Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-POS-AD-S2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s2)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Prawo administracyjne (część ogólna)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

Student definiuje podstawowe konstrukcje i instytucje postępowania administracyjnego, prawidłowo posługuje się terminologią procesową, zna regulację prawną ogólnego postępowania administracyjnego i jej znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej. Student definiuje podmioty uczestniczące w ogólnym postępowaniu administracyjnym, a w szczególności opisuje organy administrujące i ich właściwość.

K_W02

K_W03

K_W04

K_W07

K_W09

K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student analizuje przebieg postępowania w konkretnych sprawach administracyjnych i proponuje sposoby ich rozstrzygnięcia, przygotowuje typowe dokumenty i pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym w języku polskim, takie jak podania (żądania wszczęcia postępowania, środki prawne), wezwania, protokoły, adnotacje, postanowienia, wezwania, postanowienia, decyzje administracyjne, przygotowuje i prezentuje ustne wystąpienia w zakresie postępowania administracyjnego.

K_U03

K_U04

K_U09

K_U10Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozumie rolę postępowania administracyjnego w życiu społecznym, identyfikuje dylematy moralne i etyczne związane ze stosowaniem prawa w postępowaniu administracyjnym, planuje swoją pracę i potrafi współpracować z innymi osobami.

K_K04

K_K02Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), analiza przypadków (opis sytuacyjny), wykład problemowy.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych ogólnego postępowania administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązkami regulującymi w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej procedury administracyjnej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu z Postępowania administracyjnego są wskazane poniżej zagadnienia.

1. Zagadnienia ogólne: istota pojęcie i rozwój regulacji prawnej postępowania administracyjnego, stadia i tryby postępowania administracyjnego, zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego. (3 godz.)

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego: charakter prawny zasad ogólnych, poszczególne zasady ogólne. (3 godz.)

3. Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym: organy prowadzące postępowanie i ich właściwość, strona, podmioty na prawach strony, inni uczestnicy postępowania administracyjnego. (6 godz.)

4. Postępowanie wyjaśniające: sposoby ustalania stanu faktycznego w postępowaniu administracyjnym, zasady postępowania dowodowego, system środków dowodowych, formy postępowania wyjaśniającego. (7 godz.)

5. Mediacja (1 godz.)

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego. (3 godz.)

7. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym: pojęcie, charakter prawny i klasyfikacja środków zaskarżenia, zwyczajne środki prawne, nadzwyczajne środki prawne. (6 godz.)

8. Postępowanie uproszczone.(1 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2020.

2. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2020.

3. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020.

4. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014.

Literatura uzupełniająca:

Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. M. Bogusz, Gdańsk 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - dwie możliwości (opisowy, testowy):

1. Egzamin opisowy pisemny bądź ustny:

Egzamin składa się z od 3 – 5 pytań opisowych, ocenianych w skali 2-5. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi na większość pytań.

2. Egzamin testowy (w szczególnych przypadkach, np. zagrożenia epidemicznego)

- 20-30 pytań, czas od 30-40sekund na odpowiedź;

- ocena pozytywna – minimum 55% prawidłowych odpowiedzi;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rokicka-Murszewska
Prowadzący grup: Karolina Rokicka-Murszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki, Piotr Rączka
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Piotr Rączka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki, Piotr Rączka
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Piotr Rączka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)