Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1704-K2-BCHE-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku N1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędna jest: wiedza z zakresu biologii ogólnej, biologii komórki, fizjologii i histologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w ćwiczeniach – 30 godzin

-dodatkowa możliwość konsultacji indywidualnych studenta z osobami prowadzącymi zajęcia - 2 godziny

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

- wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek – 16 godzin

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć – 10 godzin

- wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury – 15 godzin

3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- do kolokwiów – 8 godzin

- do zaliczenia końcowego – 14 godzin

4.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.

Łączny nakład pracy: 110godzin (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie fenomen funkcjonowania organizmów żywych, genetyczne podłoże ich różnicowania oraz mechanizmy dziedziczenia cech - K_W01

W2: posiada ogólną znajomość i rozumie relacje pomiędzy budową i funkcjami organizmu człowieka - K_W08

W3: zna rolę biologiczną białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów, witamin i innych regulatorów biologicznych metabolizmu -K_W10

W4: zna zasady rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego i podstawowe koncepcje i metody profilaktyczne - K_W11

W5: zna wpływ środowiska zewnętrznego na skórę – K_W19

W6: zna budowę, funkcje biologiczne i możliwości zastosowania w kosmetyce lipidów, węglowodanów, białek i kwasów nukleinowych -K_W31

W7: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i ją zastosować podczas praktyk w gabinecie kosmetycznym - K_W34


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi ocenić wpływ czynników środowiskowych na skórę - K_U03

U2: rozumie i potrafi opisać mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego - K_U08

U3: umie zastosować wiedzę biochemiczną w zakresie zabiegów kosmetycznych i dermatologicznych - K_U10

U4: potrafi rozpoznać stany zagrożenia zdrowotnego i podjąć profilaktykę – K_U11

U5: potrafi zapobiegać i niwelować wpływ środowiska zewnętrznego na skórę – K_U18

U6: posiada umiejętność wyszukiwania literatury naukowej i publikacji z zasobów bibliograficznych uczelni oraz baz pełnotekstowych dostępnych on-line - K_U41

U7: potrafi udzielać porad w zakresie trybu życia, diety i stosowanych

kosmetyków sprzyjających poprawie wyglądu skóry - K_U46


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować w zespole - K_K07

K2: przekazuje klientom wiedzę na temat zdrowego trybu życia - K_K10

K3: posiada świadomość własnych ograniczeń i rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się - K_K12


Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające – wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia: metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, ćwiczeniowa, seminaryjna, referatu.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Znajomość zjawisk zachodzących w żywym organizmie jest podstawą wiedzy studenta uczelni medycznej. Zadaniem biochemii jest wyjaśnianie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia powiązana jest ściśle z innymi naukami biomedycznymi i klinicznymi (biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia, dermatologia, onkologia kliniczna), zatem jej studiowanie daje studentowi możliwość zrozumienia prawidłowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie jak i odchyleń od normy w patologii, a także możliwość śledzenia procesów naprawczych w organizmie. Poznanie biochemii ułatwia absolwentowi kierunku - kosmetologia, aktywny udział w promocji zdrowia, w programach profilaktyki i prewencji osób zdrowych i terapii chorych. W praktyce kosmetologicznej zapewnia skuteczne działania pielęgnacyjne i lecznicze.

Pełny opis:

Biochemia leży u podstaw takich nauk biomedycznych jak biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia oraz nauk klinicznych. Studiowanie biochemii umożliwia zrozumienie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia dla studentów uczelni medycznych integruje wiedzę z zakresu biologii molekularnej i nauk klinicznych. Daje możliwość wykorzystania wiedzy o zaburzeniach metabolizmu w przebiegu chorób.

Treści kształcenia obejmują:

-wykłady: 1. Podstawy cytobiochemii, skład chemiczny organizmu człowieka, skład pierwiastkowy (makro- i mikroelementy i ich rola biologiczna, woda - rola biologiczna i właściwości). Podstawowe procesy metaboliczne zachodzące w komórce i ich regulacja: ogólny metabolizm lipidów, węglowodanów i białek. Przykłady chorób metabolicznych. 2. Rola biologiczna reaktywnych form tlenu, RFT - jako czynnik patogenny- uszkodzenia biomolekuł. Metabolizm, mitochondria i stres oksydacyjny. 3. Antyoksydanty naturalne i zawarte w diecie człowieka, antyoksydanty w kosmetologii. 3. Zastosowania ozonu w kosmetologii. 4. Metabolizm lipoprotein a choroba miażdżycowa. Metabolizm lipoprotein a dieta człowieka. 4. Biochemia komórki nowotworowej, podstawy transformacji nowotworowej komórek, czynniki karcynogenne zawarte w pokarmach i środowisku życia człowieka. Genetyka nowotworów. 5. Biochemia i biologia molekularna starzenia komórek i organizmu. Dieta i metabolizm a tempo starzenia, starzenie skóry. 6. Apoptoza i nekroza komórek (mechanizmy molekularne śmierci komórkowej). 7. Mitochondria, genom mitochondrialny, choroby mitochondrialne. 8. Żelazo- rola biologiczna, metabolizm i choroby z niedoboru i nadmiaru (Hemochromatoza).

-ćwiczenia: 1. Kwasy nukleinowe (DNA, RNA) i białka (aminokwasy). Struktura, właściwości, funkcje biologiczne. 1a.Zadania praktyczne – laboratoryjne. 2. Węglowodany i lipidy. Struktura, właściwości, funkcje biologiczne. 2a. Zadania praktyczne - laboratoryjne 3. Enzymy: kataliza enzymatyczna i jej regulacja. Enzymy jako markery chorób człowieka (przykłady enzymów markerowych: choroby wątroby, nowotwory, zawał mięśnia sercowego – analiza zmian aktywności enzymów). 4. Biochemia witamin: a) witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Witamina D- drogi syntezy w organizmie 5. b) witaminy rozpuszczalne w wodzie. Rola biologiczna oraz skutki hipo- i hiperwitaminozy. 6. Przeciwutleniacze i ich rola w prewencji chorób człowieka. 7. Przemiany aminokwasów w wyspecjalizowane produkty. 8. Białka strukturalne – kolagen, elastyna. 9. Biochemia w nowoczesnej kosmetologii.

Literatura:

1.Lubert Stryer – „Biochemia”, wydanie IV, Wydawnictwo Naukowe PWN (2009 i nowsze);

2.Murray Robert – „Biochemia Harpera”, wydanie VI polskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2008 i nowsze);

3.Edward Bańkowski – „Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych”, wydanie II, Elsevier Urban & Partner (2009);

4.Leokadia Kłyszejko – Stefanowicz – „Ćwiczenia z biochemii”, Wydawnictwo Naukowe PWN (2005);

5.Marcin Molski – „Chemia piękna”, wydanie II zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN (2009);

6.David B. Hames, Nigel M. Hooper – „Biochemia. Krótkie wykłady”, wydanie III, Wydawnictwo Naukowe PWN (2010).

7.Grzegorz Bartosz – „Druga twarz tlenu”, wydanie II, PWN (2008)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uprzednim pozytywnym zaliczeniu poszczególnych tematów (wraz z zadaniami praktycznymi - laboratoryjnymi) ujętych w programie nauczania.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu biochemia jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych (obecność na zajęciach oraz przygotowanie merytoryczne do realizacji tematu ćwiczeń), zaliczenie kolokwiów obejmujących treści poszczególnych zajęć ujętych w programie nauczania oraz zrealizowanych ćwiczeń, i zdanie testu końcowego obejmującego całość realizowanego programu nauczania. Po spełnieniu powyższych wymogów następuje zaliczenie przedmiotu.

Kolokwia odbywają się w formie pracy pisemnej i/lub odpowiedzi ustnej studenta. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie oceny pozytywnej wynikającej z poprawnej odpowiedzi studenta na pytania obejmujące zagadnienia ujęte w programie nauczania przedmiotu.

Oceny ustala się według następującej skali:

92-100% - bardzo dobry

84-91% -dobry plus

76-83% - dobry

68-75% - dostateczny plus

60-67% - dostateczny

do 59% - niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.