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi pełnić funkcje w realizacji projektów związanych z funkcjonowaniem przepisów ochrony danych osobowych w organizacji.

K2: Potrafi indywidualnie oraz w grupie przygotować rozwiązania konkretnych problemów i/lub wyjaśnienia zagadnień pojawiających się w prawie ochrony danych osobowych.


Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny i konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych koniecznych w pracy związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Dotyczą one przede wszystkim wiedzy na temat przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych. W trakcie zajęć słuchacze poznają także szczegółowe zagadnienia gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, tj. claud computing, profilowanie czy Big Data. W ramach zajęć słuchacze nabędą również wiedzę w zakresie realizacji praw podmiotu danych.

Pełny opis:

1. Zasady przetwarzania danych osobowych i przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych zwykłych.

2. Zasady przetwarzania danych wrażliwych.

3. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

4. Zgoda, obowiązek informacyjny.

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

6. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą.

7. Dokumentacja ochrony danych osobowych.

8. Gromadzenie i przetwarzanie danych (Big Data, cloud computing, bazy i hurtownie danych, prowadzenie badań marketingowych – profilowanie – pseudonimizacja danych).

9. System e-obiegu dokumentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tomasz A. J. Banyś i in., Prawo ochrony danych osobowych, Warszawa 2016.

2. Paweł Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2016.

3. E. Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz (red.), Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Warszawa 2016

Literatura uzupełniającą:

1. G. Szpor, INTERNET. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, Warszawa 2013.

2. G. Szpor, Internet. Publiczne bazy danych i big data, Warszawa 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Badowiec, Natalia Daśko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Badowiec, Natalia Daśko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Pełny opis:

Jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Literatura:

Jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Uwagi:

Słuchacze studiów podyplomowych w zakresie prawa ochrony danych osobowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)