Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Źródła prawa podatkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ZPP-DPS2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła prawa podatkowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, doradztwo podatkowe (s2)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt ECTS = 75 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin

- godziny kontaktowe egzamin – 2 godziny

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 20 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 38 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach i naturze, zwłaszcza w kontekście konstytucyjnego systemu źródeł prawa - K_W07;


W2: ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych dotyczących problematyki podatkowej, a także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie, zwłaszcza w kontekście konstytucyjnego systemu źródeł prawa - K_W08.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu konstytucyjnego systemu źródeł prawa podatkowego do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki prawa podatkowego - K_U02.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa konstytucyjnego, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali umiejętności, rozumie rangę wiedzy, w tym wiedzy eksperckiej w zakresie konstytucyjnych zagadnień podatkowo-prawnych - K_K01.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny oraz wykład konwersatoryjny.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę konstytucyjną oraz źródeł prawa unijnego, a także podstawy prawa międzynarodowego w zakresie umów.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące kwestie szczegółowe:

1. Konstytucja jako akt regulujący podstawę ustroju państwa (1 godz.).

2. Podstawowe założenia konstytucyjnego systemu źródeł prawa (1 godz.).

3. Zasada władztwa daninowego w wymiarze ponadpaństwowym, państwowym i lokalnym (1 godz.).

4. Źródła prawa powszechnie obowiązującego (2 godz.).

5. Konstytucyjna relacja między ustawą i rozporządzeniem (2 godz.).

6. Tryb ustawodawczy (1 godz.).

7. Status prawa międzynarodowego w krajowym porządku prawnym (1 godz.).

8. Źródła prawa unijnego, status prawa ponadnarodowego w krajowym porządku prawnym (1 godz.).

9. Akty prawa miejscowego (1 godz.).

10. Akty prawa wewnętrznego (1 godz.).

11. Ogłaszanie aktów normatywnych (1 godz.).

12. Kontrola legalności prawa podatkowego przez Trybunał Konstytucyjny oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1 godz.).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Rozdział "Źródła prawa" w podręczniku "Prawo konstytucyjne" pod red. Z. Witkowskiego, A. Bień-Kacały, Toruń 2015;

2. Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Toruń 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007.

2. Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, A. Szmyt (red.), Warszawa 2005.

3. Skwara B., Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w postaci testu jednokrotnego wyboru (15 pytań po 1 pkt) i pytania opisowego punktowanego (1-5 pkt) K_W07, K_W08, K_U02, K_K01.

Ocenę bdb uzyskuje się przy liczbie 20 i 19 poprawnych odpowiedzi.

Ocenę db plus uzyskuje się przy liczbie 18 i 17 poprawnych odpowiedzi.

Ocenę db uzyskuje się przy liczbie 16 i 15 poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dst plus uzyskuje się przy liczbie 14 i 13 poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dst uzyskuje się przy liczbie 12 i 11 poprawnych odpowiedzi.

Pytania bazują (ale nie ograniczają się) na zagadnieniach egzaminacyjnych opublikowanych przez PKEdsDP w rozdziałach „Źródła prawa i wykładnia prawa” (bez wykładni prawa) oraz wskazanej przez wykładowcę części pytań o charakterze ogólnym, nie związanym ściśle z konkretnym podatkiem z rozdziału „Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego”

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bień-Kacała
Prowadzący grup: Agnieszka Bień-Kacała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)