Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo i postępowanie karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PIPKS-N2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo i postępowanie karne skarbowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (n2)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu - 27 h

- konsultacje z nauczycielem - 15 h

2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta związaną z bieżącym przygotowywaniem się do zajęć (przygotowanie i uzupełnienie notatek, przygotowanie materiałów do zajęć, czytanie literatury) - 23 h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 60 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o przebiegu postępowania karnego skarbowego K_W03

W2 - pogłębiona wiedza o przepisach materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego K_W04

W3 - pogłębiona wiedza o pojęciach, podmiotach i instytucjach z zakresu prawa karnego skarbowego materialnego i procesowego K_W05Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność oceny istniejących regulacji prawnych i praktyki stosowania prawa karnego skarbowego K_ U03

U2 - umiejętność stosowania przepisów prawa karnego skarbowego do rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych K_U05

U3 - umiejętność właściwego postępowania, jako lider bądź członek zespołu pracowniczego, w kontaktach z organami i innymi uczestnikami procesu karnego skarbowego K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość odpowiedzialności ciążącej na przedstawicielach zawodów prawniczych biorących udział w postępowaniu karnym skarbowym i zrozumienie dla znaczenia wiedzy eksperckiej K_K01

Metody dydaktyczne:

Prezentacja instytucji, analiza tekstu prawnego, omówienie problemów praktycznych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku administracja - studia magisterskie (II stopnia). Wykład obejmuje problematykę materialnoprawną prawa karnego skarbowego oraz postępowanie karne skarbowe.

Liczba godzin: 27.

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (15 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie i zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (2 godz.),

2.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

3.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (4 godz.),

4. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (2 godz.).

5. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (4 godz.).

6.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karne skarbowe (12 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (1 godzina)

2. Zasady procesu karnego skarbowego (3 godziny)

3. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (4 godziny)

4. Przebieg procesu (3 godziny)

5. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godzina)

Literatura:

podstawowa:

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013 r.;

uzupełniająca:

Kodeks karny skarbowy. Komentarz, pod red. I. Zgolińskiego, Wolters Kluwer 2018,

P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Wolters Kluwer 2017'

J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Wolters Kluwer 2017,

I. Sepioło - Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck 2017,

Stanisław Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. Wolters Kluwer 2009,

Feliks Prusak, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2008

Leszek Wilk,  Jarosław Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2009

System Prawny LEX : komentarze do KKS.

Tomasz Grzegorczyk, KKS - komentarz, LEX 2009

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie egzaminu pisemnego lub ustnego. W czasie egzaminu studentowi zadawane są trzy pytania o charakterze ogólnym, przekrojowym, które mają na celu sprawdzenie czy student: prawidłowo interpretuje przepisy materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego, właściwie operuje siatką pojęciową trafnie definiując podstawowe pojęcia i opisując instytucje prawa materialnego i przebieg postępowania karnego skarbowego, a także czy potrafi analizować instytucje procesowe, porównać je i poddać ocenie. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen za odpowiedzi na poszczególne pytania.

Egzamin trwa 45 minut.

Weryfikuje: W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Adamski, Maria Jeż-Ludwichowska, Maja Klubińska, Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Andrzej Adamski, Maria Jeż-Ludwichowska, Tomasz Oczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obligatoryjny dla I i II Stopnia Administracji

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (15 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie i zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (2 godz.),

2.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

3.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (4 godz.),

4. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (2 godz.).

5. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (4 godz.).

6.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karne skarbowe (12 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (1 godzina)

2. Zasady procesu karnego skarbowego (3 godziny)

3. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (4 godziny)

4. Przebieg procesu (3 godziny)

5. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godzina)

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010 r. lub wyd. 2, Warszawa 2013 r.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska, Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Maja Klubińska, Tomasz Oczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obligatoryjny dla I i II Stopnia Administracji

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (15 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie i zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (2 godz.),

2.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

3.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (4 godz.),

4. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (2 godz.).

5. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (4 godz.).

6.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karne skarbowe (12 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (1 godzina)

2. Zasady procesu karnego skarbowego (3 godziny)

3. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (4 godziny)

4. Przebieg procesu (3 godziny)

5. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godzina)

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010 r. lub wyd. 2, Warszawa 2013 r.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska, Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Maja Klubińska, Tomasz Oczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obligatoryjny dla I i II Stopnia Administracji

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (15 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie i zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (2 godz.),

2.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

3.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (4 godz.),

4. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (2 godz.).

5. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (4 godz.).

6.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karne skarbowe (12 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (1 godzina)

2. Zasady procesu karnego skarbowego (3 godziny)

3. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (4 godziny)

4. Przebieg procesu (3 godziny)

5. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godzina)

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010 r. lub wyd. 2, Warszawa 2013 r.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska, Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Maja Klubińska, Tomasz Oczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obligatoryjny dla I i II Stopnia Administracji

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (15 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie i zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (2 godz.),

2.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

3.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (4 godz.),

4. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (2 godz.).

5. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (4 godz.).

6.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karne skarbowe (12 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (1 godzina)

2. Zasady procesu karnego skarbowego (3 godziny)

3. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (4 godziny)

4. Przebieg procesu (3 godziny)

5. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godzina)

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010 r. lub wyd. 2, Warszawa 2013 r.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska, Michał Leciak
Prowadzący grup: Maja Klubińska, Michał Leciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obligatoryjny dla I i II Stopnia Administracji

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (15 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie i zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (2 godz.),

2.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

3.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (4 godz.),

4. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (2 godz.).

5. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (4 godz.).

6.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karne skarbowe (12 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (1 godzina)

2. Zasady procesu karnego skarbowego (3 godziny)

3. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (4 godziny)

4. Przebieg procesu (3 godziny)

5. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godzina)

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010 r. lub wyd. 2, Warszawa 2013 r.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: Maja Klubińska, Tomasz Oczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obligatoryjny dla I i II Stopnia Administracji

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (15 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie i zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (2 godz.),

2.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

3.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (4 godz.),

4. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (2 godz.).

5. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (4 godz.).

6.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karne skarbowe (12 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (1 godzina)

2. Zasady procesu karnego skarbowego (3 godziny)

3. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (4 godziny)

4. Przebieg procesu (3 godziny)

5. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godzina)

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010 r. lub wyd. 2, Warszawa 2013 r.

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)