Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-F4-BMOL-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Faramcja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu biologii i genetyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

 udział w wykładach - 10 godzin,

 udział w seminariach – 20 godzin,

 dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia – 14 godzin.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 32 godziny godzin, co odpowiada 1,57 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w wykładach - 10 godzin,

 udział w seminariach – 20 godzin,

 dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia – 2 godzin.

 przygotowanie i uzupełnienie notatek – 2 godzin,

 zebranie materiałów i przygotowanie do zajęć – 25 godzin

 wymagane powtórzenie materiału – 5 godzin,

 przygotowanie do egzaminu – 20 godzin,


Łączny nakład pracy studenta wynosi 84 godzin, co odpowiada 3,00 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 7 godzin,

– konsultacje badawczo-naukowe: 2 godziny

– udział w zajęciach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 20 godzin,

– przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 5 godzin,

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 20 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 54 godziny, co odpowiada 1,93 punktom ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zajęć + wymagane powtórzenie materiału + przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie – 5 + 5 + 20 = 30 godzin (1,07 punktu ECTS).


Łącznie 30 godzin, 1,07 ECTS.


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna molekularne aspekty cyklu komórkowego – proliferację, apoptozę i transformację nowotworową – K_A.W15

W2: zna problematykę rekombinacji i klonowania DNA – K_A.W16,

W3: zna metody badania genomu oraz zasady hybrydyzacji i reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) - K_A.W17.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: analizuje podłoże molekularne procesów patologicznych - K_A.U12

U2: planuje badania z wykorzystaniem izolacji, oznaczania i amplifikacji kwasów nukleinowych oraz współczesnych technik badania genomu- K_A.U13

U3: planuje badania z wykorzystaniem technik biologii molekularnej w biotechnologii farmaceutycznej, terapii genowej i diagnostyce laboratoryjnej - K_A.U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi korzystać z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji– K_B.K.1.Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy, prezentacja multimedialna.


Seminaria: metody aktywizujące i problemowe –dyskusja, metoda przypadków.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu Biologia molekularna jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat budowy genomu człowieka oraz metod analizy kwasów nukleinowych. Program obejmuje wykłady i seminaria mające na celu zapoznanie studentów z podstawami genetyki klasycznej, populacyjnej

i molekularnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Biologia molekularna jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat biologii molekularnej

w kontekście zastosowania we współczesnej diagnostyce medycznej. Program wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące budowy komórki oraz genomu człowieka, podstawy genetyki klasycznej, populacyjnej i molekularnej. Metody izolacji DNA

i określania jego stężenia oraz metody analizy DNA takie jak PCR, metody hybrydyzacyjne, sekwencjonowanie DNA. Ponadto studenci zdobywają wiedzę na temat wektorów i enzymów wykorzystywanych jako narzędzia biologii molekularnej. Poznają również możliwości zastosowania biologii molekularnej w diagnostyce chorób genetycznych i infekcyjnych. Poznają strategie i perspektywy analizy genomów oraz internetowe bazy danych.

Seminaria mają na celu zapoznanie studentów z metodami pobierania materiału do badań genetycznych, izolacji i oceny stężenia DNA, a także analizy sekwencji z wykorzystaniem różnych technik biologii molekularnej. Na seminariach omawiane są przykłady zastosowania metod biologii molekularnej

w diagnostyce, genetyce klinicznej i farmakogenetyce na podstawie publikacji naukowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bal J: Biologia molekularna w medycynie. PWN, Warszawa 2008

2. Brown T A: Genomes 3. BIOS Scientific Publisher, 2006.

3. Brown T A: Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction. Wiley-Blackwell, 2010

4. Sambrook J, et al.: Molecular cloning: a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory 4rd ed., 2012

5. Słomski R: Analiza DNA. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Alberts B et al.: Molecular biology of the cell. 5th ed., Garland Publishing 2008

2. Korf B R: Genetyka człowieka: rozwiązywanie problemów medycznych. PWN, Warszawa 2003

3. Strachan W: Human molecular genetics 4th ed. BIOS Scientific Publisher, 2010

4. Węgleński P: Genetyka molekularna. PWN, Warszawa 2008

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: W1 – W3, U1 – U3;

Przygotowanie prezentacji: W1 – W3, U1 – U3, K1;

Aktywność: K1;

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzybowski
Prowadzący grup: Tomasz Grzybowski, Katarzyna Skonieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzybowski
Prowadzący grup: Marta Gorzkiewicz, Tomasz Grzybowski, Katarzyna Linkowska, Katarzyna Skonieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzybowski
Prowadzący grup: Tomasz Grzybowski, Katarzyna Skonieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzybowski
Prowadzący grup: Anna Duleba, Tomasz Grzybowski, Katarzyna Skonieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzybowski
Prowadzący grup: Anna Duleba, Tomasz Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzybowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)