Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-POS-AD-N1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (n1)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot Prawo administracyjne (część ogólna)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje za zaliczenie zajęć 6 pkt ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 150 godzin pracy, z czego:

- udział w wykładach, ćwiczeniach i konsultacje z osoba prowadzącą (75 h)

- bieżące przygotowanie się do zajęć, wykonanie prac domowych i poleceń prowadzącego, praca własna z literaturą przedmiotu, przygotowanie się do końcowego zaliczenia przedmiotu (75 h)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza o instytucjach z zakresu procedury administracyjnej K_W02

W2 - zaawansowana wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących w postępowaniu administracyjnym K_W03

W3 - zaawansowana wiedza o siatce pojęciowej właściwej dla postępowania administracyjnego K_W04

W4 - zaawansowana wiedza o podmiotach postępowania administracyjnego K_W05Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność analizowania konstrukcji procesowych właściwych procedurze administracyjnej K_U01

U2 - umiejętność stosowania przepisów prawa procesowego do rozstrzygania konkretnych przypadków (kazusów) K_U02

U3 - umiejętność znajdowania rozwiązań w przypadku stwierdzenia wadliwości postępowania administracyjnego K_U03

U4 - umiejętność sporządzania projektów: podania, odwołania, decyzji administracyjnej lub innego pisma procesowego występującego w postępowaniu administracyjnym K_U09

U5 - umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie procedury administracyjnej K_U13Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość własnej wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania administracyjnego K_K01

K2 - umiejętność właściwego zorganizowania pracy w celu prowadzenia postępowania administracyjnego oraz czynnego udziału w tym postępowaniu K_K02
Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), analiza przypadków ( opis sytuacyjny), wykład problemowy.

Metody poszukujące: projekt, dyskusje w grupach, prezentacje, referaty.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych ogólnego postępowania administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązkami regulującymi w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej procedury administracyjnej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych instytucji postępowania administracyjnego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami procedury administracyjnej przy interpretacji obowiązujących norm prawnych, w szczególności w ramach rozwiązywania kazusów o tematyce procesowej.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu z Postępowania administracyjnego są wskazane poniżej zagadnienia.

1. Zagadnienia ogólne: istota pojęcie i rozwój regulacji prawnej postępowania administracyjnego, stadia i tryby postępowania administracyjnego, zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego. (3 godz.)

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego: charakter prawny zasad ogólnych, poszczególne zasady ogólne. (3 godz.)

3. Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym: organy prowadzące postępowanie i ich właściwość, strona, podmioty na prawach strony, inni uczestnicy postępowania administracyjnego. (6 godz.)

4. Doręczenia: pojęcie doręczenia, rodzaje doręczeń, doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (2 godz.)

5. Terminy w postępowaniu administracyjnym: pojęcie i rodzaje terminów, obliczanie terminów, przywrócenie terminu, terminy załatwiania spraw, niezałatwienie sprawy w terminie oraz przewlekłość postępowania. (2 godz.)

6. Protokoły. adnotacje, metryki i udostępnianie akt postępowania administracyjnego (1 godz.)

7. Mediacja (1 godz.)

8. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego. (2 godz.)

9. Decyzja administracyjna: pojęcie i elementy decyzji administracyjnej, postanowienie, ugoda (3 godz.)

10. Milczące załatwienie sprawy (1 godz.)

11. Postępowanie uproszczone (1 godz.)

12. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym: pojęcie, charakter prawny i klasyfikacja środków zaskarżenia, zwyczajne środki prawne, nadzwyczajne środki prawne. (3 godz.)

13. Administracyjne kary pieniężne (1 godz.)

14. Europejska współpraca administracyjna (0,5 godz.)

15. Opłaty i koszty postępowania (0,5 godz.)

Ćwiczenia poświęcone są poniżej wskazanym zagadnieniom.

1. Wszczęcie postępowania administracyjnego: podania, data wszczęcia postępowania, uzupełnienie treści podania, podania wniesione do organu niewłaściwego, pozostawienie podania bez rozpoznania. (4 godz.)

2.Wezwania: wezwanie do udziału w postępowaniu, obowiązek osobistego stawienia się, pomoc prawna, elementy wezwania, forma wezwania, zwrot kosztów. (3 godz.)

3. Postępowanie wyjaśniające: sposoby ustalania stanu faktycznego w postępowaniu administracyjnym, zasady postępowania dowodowego, system środków dowodowych. (4 godz.)

4. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. (2 godz.)

5. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków. (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.

2. M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe. egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2017.

3. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018.

Literatura dodatkowa:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

2. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

1) Egzamin składa się z od 3 – 5 pytań opisowych, ocenianych w skali 2-5. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi na większość pytań.

Ocena końcowa po spełnieniu powyższych warunków jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen, przy założeniu, że odpowiedzi na poszczególne pytania oceniane są następująco:

bdb - wyczerpująca odpowiedź na pytanie;

db - odpowiedź zawierająca wszystkie istotne elementy z drobnymi uchybieniami;

dst - odpowiedź zawierająca podstawowe elementy charakteryzujące omawianą instytucję.

W przypadku wyliczeń ocena jest uzależniona od liczby wskazania prawidłowych elementów w stosunku do pełnego ich katalogu.

2) Egzamin testowy (w szczególnych przypadkach, np. zagrożenia epidemicznego)

- 20-30 pytań, czas od 30-40sekund na odpowiedź;

- ocena dst – minimum 55% prawidłowych odpowiedzi;

- dst+ - 66-75%;

- db – 76-85%;

- db+ - 86-95%;

bdb – od 95%.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, którą student uzyskuje na podstawie aktywności na zajęciach (przygotowane wystąpienia i udział w dyskusji), wykonanych ćwiczeń (kazusów), okresowych prac kontrolnych (sprawdzianów wiedzy), odpowiedzi ustnych, przygotowanych pism procesowych.

Kryteria oceniana: student musi zaliczyć wszystkie wyżej wskazane formy oceny wiedzy na minimum 60 % punktów oraz przygotować wszystkie wskazane przez prowadzącego formy zadaniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rokicka-Murszewska
Prowadzący grup: Karolina Rokicka-Murszewska, Dominika Zawacka-Klonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maszewski
Prowadzący grup: Tomasz Kuczyński, Łukasz Maszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maszewski
Prowadzący grup: Tomasz Kuczyński, Łukasz Maszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)