Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo sportowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PS-1FS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo sportowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Wstęp do prawoznawstwa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 50 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 20 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie – 10 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 10 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 10 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: ma pogłębioną wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii z zakresu prawa sportowego oraz świadomość jego roli i znaczenia dla we współczesnym świecie (K_W01)

W2: zna znaczenie różnorodnych konstrukcji prawnych oraz terminologii stosowanej w prawie sportowym (K_W04)

W3: zna rodzaje i zasady wykładni norm prawnych należących do prawa sportowego (K_W04)

W4: ma pogłębioną wiedzę o podmiotach stosunków prawnych w sferze sportu (K_W05)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw z zakresu prawa sportowego (K_U02)

U2: potrafi analizować sposób załatwiania konkretnych spraw z zakresu prawa sportowego oraz na tym tle formułować własne poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege ferenda (K_U03)

U3: biegle stosuje przepisy prawne w celu rozstrzygania konkretnych spraw oraz potrafi przewidywać skutki prawne podjętych rozstrzygnięć (K_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową (K_K06)

K2: potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych (K_K07)Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu prawa sportowego. w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji prawa sportowego w Polsce i na świecie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku nauki prawa sportowego w oparciu o literaturę zagraniczną, a także analizę orzecznictwa organów międzynarodowych w tym zakresie.

Pełny opis:

1. Sport i prawo; pojęcie sportu, sport a kultura fizyczna; 2 g.

2.Prawo sportowe; specyfika i charakterystyka prawa sportowego;źródła prawa sportowego 2 g.

3. Organizacja sportu (pozarządowa, rządowa i samorządowa 2 g.

4. Sport w prawie międzynarodowym i prawie UE 2 g.

5. Rynek sportowy i jego uczestnicy 2 g.

6. Finanse publiczne i podatki w sporcie 1g.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie 2 g.

8. Doping w sporcie 1 g.

9. Korupcja i hazard w sporcie 1 g.

10. Odpowiedzialność karna w sporcie 2 g.

11. Odpowiedzialność cywilna w sporcie 2 g.

12. Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych 1 g.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013;

2. E.J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016;

Literatura uzupełniająca:

1. A.Szwarc, Sport a prawo karne, Poznań 1971;

2. A.Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975;

3. A. Szwarc, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977;

4. A. Szwarc (red.), Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, Poznań 2001, seria wydawnicza "Sport i prawo" nr 9;

5. S. Jędruch, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z uprawianiem sportu, Warszawa 1972;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu 1-krotnego wyboru składający się z 15 pytań problemowych. Warunkiem zaliczenia jest poprawna odpowiedź na 8 pyt.

8 pyt- ocena DST

9-10 DST +

11-12 DB

13-14 DB+

15 BDB

Weryfikacja: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, K1, K2

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Leciak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu prawa sportowego. w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji prawa sportowego w Polsce i na świecie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku nauki prawa sportowego w oparciu o literaturę zagraniczną, a także analizę orzecznictwa organów międzynarodowych w tym zakresie.

Pełny opis:

1. Sport i prawo; pojęcie sportu, sport a kultura fizyczna; 2 g.

2.Prawo sportowe; specyfika i charakterystyka prawa sportowego;źródła prawa sportowego 2 g.

3. Organizacja sportu (pozarządowa, rządowa i samorządowa 2 g.

4. Sport w prawie międzynarodowym i prawie UE 2 g.

5. Rynek sportowy i jego uczestnicy 2 g.

6. Finanse publiczne i podatki w sporcie 1g.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie 2 g.

8. Doping w sporcie 1 g.

9. Korupcja i hazard w sporcie 1 g.

10. Odpowiedzialność karna w sporcie 2 g.

11. Odpowiedzialność cywilna w sporcie 2 g.

12. Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych 1 g.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013;

2. E.J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016;

Literatura uzupełniająca:

1. A.Szwarc, Sport a prawo karne, Poznań 1971;

2. A.Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975;

3. A. Szwarc, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977;

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Leciak
Prowadzący grup: Michał Leciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu prawa sportowego. w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji prawa sportowego w Polsce i na świecie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku nauki prawa sportowego w oparciu o literaturę zagraniczną, a także analizę orzecznictwa organów międzynarodowych w tym zakresie.

Pełny opis:

1. Sport i prawo; pojęcie sportu, sport a kultura fizyczna; 2 g.

2.Prawo sportowe; specyfika i charakterystyka prawa sportowego;źródła prawa sportowego 2 g.

3. Organizacja sportu (pozarządowa, rządowa i samorządowa 2 g.

4. Sport w prawie międzynarodowym i prawie UE 2 g.

5. Rynek sportowy i jego uczestnicy 2 g.

6. Finanse publiczne i podatki w sporcie 1g.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie 2 g.

8. Doping w sporcie 1 g.

9. Korupcja i hazard w sporcie 1 g.

10. Odpowiedzialność karna w sporcie 2 g.

11. Odpowiedzialność cywilna w sporcie 2 g.

12. Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych 1 g.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013;

2. E.J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016;

Literatura uzupełniająca:

1. A.Szwarc, Sport a prawo karne, Poznań 1971;

2. A.Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975;

3. A. Szwarc, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977;

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Leciak
Prowadzący grup: Michał Leciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu prawa sportowego. w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji prawa sportowego w Polsce i na świecie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku nauki prawa sportowego w oparciu o literaturę zagraniczną, a także analizę orzecznictwa organów międzynarodowych w tym zakresie.

Pełny opis:

1. Sport i prawo; pojęcie sportu, sport a kultura fizyczna; 2 g.

2.Prawo sportowe; specyfika i charakterystyka prawa sportowego;źródła prawa sportowego 2 g.

3. Organizacja sportu (pozarządowa, rządowa i samorządowa 2 g.

4. Sport w prawie międzynarodowym i prawie UE 2 g.

5. Rynek sportowy i jego uczestnicy 2 g.

6. Finanse publiczne i podatki w sporcie 1g.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie 2 g.

8. Doping w sporcie 1 g.

9. Korupcja i hazard w sporcie 1 g.

10. Odpowiedzialność karna w sporcie 2 g.

11. Odpowiedzialność cywilna w sporcie 2 g.

12. Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych 1 g.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013;

2. E.J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016;

Literatura uzupełniająca:

1. A.Szwarc, Sport a prawo karne, Poznań 1971;

2. A.Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975;

3. A. Szwarc, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977;

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Leciak
Prowadzący grup: Michał Leciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu prawa sportowego. w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji prawa sportowego w Polsce i na świecie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku nauki prawa sportowego w oparciu o literaturę zagraniczną, a także analizę orzecznictwa organów międzynarodowych w tym zakresie.

Pełny opis:

1. Sport i prawo; pojęcie sportu, sport a kultura fizyczna; 2 g.

2.Prawo sportowe; specyfika i charakterystyka prawa sportowego;źródła prawa sportowego 2 g.

3. Organizacja sportu (pozarządowa, rządowa i samorządowa 2 g.

4. Sport w prawie międzynarodowym i prawie UE 2 g.

5. Rynek sportowy i jego uczestnicy 2 g.

6. Finanse publiczne i podatki w sporcie 1g.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie 2 g.

8. Doping w sporcie 1 g.

9. Korupcja i hazard w sporcie 1 g.

10. Odpowiedzialność karna w sporcie 2 g.

11. Odpowiedzialność cywilna w sporcie 2 g.

12. Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych 1 g.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013;

2. E.J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016;

Literatura uzupełniająca:

1. A.Szwarc, Sport a prawo karne, Poznań 1971;

2. A.Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975;

3. A. Szwarc, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977;

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu prawa sportowego. w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji prawa sportowego w Polsce i na świecie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku nauki prawa sportowego w oparciu o literaturę zagraniczną, a także analizę orzecznictwa organów międzynarodowych w tym zakresie.

Pełny opis:

1. Sport i prawo; pojęcie sportu, sport a kultura fizyczna; 2 g.

2.Prawo sportowe; specyfika i charakterystyka prawa sportowego;źródła prawa sportowego 2 g.

3. Organizacja sportu (pozarządowa, rządowa i samorządowa 2 g.

4. Sport w prawie międzynarodowym i prawie UE 2 g.

5. Rynek sportowy i jego uczestnicy 2 g.

6. Finanse publiczne i podatki w sporcie 1g.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie 2 g.

8. Doping w sporcie 1 g.

9. Korupcja i hazard w sporcie 1 g.

10. Odpowiedzialność karna w sporcie 2 g.

11. Odpowiedzialność cywilna w sporcie 2 g.

12. Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych 1 g.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013;

2. E.J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016;

Literatura uzupełniająca:

1. A.Szwarc, Sport a prawo karne, Poznań 1971;

2. A.Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975;

3. A. Szwarc, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977;

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Leciak
Prowadzący grup: Michał Leciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu prawa sportowego. w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji prawa sportowego w Polsce i na świecie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku nauki prawa sportowego w oparciu o literaturę zagraniczną, a także analizę orzecznictwa organów międzynarodowych w tym zakresie.

Pełny opis:

1. Sport i prawo; pojęcie sportu, sport a kultura fizyczna; 2 g.

2.Prawo sportowe; specyfika i charakterystyka prawa sportowego;źródła prawa sportowego 2 g.

3. Organizacja sportu (pozarządowa, rządowa i samorządowa 2 g.

4. Sport w prawie międzynarodowym i prawie UE 2 g.

5. Rynek sportowy i jego uczestnicy 2 g.

6. Finanse publiczne i podatki w sporcie 1g.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie 2 g.

8. Doping w sporcie 1 g.

9. Korupcja i hazard w sporcie 1 g.

10. Odpowiedzialność karna w sporcie 2 g.

11. Odpowiedzialność cywilna w sporcie 2 g.

12. Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych 1 g.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013;

2. E.J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016;

Literatura uzupełniająca:

1. A.Szwarc, Sport a prawo karne, Poznań 1971;

2. A.Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975;

3. A. Szwarc, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977;

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu prawa sportowego. w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji prawa sportowego w Polsce i na świecie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku nauki prawa sportowego w oparciu o literaturę zagraniczną, a także analizę orzecznictwa organów międzynarodowych w tym zakresie.

Pełny opis:

1. Sport i prawo; pojęcie sportu, sport a kultura fizyczna; 2 g.

2.Prawo sportowe; specyfika i charakterystyka prawa sportowego;źródła prawa sportowego 2 g.

3. Organizacja sportu (pozarządowa, rządowa i samorządowa 2 g.

4. Sport w prawie międzynarodowym i prawie UE 2 g.

5. Rynek sportowy i jego uczestnicy 2 g.

6. Finanse publiczne i podatki w sporcie 1g.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie 2 g.

8. Doping w sporcie 1 g.

9. Korupcja i hazard w sporcie 1 g.

10. Odpowiedzialność karna w sporcie 2 g.

11. Odpowiedzialność cywilna w sporcie 2 g.

12. Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych 1 g.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013;

2. E.J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016;

Literatura uzupełniająca:

1. A.Szwarc, Sport a prawo karne, Poznań 1971;

2. A.Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975;

3. A. Szwarc, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977;

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.