Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PD_KAR-N1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - N1
Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (n1)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia, konsultacje 50 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, egzaminu i zaliczenia 100 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza przestępstwach i wykroczeniach i odpowiednich reżimach odpowiedzialności K_W03

W2 - zaawansowana wiedza o źródłach prawa karnego i prawa wykroczeń oraz o zasadach, na których oparta jest odpowiedzialność karna K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność określenia znamion przedmiotowych oraz podmiotowych przestępstw i wykroczeń określonych w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń K_U02

U2 - umiejętność rozwiązywania kazusów z zakresu prawa karnego K_U05

U3 - umiejętność określania przesłanek odpowiedzialności karnej, wskazania zasad wymiaru kar oraz środków karnych K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - umiejętność odróżnienia zachowań społeczne szkodliwych, zabronionych pod groźbą kary od zachowań, które nie realizują znamion ustawowych czynu zabronionego K_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy

Metoda ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wprowadzenie do problematyki prawa karnego i prawa wykroczeń, omówienie cech wspólnych i różnic między tymi gałęziami prawa karnego

Pełny opis:

Wykład rozpoczynają rozważania dotyczące części ogólnej kodeksu karnego oraz części ogólnej kodeksu wykroczeń. W szczególności zajęcia z tej materii dotyczą omówienia ewolucji prawa karnego i prawa wykroczeń w Polsce, przesłanek odpowiedzialności karnej ( ustawa jako źródło normy karnoprawnej, wina ), problematyki dotyczącej znamion czynu zabronionego, typów przestępstw i wykroczeń, zmian przepisów, czasu i miejsca popełnienia czynu zabronionego podziału przestępstw i wykroczeń, problematykę odpowiedzialności za czyny popełnione za granicą, kwestie przedawnienia karalności, wykonania kar i środków karnych. Omawia się także formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń, okoliczności uchylające bezprawność oraz winę oraz zbieg przestępstw oraz wykroczeń i zbieg przepisów. Dalsze rozważania dotyczą kar i środków karnych, dyrektyw wymiaru i wyboru kar i środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. Akcentuje się przy tym odmienność pewnych rozwiązań przyjętych w prawie wykroczeń. Dalsza część wykładu poświęcona będzie omówieniu wybranych zagadnień z części szczególnej kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, wolności ( w tym także przestępstw przeciwko wolności seksualnej i przeciwko obyczajności ), przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwom przeciwko instytucjom państwowym oraz wybrane, ważniejsze wykroczenia ( np. przeciwko porządkowi publicznemu, mieniu ). Orientacyjna liczba godzin: kwestie związane z zagadnieniami ogólnymi ( nauka o przestępstwie i o wykroczeniu, karze, wyłączeniach odpowiedzialności ): około 18 godzin, kwestie związane z typami przestępstw i wykorczeń: około 9 godzin,

Literatura:

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012, literatura uzupełniająca: A. Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2011, A. Marek Prawo wykroczeń ( materialne i procesowe ), Warszawa 2008

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, pytania zakreślone szeroko dające możliwość wykazania się wiedzą, znajomością siatki pojęciowej, dostrzeganiem cech wspólnych i różnic między regulacjami prawa karnego i prawa wykroczeń. Oceniane są odpowiedzi na poszczególne pytania a na ich podstawie wystawiana jest ocena łączna.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Bojarski, Michał Leciak
Prowadzący grup: Marcin Berent, Janusz Bojarski, Michał Leciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

omówienie zasadniczyvch instytucji prawa karnego i prawa wykroczeń, wskazanie analogicznych przesłanek odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia oraz wskazanie pewnych odmienności przyjętych w prawie wykroczeń

Pełny opis:

Wykład rozpoczynają rozważania dotyczące części ogólnej kodeksu karnego oraz części ogólnej kodeksu wykroczeń. W szczególności zajęcia z tej materii dotyczą omówienia ewolucji prawa karnego i prawa wykroczeń w Polsce, przesłanek odpowiedzialności karnej ( ustawa jako źródło normy karnoprawnej, wina ), problematyki dotyczącej znamion czynu zabronionego, typów przestępstw i wykroczeń, zmian przepisów, czasu i miejsca popełnienia czynu zabronionego podziału przestępstw i wykroczeń, problematykę odpowiedzialności za czyny popełnione za granicą, kwestie przedawnienia karalności, wykonania kar i środków karnych. Omawia się także formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń, okoliczności uchylające bezprawność oraz winę oraz zbieg przestępstw oraz wykroczeń i zbieg przepisów. Dalsze rozważania dotyczą kar i środków karnych, dyrektyw wymiaru i wyboru kar i środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. Akcentuje się przy tym odmienność pewnych rozwiązań przyjętych w prawie wykroczeń. Dalsza część wykładu poświęcona będzie omówieniu wybranych zagadnień z części szczególnej kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, wolności ( w tym także przestępstw przeciwko wolności seksualnej i przeciwko obyczajności ), przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwom przeciwko instytucjom państwowym oraz wybrane, ważniejsze wykroczenia ( np. przeciwko porządkowi publicznemu, mieniu ). Orientacyjna liczba godzin: kwestie związane z zagadnieniami ogólnymi ( nauka o przestępstwie i o wykroczeniu, karze, wyłączeniach odpowiedzialności ): około 18 godzin, kwestie związane z typami przestępstw i wykorczeń: około 9 godzin,

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, T. Oczkowski Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012, A. Marek, Prawo wykroczeń, Warszawa 2008, A. Marek, Prawo karne, wyd. 10, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Bojarski, Michał Leciak
Prowadzący grup: Janusz Bojarski, Michał Leciak, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

omówienie zasadniczyvch instytucji prawa karnego i prawa wykroczeń, wskazanie analogicznych przesłanek odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia oraz wskazanie pewnych odmienności przyjętych w prawie wykroczeń

Pełny opis:

Wykład rozpoczynają rozważania dotyczące części ogólnej kodeksu karnego oraz części ogólnej kodeksu wykroczeń. W szczególności zajęcia z tej materii dotyczą omówienia ewolucji prawa karnego i prawa wykroczeń w Polsce, przesłanek odpowiedzialności karnej ( ustawa jako źródło normy karnoprawnej, wina ), problematyki dotyczącej znamion czynu zabronionego, typów przestępstw i wykroczeń, zmian przepisów, czasu i miejsca popełnienia czynu zabronionego podziału przestępstw i wykroczeń, problematykę odpowiedzialności za czyny popełnione za granicą, kwestie przedawnienia karalności, wykonania kar i środków karnych. Omawia się także formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń, okoliczności uchylające bezprawność oraz winę oraz zbieg przestępstw oraz wykroczeń i zbieg przepisów. Dalsze rozważania dotyczą kar i środków karnych, dyrektyw wymiaru i wyboru kar i środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. Akcentuje się przy tym odmienność pewnych rozwiązań przyjętych w prawie wykroczeń. Dalsza część wykładu poświęcona będzie omówieniu wybranych zagadnień z części szczególnej kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, wolności ( w tym także przestępstw przeciwko wolności seksualnej i przeciwko obyczajności ), przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwom przeciwko instytucjom państwowym oraz wybrane, ważniejsze wykroczenia ( np. przeciwko porządkowi publicznemu, mieniu ). Orientacyjna liczba godzin: kwestie związane z zagadnieniami ogólnymi ( nauka o przestępstwie i o wykroczeniu, karze, wyłączeniach odpowiedzialności ): około 18 godzin, kwestie związane z typami przestępstw i wykorczeń: około 9 godzin,

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, T. Oczkowski Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012, A. Marek, Prawo wykroczeń, Warszawa 2008, A. Marek, Prawo karne, wyd. 10, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Bojarski
Prowadzący grup: Janusz Bojarski, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

omówienie zasadniczyvch instytucji prawa karnego i prawa wykroczeń, wskazanie analogicznych przesłanek odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia oraz wskazanie pewnych odmienności przyjętych w prawie wykroczeń

Pełny opis:

Wykład rozpoczynają rozważania dotyczące części ogólnej kodeksu karnego oraz części ogólnej kodeksu wykroczeń. W szczególności zajęcia z tej materii dotyczą omówienia ewolucji prawa karnego i prawa wykroczeń w Polsce, przesłanek odpowiedzialności karnej ( ustawa jako źródło normy karnoprawnej, wina ), problematyki dotyczącej znamion czynu zabronionego, typów przestępstw i wykroczeń, zmian przepisów, czasu i miejsca popełnienia czynu zabronionego podziału przestępstw i wykroczeń, problematykę odpowiedzialności za czyny popełnione za granicą, kwestie przedawnienia karalności, wykonania kar i środków karnych. Omawia się także formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń, okoliczności uchylające bezprawność oraz winę oraz zbieg przestępstw oraz wykroczeń i zbieg przepisów. Dalsze rozważania dotyczą kar i środków karnych, dyrektyw wymiaru i wyboru kar i środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. Akcentuje się przy tym odmienność pewnych rozwiązań przyjętych w prawie wykroczeń. Dalsza część wykładu poświęcona będzie omówieniu wybranych zagadnień z części szczególnej kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, wolności ( w tym także przestępstw przeciwko wolności seksualnej i przeciwko obyczajności ), przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwom przeciwko instytucjom państwowym oraz wybrane, ważniejsze wykroczenia ( np. przeciwko porządkowi publicznemu, mieniu ). Orientacyjna liczba godzin: kwestie związane z zagadnieniami ogólnymi ( nauka o przestępstwie i o wykroczeniu, karze, wyłączeniach odpowiedzialności ): około 18 godzin, kwestie związane z typami przestępstw i wykorczeń: około 9 godzin,

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, T. Oczkowski Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012, A. Marek, Prawo wykroczeń, Warszawa 2008, A. Marek, Prawo karne, wyd. 10, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Bojarski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

omówienie zasadniczyvch instytucji prawa karnego i prawa wykroczeń, wskazanie analogicznych przesłanek odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia oraz wskazanie pewnych odmienności przyjętych w prawie wykroczeń

Pełny opis:

Wykład rozpoczynają rozważania dotyczące części ogólnej kodeksu karnego oraz części ogólnej kodeksu wykroczeń. W szczególności zajęcia z tej materii dotyczą omówienia ewolucji prawa karnego i prawa wykroczeń w Polsce, przesłanek odpowiedzialności karnej ( ustawa jako źródło normy karnoprawnej, wina ), problematyki dotyczącej znamion czynu zabronionego, typów przestępstw i wykroczeń, zmian przepisów, czasu i miejsca popełnienia czynu zabronionego podziału przestępstw i wykroczeń, problematykę odpowiedzialności za czyny popełnione za granicą, kwestie przedawnienia karalności, wykonania kar i środków karnych. Omawia się także formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń, okoliczności uchylające bezprawność oraz winę oraz zbieg przestępstw oraz wykroczeń i zbieg przepisów. Dalsze rozważania dotyczą kar i środków karnych, dyrektyw wymiaru i wyboru kar i środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. Akcentuje się przy tym odmienność pewnych rozwiązań przyjętych w prawie wykroczeń. Dalsza część wykładu poświęcona będzie omówieniu wybranych zagadnień z części szczególnej kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, wolności ( w tym także przestępstw przeciwko wolności seksualnej i przeciwko obyczajności ), przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwom przeciwko instytucjom państwowym oraz wybrane, ważniejsze wykroczenia ( np. przeciwko porządkowi publicznemu, mieniu ). Orientacyjna liczba godzin: kwestie związane z zagadnieniami ogólnymi ( nauka o przestępstwie i o wykroczeniu, karze, wyłączeniach odpowiedzialności ): około 18 godzin, kwestie związane z typami przestępstw i wykorczeń: około 9 godzin,

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, T. Oczkowski Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012, A. Marek, Prawo wykroczeń, Warszawa 2008, A. Marek, Prawo karne, wyd. 10, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)