Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SHSz-3Z-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty fakultatywne - 3 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
Przedmioty fakultatywne - 3 rok, sem. zimowy - ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy- Ochrona dóbr kultury (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

120 godzin

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

W ramach seminarium uczestnicy skupiają się na napisaniu pracy z historii sztuki nowoczesnej lub współczesnej. Celem seminarium jest wyrobienie umiejętności określenia problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania, prezentacji wyników badań w formie pisemnej i ustnej, a także prowadzenie merytorycznej dyskusji.

Pełny opis:

Problematyka seminarium obejmuje sztukę polską i europejską nowoczesną i współczesną ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, grafiki artystycznej i użytkowej (plakat, szata graficzna książki, ilustracja). Tematy poszczególnych referatów seminaryjnych dostosowane są do zainteresowań seminarzystów lub są proponowane przez uczestników seminarium. Na seminarium studenci poznają warsztat pisania pracy, metodologię, doskonalą umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych, archiwalnych (także przez Internet) oraz materiałów gromadzonych przez instytucje związane ze sztuką. Celem seminarium jest wyrobienie umiejętności określenia problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania, prezentacji wyników badań w formie pisemnej i ustnej, a także prowadzenie merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Szczegółowa literatura związana jest z poszczególnymi tematami referatów i prac seminaryjnych, podejmowanych przez studentów.

Wybrana literatura:

Adhémar J., Twentieth-Century Graphics, Paris 1971.

Art Déco 1910-1939, Ch. Benton, T. Benton, G. Wood, 2010.

Arwas V., Belle Epoque: Posters and Graphics, London 1978.

Cabanne P., Encyklopedia Art Deco, Warszawa 2002.

Cassou J., Encyklopedia symbolizmu, Warszawa 1992. (wydanie pod red. I. Wróblewskiej i A. Derwojedowej)

Czarnocka K., Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962.

Czubińska M., Polski plakat secesyjny ze zbiorów MNK, Kraków 2003.

Doede W., Die Berliner Secession, Frankfurt am Main 1981.

Dobrowolski T., Sztuka Młodej Polski, Kraków 1963.

Duncan A. , Art Nouveau, London 1999.

Guerrand R. H., L’art Nouveau en Europe, Paris 1965.

Fijałkowska J., Od Młodej Polski do naszych dni. Katalog wystawy plakatu. Warszawa 1966.

Gradowska A., Sztuka Młodej Polski, Warszawa 1984.

Juszczak W., Liczbińska Maria, Malarstwo polskie. Modernizm, Warszawa 1977.

Gibson M., Symbolism, 1995

Grabska E., Moderniści o sztuce, Warszawa 1971

Grońska M., Nowoczesny drzeworyt polski (do roku 1945), Wrocław 1971

Grońska M., Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945, Wrocław 1994.

Gryglewicz T., Malarstwo Europy Środkowej 1900-1914. Tendencje modernistyczne i wczesnoawangardowe, Kraków 1992

Jakimowicz I., Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997.

Juszczak W., Malarstwo polskiego modernizmu, Gdańsk 2004

Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914, [kat. wystawy], Warszawa 1997

Kossowska I., Narodziny polskiej grafiki artystycznej, Kraków 2000.

Kossowska I., Kossowski Ł., Malarstwo polskie. Symbolizm i Młoda Polska, Warszawa 2010

Kozakowska S., Malarze Młodej Polski, Warszawa 1995

Krzysztofowicz-Kozakowska S., Sztuka Młodej Polski, Kraków [2008]

Kulpińska K., Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych, Warszawa 2005

Luba I., Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2004.

Lucie-Smith E., Art Déco Painting, New York 1990.

Makowiecki A. Z., Młoda Polska, Warszawa 1987

Makowiecki A. Z., Młodopolski portret artysty, Warszawa 1971

Malinowski J., Sztuka i nowa wspólnota. Zrzeszenie artystów Bunt 1917-1922, Wrocław 1991.

Moderniści o sztuce, wybór i opracowanie E. Grabska, red. W Juszczak, Warszawa 1971

Młoda Polska. Sztuka druku i ilustracji. Katalog wystawy oprac. M. Jaworska, D. Bromowicz, BJ, Kraków 1994.

Nie tylko plakat: polska grafika reklamowa Dwudziestolecia, (T. Brzozowski) Izabelin 2003

Odchodzącemu światu. Malarstwo polskie około 1900. Katalog wystawy oprac. E. Charazińska, P. Kopszak, E. Micke-Broniarek, A. Tyczyńska, Warszawa 1996.

Plastyka i sztuka książki okresu Młodej Polski. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Białymstoku , Białystok 1981.

Polnische Kunst 1900-1975. Secession und ihre Nachwirkung. Katalog wystawy Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 1996.

Pękala T., Secesja: konkretyzacje i interpretacje, Lublin 1995

Plakat z krakowskiej ASP 1899-2003, Kraków 2004.

Polski plakat art déco w zbiorach Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie

wstęp A. Sieradzka, Kozłówka 2005

Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914, red. A. Wojciechowski, Ossolineum 1967

Powell N., The Sacred Spring: The Arts in Vienna 1898-1918, London 1974

Schmutzler R., Art Nouveau - Jugendstil, Stuttgart 1963.

Seling H., Jugendstil - der Weg ins 20. Jahrhundert, Heidelberg / München 1959.

Selz P., Art Nouveau - Art and Design at the Turn of the Century, New York 1960.

Sieradzka A., Art Déco w Polsce i w Europie, Warszawa 1996.

Sowiński J., Sztuka typograficzna Młodej Polski, Wrocław 1982.

Symbol i forma. Przemiany w malarstwie polskim od 1880 do 1939, red. D. Folga-Januszewska, Olszanica 2008

Symbolizm w malarstwie polskim 1890-1914, pod red. A. Morawińskiej, Warszawa 1997

Sztuka około 1900, Materiały Sesji SHS (Kraków, grudzień 1967), Warszawa 1969

Sztuka dwudziestolecia międzywojennego. Materiały Sesji SHS, Warszawa 1982

Teksty o malarzach. Antologia polskiej krytyki artystycznej 1890-1918, red. W. Juszczak, Wrocław 1976.

Tschudi-Madsen, S., Art Nouveau, przeł. Janina Wiercińska, Warszawa 1987

Turowski A., Budowniczowie świata, Kraków 2002.

Wallis M., Secesja, wyd. 3, Warszawa 1987

Warren G., Klein D., Art Nouveau and Art Déco, London 1978.

Wichmann S., Art Nouveau, Paris 1978.

Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986

W kręgu „Chimery”. Sztuka i literatura polskiego modernizmu. Katalog – pamiętnik wystawy oprac. M. Puchalska, W. Chmurzyński, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Warszawa 1981.

Wallis M., Secesja, Warszawa 1967

Weiss T., Cyganeria młodej Polski, Kraków 1970

Ze studiów nad genezą plastyki nowoczesnej w Polsce. Zbiór studiów pod red. J. Starzyńskiego, Wrocław 1966.

Z zagadnień plastyki polskiej w latach 1918 - 1939. Zbiór studiów pod red. J. Starzyńskiego, Wrocław 1963.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe obejmuje aktywne uczestnictwo w zajęciach, znajomość literatury podstawowej oraz systematyczną realizację wybranego tematu. Ciągła weryfikacja, w trakcie dyskusji, wiedzy i umiejętności studenta w zakresie korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy, formułowania problemów badawczych, opanowania warsztatu naukowego oraz postępów w przygotowaniu kolejnych etapów pracy. Ocenie podlegać będzie umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, poprawność / oryginalność ujęcia problemu, umiejętność rozwiązania problemu badawczego i logicznego argumentowania.

Pierwszy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę, wynikającą z postępów w pracy (przedstawienie dotychczasowych wyników badań w formie prezentacji). Semestr drugi kończy się oceną pracy seminaryjnej. Obecność obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Raczkowski
Prowadzący grup: Daria Jagiełło, Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska, Juliusz Raczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

ogólna: jak wyżej, szczegółowa w zależności od zainteresowań i tematów uczestników

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Daria Jagiełło, Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Daria Jagiełło, Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

ogólna: jak wyżej, szczegółowa w zależności od zainteresowań i tematów uczestników

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

ogólna: jak wyżej, szczegółowa w zależności od zainteresowań i tematów uczestników

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)