Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie działań twórczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-SDT-3Z-sm-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie działań twórczych
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty specjalności Rysunek mediów -3 rok, sem. zimowy-Sztuka mediów s1
Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. zimowy-Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi programów do grafiki wektorowej i rastrowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

III rok, semestr zimowy

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe z nauczycielem akademickim


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań, e-learning i przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się do zaliczeń.


Łącznie w semestrze V: 60 godz., 2 ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę w zakresie twórczości w aspekcie psychologicznym, socjologicznym oraz edukacyjnym (K_W09);

W2: Dysponuje wiedzą na temat mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie nowych i twórczych rozwiązań oraz strategii rozwijających dyspozycje twórcze osób o różnym potencjale i w różnym wieku, wyjaśnia metodę synek tyczną, rozpoznaje stymulatory i inhibitory twórczości, a także wyjaśnia znaczenie myślenia metaforycznego dla twórczości (K_W09).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje strategie heurystyczne rozwijające dyspozycje twórcze w realizowaniu własnych działań artystycznych w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, a także do projektowania działań edukacyjnych (K_U01; K_U02; K_U12);

U2: Opanował strategie działań twórczych, umożliwiające ciągły rozwój w wyniku podejmowania aktywności twórczej (K_U07);

U3: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (K_U05).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Odczuwa potrzebę poszukiwania i rozwiązywania nowych problemów, zadań twórczych, wynikającą z motywacji wewnętrznej (K_K01);

K2: Jest zdolny do wykorzystywania wyobraźni, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanych z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami (K_K04);

K3: Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować (K_K08).


Metody dydaktyczne:

• Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka)

• Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji, metoda projektu,) metody aktywizujące, metody heurystyczne


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z psychologicznymi uwarunkowaniami twórczości ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystycznej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia związane z psychologią twórczości ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystycznej. Studenci zapoznają się ze strategiami i heurystykami prowadzącymi do nowych rozwiązań w sztuce i nauce. Studenci poznają także zagadnienia twórczości w kontekście rozwoju jednostki, z samorealizacją, z twórczością analizowaną w kontekście sztuki oraz edukacji artystycznej. Poznają także znaczenie myślenia metaforycznego ze szczególnym uwzględnieniem metafory wizualnej dla twórczego rozwiązywania zagadnień w sztukach oraz komunikacji wizualnej.

Tematy realizowane w ramach ćwiczeń:

• Pojęcie i definicje twórczości (psychologiczne, socjologiczne, edukacyjne)

• Teorie twórczości

• Rozwój twórczości w cyklu życia

• Stymulatory i inhibitory twórczości

• Myślenie metaforyczne w twórczości, synestezja jako podstawowy mechanizm myślenia metaforycznego

• Poznawcze, twórcze i artystyczne funkcje metafory

• Wyobraźnia – rodzaje wyobraźni, charakterystyka wyobraźni twórczej, wyobraźnia w sztukach wizualnych

• Język wizualny, znak, metafora i symbol

• Synektyka, jej mechanizmy. Wykorzystanie myślenia metaforycznego w twórczości artystycznej. Związek z podświadomością (surrealizm).

• Wizualne myślenie metaforyczne w sztuce, projektowaniu i w edukacji ku twórczości

• Transformacja wizualnych wyobrażeń jako podstawowy mechanizm w procesie twórczym

• Metafory polimodalne w sztuce, reklamie, w projektowaniu graficznym

Literatura:

Literatura zalecana (obowiązkowa)

Dobrołowicz, W. (1993). Psychika i bariery, Warszawa: WSziP

Dobrołowicz, W. (1995). Myśleć intuicyjnie, Warszawa:WN-T

Bono de, E. (1998). Myślenie równoległe. Naucz swoje dziecko myśleć, Warszawa: Oficyna Wydawnicza PRIMA

Limont,W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej, Toruń: Wydawnictwo UMK

Limont, W. (2005).Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości (93-123), (W:) A. Tokarz (red.): W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Kraków: Wydawnictwo UJ

Limont, W., Didkowska, B. (red.). (2008). Edukacja artystyczna a metafora, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Schulz, R. (1990). Twórczość - społeczne aspekty zjawiska, Warszawa: PWN

Simonton, D.K. (2010). Geniusz, Warszawa: Wydawnictwo APS

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości, Gdańsk: GWP

Szmidt, K.J. (2009). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice: Wydawnictwo HELION

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• aktywny udział w ramach pracy indywidualnej i zespołowej (systematyczny udział w treningach twórczości)

• zaangażowanie, systematyczność wykonywania zadań śródsemestralnych w wyznaczonych terminach.

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie cyklu prac śródsemestralnych

• ocena śródsemestralnych realizacji praktycznych: poziom rozumienia zagadnień, jakość i oryginalność realizowanych zadań, jakość i biegłość techniczna, umiejętności manualne, właściwe użycie materiałów i technik, staranność wykonania, jakość estetyczna realizacji plastycznych,

zgodność realizacji z określoną w programie metodą twórczego działania

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczne jak w części A.

Pełny opis:

Identyczne jak w części A.

Literatura:

Identyczne jak w części A.

Uwagi:

Projekty należy systematycznie archiwizować na platformie Google Classroom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)