Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Opieka zdrowotna w USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OP-USA-PSPM
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Opieka zdrowotna w USA
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego
Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

2 godz. wykładu (zgodna z programem kształcenia i planem studiów),

1 godz. konsultacji indywidualnych.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika potrzebny do zaliczenia przedmiotu (tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie MOODLE): 14 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 8 godz.

Razem nakład pracy uczestnika: 25 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Uczestnik wie, jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej w USA - EUS_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Uczestnik ocenia obowiązujący w USA stan prawny, porównuje standardy obowiązujące w USA oraz regulacje krajowe i wyciąga wnioski - EUS_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Uczestnik prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy odnoszące się do kwestii prawnomedycznych w USA - EUS_K02

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy

Skrócony opis:

Uczestnicy poznają podstawy udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w USA. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie prywatnego systemu finansowania opieki zdrowotnej, jako przeciwieństwa do modeli powszechnie stosowanych w krajach europejskich.

Pełny opis:

Podstawowym zagadnieniem poruszanym w trakcie zajęć jest finansowanie świadczeń zdrowotnych w USA. Po skrótowym omówieniu zadań państwa w tym zakresie, skupimy się na roli sektora prywatnego, w tym prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Omówione zostaną zabezpieczenia typu fee for service (opłata za usługę) oraz tzw. modele zarządzanej opieki zdrowotnej (manager care) z typowymi odmianami (Health Maintenance Organization, Preferred

Provider Organizations, Point of Service Plans). Omówione zostaną podstawy systemu rozpatrywania skarg pacjentów na działania ubezpieczyciela oraz możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z nieudzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Literatura:

E. Wichrowska, Funkcjonowanie szpitali w amerykańskim systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2018 r.

K. Kowalska, Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia polskie i międzynarodowe, Warszawa 2009 r.

M. F. Schulte, Healthcare Delivery in the U.S.A. : An Introduction, 2012 r.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Marcin Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)