Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PKZA-5L-PIS-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia konserwacji zabytków
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

student ma zaliczony semestr 9 studiów.

Całkowity nakład pracy studenta:

165 godz.kontaktowych

135 godzin pracy własnej

(12 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalizacji

K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków

K_W12 zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego

K_U09 posiada umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej

K_22 potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej dzieła sztuki i zabytku, ich niepowtarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

K_K02 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K05 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

Metody dydaktyczne:

pod kierunkiem promotora wykonuje prace konserwatorsko-restauratorskie na obiekcie dyplomowym

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Umiejętność praktycznej realizacji projektu konserwatorskiego. Przeprowadzenie, pod kierunkiem osoby prowadzącej, projektu konserwatorsko restauratorskiego wybranego obiektu dyplomowego. Wykonanie dokumentacji konserwatorsko restauratorskiej przeprowadzonych prac, opracowanej w/g Schematu dokumentacji przeprowadzonych prac konserwatorskich.

Pełny opis:

Wykonanie konserwacji restauracji wybranego obiektu dyplomowego(zaawansowanie prac) po opracowaniu, we współpracy z promotorem pracy dyplomowej projektu konserwatorskiego. Do konserwacji student przystępuje po akceptacji programu. Konserwacja realizowana jest pod nadzorem i przy współudziale promotora.

Analiza literatury dotyczącej konserwowanego obiektu i konserwacji danego typu zabytku. Opracowanie projektu konserwatorskiego - wytyczenie programu prac konserwatorskich i badawczych. Prace wykonywane są w oparciu o

analizę wyników przeprowadzonych szczegółowych badań konserwatorskich wykonywanych w Pracowni dokumentacji budowy technicznej obiektu i Seminarium dyplomowym z technologii i technik sztuk plastycznych.

Opracowanie (w/g Schematu) dokumentacji przeprowadzonych prac konserwatorskich.

Literatura:

Zależy od wybranego tematu dyplomowej pracy konserwatorskiej.

Dokumentacje konserwatorsko - restauratorskie prac o podobnym profilu lub technice wykonania (zasób Biblioteki ZKPiS).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stanu zaawansowani prac konserwatorsko-restauratorski nad obiektem. Ocena stopnia zaawansowania dokumentacji prac konserwatorsko - restauratorskich. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pracowni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 165 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozielec
Prowadzący grup: Jolanta Czuczko, Ivona Jablonskaja, Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska, Andrzej Podgórski, Katarzyna Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 165 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozielec
Prowadzący grup: Jolanta Czuczko, Ivona Jablonskaja, Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska, Andrzej Podgórski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Katarzyna Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 165 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozielec
Prowadzący grup: Jolanta Czuczko, Ivona Jablonskaja, Tomasz Kozielec, Marta Nalaskowska, Andrzej Podgórski, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)