Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PKS-1FN Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów niestacjonarnych
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw prawoznawstwa oraz prawa konstytucynego, w tym konstytucyjnych podstaw prawa karnego.

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 50 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 20 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie – 10 godz.

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 10 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 10 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student zna specyfikę prawa karnego skarbowego i cechy wspólne i typowe dla wszystkich dziedzin prawa karnego K_W04.


W2. Student zna zakres regulacji prawa karnego skarbowego, kryteria rozwarstwiania czynów karnych skarbowych, kary i środki karne oraz inne środki reakcji na przestępstwa i wykroczenia skarbowe, zasady procesu, organy powołane do ścigania i rozpoznawania spraw karnych skarbowych, formy i przebieg postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem, różne możliwe tryby rozpoznawania spraw karnych skarbowych, wydawania orzeczeń oraz możliwości ich zaskarżania K_W07.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi rozpoznać i analizować ustawowe znamiona poszczególnych typów zachowań nagannych i dokonać ich subsumpcji pod odpowiedni przepis K_U02.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie prawa karnego skarbowego K_K01.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy.

Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę materialnoprawną prawa karnego skarbowego oraz wybrane zagadnienia postępowania karnoskarbowe.

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (16 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie (1 godz.),

3. Zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (1 godz.),

4.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

5.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (5 godz.),

6. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (1 godz.).

7. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (3 godz.).

8.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karnoskarbowe (4 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (2 godz.)

2. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (2 godz.)

3. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godz.)

Literatura:

Podstawowa (do wyboru):

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Stanisław Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. Wolter Kluwers, Warszawa 2009.

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005.

Uzupełniająca:

Feliks Prusak, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2008

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2009

System Prawny LEX : komentarze do KKS.

Tomasz Grzegorczyk, KKS - komentarz, LEX 2009

Piotr Kardas, Tomasz Razowski, Grzegorz Łabuda, KKS - KOMENTARZ, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie polegające na udzielaniu jak najpełniejszych opisowych odpowiedzi pozwalający ocenić wiedzę, opanowanie siatki pojęciowej oraz umiejętność oceny rangi czynu i doboru odpowiednich do tego prawnokarnych konsekwencji

Zaliczenie pisemne w formie odpowiedzi na trzy pytania problemowe; ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen za odpowiedzi na poszczególne pytania.

Egzamin trwa 45 minut. Weryfikuje, W1, W2, U1, K1.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Adamski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek
Prowadzący grup: Violetta Konarska-Wrzosek
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę materialnoprawną prawa karnego skarbowego oraz wybrane zagadnienia postępowania karnoskarbowe.

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (16 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie (1 godz.),

3. Zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (1 godz.),

4.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

5.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (5 godz.),

6. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (1 godz.).

7. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (3 godz.).

8.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karnoskarbowe (4 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (2 godz.)

2. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (2 godz.)

3. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godz.)

Literatura:

Podstawowa (do wyboru):

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Stanisław Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. Wolter Kluwers, Warszawa 2009.

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005.

Uzupełniająca:

Feliks Prusak, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2008

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2009

System Prawny LEX : komentarze do KKS.

Tomasz Grzegorczyk, KKS - komentarz, LEX 2009

Piotr Kardas, Tomasz Razowski, Grzegorz Łabuda, KKS - KOMENTARZ, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę materialnoprawną prawa karnego skarbowego oraz wybrane zagadnienia postępowania karnoskarbowe.

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (16 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie (1 godz.),

3. Zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (1 godz.),

4.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

5.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (5 godz.),

6. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (1 godz.).

7. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (3 godz.).

8.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karnoskarbowe (4 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (2 godz.)

2. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (2 godz.)

3. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godz.)

Literatura:

Podstawowa (do wyboru):

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Stanisław Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. Wolter Kluwers, Warszawa 2009.

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005.

Uzupełniająca:

Feliks Prusak, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2008

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2009

System Prawny LEX : komentarze do KKS.

Tomasz Grzegorczyk, KKS - komentarz, LEX 2009

Piotr Kardas, Tomasz Razowski, Grzegorz Łabuda, KKS - KOMENTARZ, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę materialnoprawną prawa karnego skarbowego oraz wybrane zagadnienia postępowania karnoskarbowe.

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (16 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie (1 godz.),

3. Zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (1 godz.),

4.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

5.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (5 godz.),

6. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (1 godz.).

7. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (3 godz.).

8.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karnoskarbowe (4 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (2 godz.)

2. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (2 godz.)

3. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godz.)

Literatura:

Podstawowa (do wyboru):

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Stanisław Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. Wolter Kluwers, Warszawa 2009.

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005.

Uzupełniająca:

Feliks Prusak, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2008

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2009

System Prawny LEX : komentarze do KKS.

Tomasz Grzegorczyk, KKS - komentarz, LEX 2009

Piotr Kardas, Tomasz Razowski, Grzegorz Łabuda, KKS - KOMENTARZ, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek
Prowadzący grup: Violetta Konarska-Wrzosek
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę materialnoprawną prawa karnego skarbowego oraz wybrane zagadnienia postępowania karnoskarbowe.

Pełny opis:

Plan wykładu:

A. Prawo karne skarbowe materialne (16 godz.)

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie (1 godz.),

3. Zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych (1 godz.),

4.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej (1 godz.),

5.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym (5 godz.),

6. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw (1 godz.).

7. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania (3 godz.).

8.Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych (2 godz.)

B. Postępowanie karnoskarbowe (4 godz.)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (2 godz.)

2. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (2 godz.)

3. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godz.)

Literatura:

Podstawowa (do wyboru):

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Stanisław Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. Wolter Kluwers, Warszawa 2009.

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005.

Uzupełniająca:

Feliks Prusak, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2008

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2009

System Prawny LEX : komentarze do KKS.

Tomasz Grzegorczyk, KKS - komentarz, LEX 2009

Piotr Kardas, Tomasz Razowski, Grzegorz Łabuda, KKS - KOMENTARZ, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.