Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji zabytków (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PKZ-4L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia konserwacji zabytków (II)
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma zaliczony 7 semestr studiów. W trakcie poprzednich semestrów zdobył wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki badań humanistycznych, badań właściwości i budowy zabytków (metod instrumentalnych, mikrochemicznych, histochemicznych), profilaktycznej konserwacji, środków i metod używanych w impregnacji strukturalnej i uzupełnianiu ubytków.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godz. kontaktowych
Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalizacji;

K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków;

K_W12 zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich;

K_W04 zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków;

K_W05 posiada podstawową wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich;

K_W09 posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych;

K_W10 posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego;

K_W13 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy;

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich. K_U01;

Potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych. K_U02;

Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego. K_U04;

Posiada umiejętność wykonywania większości zabiegów konserwatorskich i restauratorskich. K_U05;

Potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków. K_U06;

Rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych. K_U10;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej) dzieła sztuki i zabytku, ich niepowtarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji;

K_K02 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej;

K_K05 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich;


Metody dydaktyczne:

Pod kierunkiem promotora student przygotowuje rys historyczny zabytku, opis historyczno-sztuczny, określa stan zachowania i przyczyny zniszczeń, opracowuje szczegółowy projekt badawczy, pobiera próbki materiałów oryginalnych i zabytkowych do badań instrumentalnych i mikrochemicznych, zarysowuje wstępny program prac konserwatorsko-restauratorskich. Pod koniec semestru po dokładnym rozpoznaniu budowy i kondycji obiektu rozpoczyna prace konserwatorskie.

Założenia projektu oraz wyniki badań są omawiane na równolegle odbywającym się Seminarium Dyplomowym Konserwatorskim.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych z kamienia (naturalnego i sztucznego), betonu, rzemiosła artystycznego, ceramiki i szkła. Przygotowanie projektu badań oraz programu prac konserwatorskich. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisującej wykonane prace. Przystąpienie do pracowni konserwacji zabytków II jest możliwe po zaliczeniu kursu następujących przedmiotów: pracownia konserwacji zabytków I, profilaktyka konserwacji zabytków kamiennych, konserwacja zabytków kamiennych – wzmacnianie i uzupełnianie ubytków, ochrona zabytków przed zniszczeniami biologicznymi, pracownia rzeźby i kopii. Student przed przystąpieniem do zajęć powinien zaliczyć przedmioty teoretyczne (historia sztuki, chemia i żywice sztuczne w konserwacji zabytków, konserwacja zabytków kamiennych).

Pełny opis:

Celem zajęć jest wykonanie przez studenta pełnej konserwacji-restauracji dyplomowego obiektu konserwatorskiego w okresie czterech semestrów. W 8 semestrze letnim student zapoznaje się z przekazanym mu do konserwacji zabytkiem, przygotowuje rys historyczny zabytku, opis historyczno-sztuczny, określa stan zachowania, przyczyny zniszczeń, opracowuje szczegółowy projekt badawczy, pobiera próbki materiałów oryginalnych i zabytkowych do badań instrumentalnych i mikrochemicznych, zarysowuje wstępny program prac konserwatorsko-restauratorskich.

Wyniki wykonywanych jednocześnie badań, kwerendy bibliotecznej, archiwalnej i muzealnej oraz projekt prac są regularnie omawiane na Seminarium Dyplomowym Konserwatorskim. W trakcie semestru student kompletuje i poznaje literaturę konserwatorską na temat zabytków o analogicznym lub zbliżonym charakterze, porównuje stosowaną metodykę prac.

Pod koniec semestru po dokładnym rozpoznaniu budowy i kondycji obiektu, po odbyciu zajęć w Pracowni Dokumentacji Budowy Technicznej Zabytku rozpoczyna prace konserwatorskie. Wykonuje próby wstępne dla określenia i wyboru odpowiednich i bezpiecznych dla zabytku środków, narzędzi i metod konserwatorskich. Rozpoczyna wykonywanie zabiegów zgodnie z ustalonym we współpracy z promotorem programem. Prowadzi dziennik prac konserwatorskich, który wykorzystuje do sporządzenia dokumentacji prac konserwatorsko-restauratorskich. Pracę wieńczy publiczna prezentacja i obrona po ukończeniu 11 semestru.

Literatura:

Dokumentacje konserwatorskie i prace magisterskie studentów ZKEiDA (biblioteka zakładu)

Dokumentacje technologiczne obiektów dyplomowych wykonywane przez studentów ZKEiDA w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich

Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Wyd. UMK, Toruń, 2011.

L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, Chemia w budownictwie, Arkady, Warszawa, 1996

Domasłowski W., Kęsy Lewandowska M., Łukaszewicz J. W., Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wyd. UMK, Toruń, 1998.

Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, pod. red. E. Szmit-Naud, J. Rouby, J. Arszyńskiej, Wyd. NID, W-wa-Toruń 2012.

P. Niemcewicz, Aspekty estetyczne konserwacji i restauracji kamiennych obiektów zabytkowych, [w:] Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, pod. red. E. Szmit-Naud, J. Rouby, J. Arszyńskiej, Wyd. NID, W-wa-Toruń 2012, s. 351-364.

Konserwacja murów ceglanych. Badania i Praktyka, referaty na Ogólnopolską Konferencję w dn. 19-20.11.1999 w Toruniu, materiały pod red. B. Soldenhoff, Toruń, 1999.

P. Niemcewicz, Konserwacja wapienia dębnickiego, Wyd. UMK, 2005

Wpływ redyspergowalnych żywic proszkowych na właściwości zapraw budowlanych do celów prac konserwatorskich, L. Bujała, M. Kulesza, J. Michalak, D. Sobkowiak, BIKDS, Vol. 13 No 1-2 (48-49)2002, s. 50-55.

J. Ciabach, Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń 1998.

Rouba Bogumiła J., Zasady postępowania etycznego w ochronie dóbr kultur, [w:] BIKDS, 2000, nr 2 (41), vol. 11, s. 82-88.

I. Płuska, Międzynarodowa konferencja konserwatorska „Kraków 2000”, Karta Krakowska 2000 [w:] BIKDS, 2000, nr 4 (43), vol. 911 s. 58-65

M. Pronobis-Gajdzis, Wartościowanie obiektów zabytkowych w kontekście współpracy muzeum–konserwator i oczekiwań odbiorcy zabytku. [w:] Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 5–6.10.2012, Szreniawa 2013, s. 304-310, ISBN 978-83-62119-12-5.

W. Kurdowski, Chemia materiałów budowlanych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003.

W. Kurdowski, Współczesne cementy–rodzaje, zakresy zastosowań, [w:] Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne. Konstrukcje żelbetowe, t. 2, Amgraf, Gliwice 2002.

J. Wolski, Kodeks etyki zawodowej konserwatorów dzieł sztuki [w:] BIKDS, 1998, nr 4 (35), vol. 9, s. 16-17; 2000, nr 2 (41), vol. 11, s. 91-92.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach - 100 % frekwencja. Dopuszczalne są 2 nieobecności spowodowane ważnymi udokumentowanymi przyczynami. Sposobem weryfikacji efektów kształcenia i uzyskanych przez studenta kompetencji jest poprawne wykonanie przez studenta projektu badań i prac konserwatorskich, prowadzenie dzienniczka konserwatorskiego, częściowe sporządzenie dokumentacji, w tym pkt. dotyczących historii, opisu stylistycznego, stanu zachowania, budowy (stratygrafii) oraz części badawczej. Ocenie podlega frekwencja, w tym punktualność oraz efektywność wykorzystania czasu, przedłożona pod koniec semestru częściowo wypełniona dokumentacja (jej wartość merytoryczna i techniczna tj. poprawność opisu, właściwe wykorzystanie fachowej terminologii, forma edytorska tekstu i umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy), jak również jakość pracy z zabytkiem, w tym umiejętności plastyczne, techniczne, przygotowanie merytoryczne, sprawność organizacyjna, świadomość konserwatorska, samodzielność pracy oraz jej efekty finalne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Dariusz Bógdał, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)