Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-CPO-2L-PG-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe Przetwarzanie Obrazu
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - projektowanie graficzne (dm)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu cyfrowe przetwarzanie obrazu na I roku studiów w I semestrze

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 75h (3 ECTS), w tym:

- Godziny kontaktowe realizowane z udziałem nauczycieli: 1,2 ECTS (30 godzin)

- Samodzielna praca studenta, przygotowanie do zaliczeń semestralnych: 1,8 ECTS (45 godzin).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna sposoby łączenia elementów typografii z grafiką wektorową, fotografią, rysunkiem czy grafiką tradycyjną/ warsztatową, KW_01

- zna zasady tworzenia różnych aplikacji komputerowych dla wykonania zaawansowanych zadań, KW_01

- zna zasady przygotowania projektu do druku oraz publikacji interaktywnych, KW_01


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- umiejętnie łączy elementy typografii z grafiką wektorową, fotografią, rysunkiem czy grafiką tradycyjną/warsztatową, K_U06

- posługuje się różnymi aplikacjami komputerowymi dla wykonania zaawansowanych zadań, K_U06

- stosuje technikę druku odpowiednią dla przyjętej formy publikacji, K_U06

- współpracuje z wykonawcą (drukarnią) w zakresie realizacji przygotowanego projektu, K_U06

- potrafi cyfrowo przetwarzać i wykorzystywać materiały wykonane tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi i malarskimi na potrzeby różnych projektów graficznych, K_U06

- potrafi wykonać szereg projektów graficznych akcydensów do druku, publikacji w mediach elektronicznych oraz publikacji interaktywnych, K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- koordynuje proces powstawania publikacji od kontaktu ze zleceniodawcą do realizacji, K_K01

- przewiduje efekty realizacji projektu w różnych technikach zarówno w aspekcie artystycznym, jak i ekonomicznym, K_K01, K_K02

- przewiduje kompleksowe zastosowanie projektów w mediach elektronicznych, K_K01

Metody dydaktyczne:

Przykłady z wykorzystaniem albumów i różnych przykładowych publikacji w formie druków i publikacji cyfrowych, tematyczne pokazy multimedialne, omówienie tematów ćwiczeń, korekta prac studenckich, rozwiązywanie konkretnych ćwiczeń bezpośrednio w pracowni, prezentacja dostępnych publikacji specjalistycznych.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu w drugim semestrze ma na celu zaawansowane przygotowanie studentów do pracy z aplikacjami graficznymi obejmującymi pełny zakres cyfrowych środków formalnych jakimi posługuje się współczesny projektant. Poznanie i umiejętność stosowania określonych zaawansowanych narzędzi z wybranych aplikacji graficznych oraz wiedza techniczna studenta zostanie rozszerzona o umiejętności przygotowania projektu do realizacji w najważniejszych rodzajach aktualnych technik drukarskich i w formie interaktywnych publikacji cyfrowych.

Pełny opis:

Opis:

1. Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie: zaawansowanych technologii powstawania i przetwarzania obrazu cyfrowego. Rozszerzone kształcenie umiejętności obsługi oprogramowania i wybranych narzędzi: do tworzenia i edycji grafiki wektorowej oraz grafiki rastrowej w celu wykorzystania ich w projektowaniu graficznym z przeznaczeniem do druku i publikacji interaktywnych, grafice warsztatowej, fotografii cyfrowej i animacji komputerowej.

2. Tematyczne ujęcie treści:

Student realizuje cykl odpowiedzi na zadane hasło rozwijając umiejętnści techniczne i graficzne m.in.:

przestrzeń barwna kolory dodatkowe,

rozmiar i rozdzielczość publikacji do druku i publikacji interaktywnych,

rodzaje formatów zapisu publikacji do druku i publikacji interaktywnych,

eksportowanie i importowanie grafiki, edycja i formatowanie tekstu,

tworzenie wielostronnicowych publikacji,

oblewanie tekstem,

strony widzące,

zarządzanie stronami publikacji

tworzenie interaktywnych przycisków

tworzenie kształtów koncentrycznych

przygotowanie do druku, stosowanie spadu,

3. Opis metod i form realizacji:

Prezentacja przykładów realizacji ćwiczeń z poprzednich lat studiów, prac artystów grafików. Omówienie cech formalnych, technicznych i technologicznych. Podział procesu realizacji ćwiczeń na dwa zasadnicze etapy: projekt, realizacja. Oba etapy są omawiane z każdym studentem poprzez korektę. Przeglądy poszczególnych ćwiczeń - omawianie prac z udziałem grupy studentów. Samodzielna realizacja ćwiczeń, korekta indywidualna realizowanych prac.

Literatura:

Deke McClelland, Oko w oko z Adobe Photoshop CS3, Helion 2008

Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS3. Oficjalny podręcznik, Helion 2008

Claudia McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Helion 2007

Bruce Fraser, Jeff Schewe, Real World Camera Raw i Photoshop CS3. Efektywna obróbka zdjęć, Helion 2008

Laurie Urlich Fuller, Robert C. Fuller, Photoshop CS3. Biblia, Helion 2008

Deke McClelland, Laurie Urlich Fuller, Photoshop CS2/ CS2 PL. Biblia profesjonalisty, Helion 2007

Adobe Creative Team, Adobe Ilustrator CS3. Oficjalny podręcznik, Helion 2008

Aleksandra Tomaszewska Adamarek, Adobe Ilustrator CS3. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2008

Katalogi wystaw oraz same wystawy, internetowe strony producenta programów Adobe, czasopisma specjalistyczne, zbiory własne prowadzących zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

Zaliczenie semestru na ocenę poprzedzoną przeglądem i analizą wykonanych ćwiczeń, i ich szczegółowym omówieniu na forum pracowni.

Na ocenę składa się:

- zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

- obecność na obowiązkowych pokazach i ćwiczeniach w pracowni

- poziom merytoryczny wykonanych samodzielnie ćwiczeń

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gojowy
Prowadzący grup: Paweł Gojowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu ma na celu przygotowanie studentów do pracy z zaawansowanymi aplikacjami graficznymi obejmującymi pełny zakres cyfrowych środków formalnych jakimi posługuje się współczesny projektant. Wiedza techniczna studenta zostanie rozszerzona o umiejętności przygotowania projektu do realizacji w najważniejszych rodzajach aktualnych technik drukarskich.

Pełny opis:

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu dla studentów specjalności projektowanie graficzne ma na celu przekazanie wiedzy o specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym, co pozwoli studentom realizować koncepcje graficzne w formie cyfrowej.

Program przedmiotu zawiera również wiedzę o najważniejszych współczesnych technikach druku publikacji. Zajęcia przygotowują do przeprowadzenia pełnego procesu realizacji projektu od nadania mu formy cyfrowej poprzez przygotowanie pracy pod kątem wybranej techniki drukarskiej do podstawowych zasad współpracy z wykonawcą (drukarnią).

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe:

- systemy barwne, rozdzielczość i wielkość obrazu cyfrowego, rodzaje plików graficznych, zagadnienie kompresji plików graficznych

- sprzęt komputerowy do zastosowań graficznych

- zastosowanie formatu pdf

- rozszerzenie znajomości programów komputerowych grafiki bitmapowej, wektorowej oraz składu publikacji i obróbki plików postscriptowych

- najważniejsze współczesne techniki druku. Poszczególne rodzaje druku i ich zastosowanie, jakość druku, przebieg procesu druku, rodzaje wykorzystywanych urządzeń, aspekt ekonomiczny

- przygotowanie projektu graficznego do druku w wybranej technologii (uwzględnienie planowanej techniki druku już podczas projektowania, zastosowanie odpowiednich systemów barwnych oraz rozdzielczości plików bitmapowych, typowe formaty i rodzaje papieru, znaczniki drukarskie, forma pliku wyjściowego, współpraca z drukarnią)

Literatura:

- podręczniki pakietu Adobe Creative Suite

- Margulis D., Photoshop. Korekcja i separacja, vademecum profesjonalisty, Gliwice, 2007,

- Tomaszewska-Adamarek A., Zimek R., ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Gliwice, 2007,

- McCue C., Profesjonalny druk. Przygotowanie- materiałów, Gliwice, 2007,

- McWade J., Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych, Gliwice, 2006.

- Gavin Ambrose, Paul Harris, Pre-press. Poradnik dla grafików. Warszawa 2010

- Bogdan Kamiński, Nowoczesny prepress, Warszawa 2001

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gojowy
Prowadzący grup: Paweł Gojowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu ma na celu przygotowanie studentów do pracy z zaawansowanymi aplikacjami graficznymi obejmującymi pełny zakres cyfrowych środków formalnych jakimi posługuje się współczesny projektant. Wiedza techniczna studenta zostanie rozszerzona o umiejętności przygotowania projektu do realizacji w najważniejszych rodzajach aktualnych technik drukarskich.

Pełny opis:

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu dla studentów specjalności projektowanie graficzne ma na celu przekazanie wiedzy o specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym, co pozwoli studentom realizować koncepcje graficzne w formie cyfrowej.

Program przedmiotu zawiera również wiedzę o najważniejszych współczesnych technikach druku publikacji. Zajęcia przygotowują do przeprowadzenia pełnego procesu realizacji projektu od nadania mu formy cyfrowej poprzez przygotowanie pracy pod kątem wybranej techniki drukarskiej do podstawowych zasad współpracy z wykonawcą (drukarnią).

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe:

- systemy barwne, rozdzielczość i wielkość obrazu cyfrowego, rodzaje plików graficznych, zagadnienie kompresji plików graficznych

- sprzęt komputerowy do zastosowań graficznych

- zastosowanie formatu pdf

- rozszerzenie znajomości programów komputerowych grafiki bitmapowej, wektorowej oraz składu publikacji i obróbki plików postscriptowych

- najważniejsze współczesne techniki druku. Poszczególne rodzaje druku i ich zastosowanie, jakość druku, przebieg procesu druku, rodzaje wykorzystywanych urządzeń, aspekt ekonomiczny

- przygotowanie projektu graficznego do druku w wybranej technologii (uwzględnienie planowanej techniki druku już podczas projektowania, zastosowanie odpowiednich systemów barwnych oraz rozdzielczości plików bitmapowych, typowe formaty i rodzaje papieru, znaczniki drukarskie, forma pliku wyjściowego, współpraca z drukarnią)

Literatura:

- podręczniki pakietu Adobe Creative Suite

- Margulis D., Photoshop. Korekcja i separacja, vademecum profesjonalisty, Gliwice, 2007,

- Tomaszewska-Adamarek A., Zimek R., ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Gliwice, 2007,

- McCue C., Profesjonalny druk. Przygotowanie- materiałów, Gliwice, 2007,

- McWade J., Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych, Gliwice, 2006.

- Gavin Ambrose, Paul Harris, Pre-press. Poradnik dla grafików. Warszawa 2010

- Bogdan Kamiński, Nowoczesny prepress, Warszawa 2001

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gojowy
Prowadzący grup: Paweł Gojowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu ma na celu przygotowanie studentów do pracy z zaawansowanymi aplikacjami graficznymi obejmującymi pełny zakres cyfrowych środków formalnych jakimi posługuje się współczesny projektant. Wiedza techniczna studenta zostanie rozszerzona o umiejętności przygotowania projektu do realizacji w najważniejszych rodzajach aktualnych technik drukarskich.

Pełny opis:

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu dla studentów specjalności projektowanie graficzne ma na celu przekazanie wiedzy o specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym, co pozwoli studentom realizować koncepcje graficzne w formie cyfrowej.

Program przedmiotu zawiera również wiedzę o najważniejszych współczesnych technikach druku publikacji. Zajęcia przygotowują do przeprowadzenia pełnego procesu realizacji projektu od nadania mu formy cyfrowej poprzez przygotowanie pracy pod kątem wybranej techniki drukarskiej do podstawowych zasad współpracy z wykonawcą (drukarnią).

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe:

- systemy barwne, rozdzielczość i wielkość obrazu cyfrowego, rodzaje plików graficznych, zagadnienie kompresji plików graficznych

- sprzęt komputerowy do zastosowań graficznych

- zastosowanie formatu pdf

- rozszerzenie znajomości programów komputerowych grafiki bitmapowej, wektorowej oraz składu publikacji i obróbki plików postscriptowych

- najważniejsze współczesne techniki druku. Poszczególne rodzaje druku i ich zastosowanie, jakość druku, przebieg procesu druku, rodzaje wykorzystywanych urządzeń, aspekt ekonomiczny

- przygotowanie projektu graficznego do druku w wybranej technologii (uwzględnienie planowanej techniki druku już podczas projektowania, zastosowanie odpowiednich systemów barwnych oraz rozdzielczości plików bitmapowych, typowe formaty i rodzaje papieru, znaczniki drukarskie, forma pliku wyjściowego, współpraca z drukarnią)

Literatura:

- podręczniki pakietu Adobe Creative Suite

- Margulis D., Photoshop. Korekcja i separacja, vademecum profesjonalisty, Gliwice, 2007,

- Tomaszewska-Adamarek A., Zimek R., ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Gliwice, 2007,

- McCue C., Profesjonalny druk. Przygotowanie- materiałów, Gliwice, 2007,

- McWade J., Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych, Gliwice, 2006.

- Gavin Ambrose, Paul Harris, Pre-press. Poradnik dla grafików. Warszawa 2010

- Bogdan Kamiński, Nowoczesny prepress, Warszawa 2001

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)