Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PROSEM-DPS2 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, doradztwo podatkowe (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS łącznie= 100 godzin pracy studenta w tym:


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela:

24 godzin

- godziny kontaktowe z nauczycielem przy wyborze tematu pracy i w trakcie jej przygotowywania (w tym kontakt przez internet) - 15

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca

własna z literaturą przedmiotu: 41 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia

przedmiotu: 20 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma pogłębioną wiedzę o specyfice nauk prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji podatkowej - K_W01


W2 - ma pogłębioną wiedzę o regulacji normatywnej różnych rodzajach instytucji podatkowo-prawnych – K_W02


W3 - ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych stosunkach prawnych z zakresu prawa podatkowego, w tym w zakresie prawa międzynarodowego i unijnego– K_W03


W4- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych dotyczących problematyki podatkowej, potrafi rozstrzygać problemy intertemporalne , – K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska

społeczno-prawne w kontekście problematyki podatkowej, w

tym ustalać skutki podatkowoprawne zachowań podatnika –

K_U01


U2 - posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego

analizowania wpływu instytucji podatkowych na zachowania

podatników – K_U08


U3 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień

ustnych w języku polskim, takich jak np. referaty, prezentacje

multimedialne – K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, ma świadomość możliwych ścieżek rozwoju zawodowego K_K01


K2 - potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, przygotować materiały do przygotowania pracy magisterskiej K_K03


Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna i indywidualne konsultacje

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią

nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy podatkowej w toku

przygotowywania pracy magisterskiej, która jest efektem

finalnym przedmiotu.

Pełny opis:

Semestr II

1.Zagadnienia wprowadzające, metodologia pracy,

wybór tematów prac, analiza wybranych problemów

prawnych – 20 h.

2. Wykłady eksperckie – 4 h

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1 A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin 2008

2. K. Kwaśniewska, Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Bydgoszcz 2007

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie proseminarium na ocenę wystawione na podstawie pracy na seminarium odzwierciedlającej opanowaną wiedzę, nabyte umiejętności i ukształtowane kompetencje społeczne, sprawdzane w formie: udziału w dyskusji, wygłoszonych referatów, rozwiązywanych kazusów.

Indywidualne kryteria ustala promotor pracy

dyplomowej, prowadzący seminarium – K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_U01, K_U08, K_U10, K_K01, K_K03

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogumił Brzeziński, Anna Janowska, Violetta Konarska-Wrzosek, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Monika Michalak, Wojciech Morawski, Tomasz Oczkowski, Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bień-Kacała, Violetta Konarska-Wrzosek, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Ewa Prejs, Piotr Rączka, Marek Słupczewski, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.