Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ZZDzK-2Z-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty fakultatywne - 2 rok, sem. zimowy-ODK zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):30

- udział w zajęciach/konsultacjach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do zajęć – 10

- przygotowanie „Planu zarządzania” - 40

- czytanie literatury – 10


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Ma pogłębioną wiedzę o zarządzaniu obiektami o charakterze zabytkowym, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej.

W04: Ma uporządkowaną, szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania dziedzictwem, właściwą dla studiowanego kierunku studiów.

W07: Zna na poziomie pogłębionym współczesne aspekty prawne ochrony dziedzictwa kulturowego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U02: Szczegółowo analizuje i ocenia informacje z wykorzystaniem odpowiednio dobranych źródeł oraz formułuje na tej podstawie odpowiednie hipotezy dotyczące zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego.

U03: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu nauk o sztuce oraz integrować ją z wiedzą z różnych dyscyplin (ekonomia, zarządzanie, prawo) i poszerzać swe umiejętności badawcze.

U07: Potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy związane z zarządzaniem obiektami zabytkowymi.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Potrafi współdziałać w profesjonalnym zespole i kierować nim.

K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

K05: Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wartościowaniem dóbr kultury, jest świadomy swej odpowiedzialności decyzyjnej.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz multimedialny (wykorzystanie materiału fotograficznego i filmowego)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy


Metody dydaktyczne problemowe/poszukujące:

- ćwiczeniowa

- projektowa


Skrócony opis:

Przedmiot realizowany wg metodyki "zorientowania na rzeczywisty projekt", tj. student przygotowuje koncepcję planu zarządzania przedsięwzięciem rewitalizacyjnym obiektu zabytkowego, którym zajmował się w ramach przedmiotu "Adaptacja obiektów zabytkowych".

Pełny opis:

Pełny opis:

Praca semestralna obejmuje następujące zagadnienia omawiane na zajęciach kontaktowych:

- Analiza zasobu dziedzictwa (środowisko wewnętrzne),

- Opis wartości zasobu dziedzictwa (analiza atrybutów i cech wartości)

- Analiza środowiska zewnętrznego (tła) zasobu dziedzictwa

- Cele zarządzania zasobem dziedzictwa

- Analiza SWOT

- Program działania

- Monitorowanie stanu zachowania zasobu dziedzictwa

- Teksty informacyjne o Planie Zarządzania Zasobem.

Komentarz podawany jest sukcesywnie wraz z postępem pracy własnej studentów, a wątpliwości wyjaśniane są na bieżąco w ramach dyskusji.

Prowadzący przewiduje możliwość konsultacji indywidualnych w końcowej części semestru.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Bogusław Szmygin (red.). Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych. Warszawa – Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Politechnika Lubelska, 2009.

http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=631&dirids=1

- Plan zarządzania obiektem Światowego Dziedzictwa – dokument PKN ds. UNESCO

http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/procedura-wpisu/plan-zarzadzania/

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

- Europejska Konwencja Krajobrazowa.

- Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

- Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pisemnego opracowania pt. Koncepcja planu zarządzania (danym zasobem) z uwzględnieniem aktywności studenta podczas zajęć konwersatorium.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dąbrówka Lipska
Prowadzący grup: Dąbrówka Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany wg metodyki "zorientowania na rzeczywisty projekt", tj. student przygotowuje koncepcję planu zarządzania przedsięwzięciem rewitalizacyjnym obiektu zabytkowego, którym zajmował się w poprzednich semestrach w ramach przedmiotu "Ochrona dziedzictwa techniki".

Pełny opis:

Pełny opis:

Praca semestralna obejmuje następujące zagadnienia:

- Analiza zasobu dziedzictwa (środowisko wewnętrzne),

- Opis wartości zasobu dziedzictwa (analiza atrybutów i cech wartości)

- Analiza środowiska zewnętrznego (tła) zasobu dziedzictwa

- Cele zarządzania zasobem dziedzictwa

- Analiza SWOT

- Program działania

- Monitorowanie stanu zachowania zasobu dziedzictwa

- Teksty informacyjne o Planie Zarządzania Zasobem.

Komentarz lekcyjny jest podawany sukcesywnie wraz z postępem pracy własnej studentów, a wątpliwości wyjaśniane są na bieżąco w ramach dyskusji.

Rezultatem konwersatorium jest opracowanie pisemne pt. Koncepcja planu zarządzania (danym zasobem).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bogusław Szmygin (red.). Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych. Warszawa – Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Politechnika Lubelska, 2009.

http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=631&dirids=1

Plan zarządzania obiektem Światowego Dziedzictwa – dokument PKN ds. UNESCO

http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/procedura-wpisu/plan-zarzadzania/

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Europejska Konwencja Krajobrazowa.

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy.

Literatura uzupełniająca:

Ernst Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń. Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2011.

Jacek Purchla (red.). Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii = Management of UNESCO World Heritage Sites in Poland and Norway. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011.

Sarmanta Kowalska (red.). Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza dla kształtowania tożsamości lokalnych. Poznań; Kalisz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2010.

Renata Tylińska. Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005.

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Serock na lata 201 1- 2014

http://www.miasto.serock.pl/plik,453,gminny-program-opieki-nad-zabytkami.pdf

PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI KRYZYSOWYCH NA OBSZARZE MIASTA SIERPCA

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-gmsierpc/komunikaty/_032_001_152912.pdf

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010-2014

http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=54831

Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Frysztak

http://www.frysztak.pl/informator/GminnyProgramOpiekiNadZabytkami.pdf

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POWIECIE CIESZYŃSKIM NA LATA 2010 – 2013

http://www.powiat.cieszyn.pl/files/ppoz.pdf

Uwagi:

Przedmiot jest prowadzony po raz pierwszy i jego program może ulegać modyfikacji w trakcie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło, Dąbrówka Lipska
Prowadzący grup: Dąbrówka Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej, synchronicznie i asynchronicznie [kurs na platformie Moodle, z użyciem systemu do prowadzenia konferencji BigBlueButton]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Katarzyna Pałubska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)