Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Logika prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-LP-1SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

- pogłębiona wiedza na temat języka prawnego, rodzajach definicji legalnych, teorii nazw, przyczynach wieloznaczności, nieostrości i niedookreśloności nazw, rozumowań na tekście prawnym K_W04

- pogłębiona wiedza z zakresu metodologii stosowanej w naukach prawnych oraz podstaw ogólnej filozofii nauki K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

- biegłość w egzegezie tekstów prawnych pozwalająca prognozować rozstrzygnięcia prawne K_U01

- krytyczna analiza problemów interpretacyjnych K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- innowacyjność i logiczność myślenia wykorzystywana w interpretacji i wnioskowaniu prawniczym K_K05

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Metodologiczne przygotowanie do dalszych studiów prawniczych. Kurs ma na celu wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności z zakresu logiki formalnej, z uwzględnieniem ich zastosowania na gruncie prawnym. Stanowi podstawę do dalszej samodzielnej i krytycznej interpretacji oraz analizy tekstów prawnych.

Pełny opis:

Zajęcia konwersatoryjne będą dotyczyły następujących zagadnień:

1. Myślenie naukowe

2. Logika jako nauka

3. Język i kategorie syntaktyczne.

4. Nazwy, stosunki między nazwami.

5. Definicje.

6. Rachunek zdań.

7. Uzasadnianie twierdzeń.

8. Wnioskowania prawnicze.

Literatura:

1. T. Bekrycht, M. Korycka - Zirk, K. Dobrzeniecki, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa

2. K. Dobrzeniecki, M. Korycka - Zirk, Logika dla prawników. Kompendium

3. Zasady wykładni prawa, L. Morawski

4. Logika dla prawników A. Malinowski (red.)

5. Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników A. Malinowski (red.)

6. Zygmunt Ziembiński Logika praktyczna

Literatura uzupełniająca:

1. Józef W. Bremer Wprowadzenie do logiki

2. Barbara Stanosz Wprowadzenie do logiki formalnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z wyników aktywności studenta uzyskanych w trakcie trwania zajęć (25% oceny końcowej) i i oceny uzyskanej z kolokwium kończącego zajęcia (75%).

Warunkiem koniecznym zaliczenia kolokwium jest poprawne wykonanie zadania z klasycznego rachunku zdań i podanie do niego dwóch przykładów w języku naturalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Czarnecka
Prowadzący grup: Agata Czarnecka, Milena Korycka-Zirk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Korycka-Zirk
Prowadzący grup: Karol Dobrzeniecki, Marcin Kilanowski, Milena Korycka-Zirk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Czarnecka
Prowadzący grup: Agata Czarnecka, Karol Dobrzeniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Czarnecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)