Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-SEMMGR-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019)
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem, procesami i zjawiskami zachodzącymi w przestrzeni geograficznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (70 godz.):

- udział w seminariach – 60

- udział w konsultacjach - 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (130 godz.):

- przygotowanie do seminariów, studiowanie literatury - 60

- praca własna nad opracowaniem projektów, referatów lub prezentacji - 70 godz.

W sumie 200 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni geograficznej - K_W01, K_W02

W2: W interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w środowisku rozumie i potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne - K_W01, K_W15

W3: Posiada specjalistyczną wiedzę na temat czynników determinujących funkcjonowanie środowiska przyrodniczego - K_W01, K_W19

W4: Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu nauk geograficznych, a zwłaszcza metodologii i kierunków badań geograficznych, ich planowania oraz stosowania nowoczesnych technik i narzędzi badawczych - K_W04, K_W05

W5: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz własności intelektualnej, potrafi korzystać

z zasobów informacji patentowej - K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji o środowisku geograficznym pochodzących z różnych źródeł - K_U02, K_U07, K_U11, K_U15

U2: Wykorzystuje dostępne źródła informacji w opracowaniu zagadnienia badawczego, studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej w języku polskim i obcym - K_U02, K_U05, K_U06, K_U12

U3: Stosuje specjalistyczne metody statystyczne oraz techniki

i narzędzia informatyczne do analizy i charakterystyki zjawisk

i procesów geograficznych - K_U05

U4: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w przestrzeni geograficznej, analizować ich przyczyny i przebieg, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować, formułować uzasadnione wnioski - K_U06

U5: Potrafi przygotować i zaprezentować wyniki własnych prac badawczych w postaci referatu, posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i/lub obcym dotyczących szczegółowych zagadnień geograficznych właściwych - K_U09, K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, poszerzania wiedzy z zakresu geografii - K_K01, K_K02, K_K10

K2: Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role w procesie badawczym - K_K09

K3: Rozumie potrzebę systematycznego studiowania literatury fachowej i popularnonaukowej w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy kierunkowej - K_K05

K4: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K01, K_K02, K_K03


Metody dydaktyczne:

Metody:

- samodzielnego dochodzenia do wiedzy

- referat problemowy,

- referat konwersatoryjny,

- metoda seminaryjna,

- dyskusja


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Poznanie współczesnych koncepcji i kierunków rozwoju geografii. Opracowanie konspektu pracy magisterskiej i podjęcie badań z tego zakresu. Wykonanie opracowania naukowego uwzględniającego wszystkie etapy badań z zakresu wybranych problemów geografii. Zreferowanie i dyskusja nad wybranymi problemami badawczymi.

Pełny opis:

W ramach seminarium student pozna podstawowe problemy badawcze współczesnej geografii, jej kierunki rozwoju i podstawowe koncepcje badawcze. Pozna metodologię i metody badawcze z poszczególnych subdyscyplin nauk geograficznych (w zależności od wyboru seminarium i tematu pracy magisterskiej). Zdobędzie umiejętność poszukiwania danych i prowadzenia badań terenowych oraz badań laboratoryjnych i przy użyciu narzędzi GIS. Zapozna się z literaturą oraz krytyczną jej oceną w celu uzyskania wiarygodnych informacji. Uzyska umiejętność analizy uzyskanych danych i formowania wniosków. Nauczy się metod prezentowania uzyskanych wyników (referaty w ramach seminariów) oraz prowadzenia dyskusji naukowej. Posiądzie umiejętność pisania tekstów naukowych i zasad pisania pracy naukowej (praca magisterska).

Tematy zajęć:

1. Cel seminarium i jego rola w procesie studiowania.

2. Metody pracy naukowej.

3. Jak napisać dobrą pracę magisterską

4. Wybór tematyki przyszłej pracy magisterskiej.

5. Studiowanie literatury i jej krytyczna ocena.

6. Sformułowanie koncepcji przyszłej pracy magisterskiej.

7. Sformułowanie celu i zakresu pracy.

8. Wybór metod badawczych.

9. Określenie harmonogramu pracy.

10. Wystąpienia i dyskusja na temat problematyki naukowej dotyczącej przyszłej pracy magisterskiej

Literatura:

ZLiteratura jest związana z realizowanym tematem pracy magisterskiej, z ogólnych pozycji można polecić:

F. Plit, 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, UW, Wa-wa.

S. Urban, W. Ładoński, 2001, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademii Komicznej, Wrocław.

A. Richling red., Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wyd. Naukowe

J. Pieter, 1995, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum, Warszawa

A. Pułło, 2000, Prace magisterskie i licencjacie, wskazówki dla studentów, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena składa się z następujących elementów:

1. Ocena przygotowania i zreferowania wybranego problemu badawczego oraz wyników realizowanej pracy magisterskiej - K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W09, K_W15, K_W19, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02, K_K03, K_K10

2. Znajomość literatury przedmiotu - K_W04, K_W05, K_W09, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U11, K_U12, K_U15, K_K05

3. Ocena aktywności na zajęciach, umiejętność formułowania pytań i prowadzenia dyskusji naukowej - K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_U06, K_U09, K_U10, K_K09

Ostateczna ocena według skali od 2 do 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jankowski, Rajmund Przybylak
Prowadzący grup: Leon Andrzejewski, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Michał Jankowski, Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Włodzimierz Marszelewski, Paweł Molewski, Rajmund Przybylak, Roman Rudnicki, Ireneusz Sobota, Daniela Szymańska, Stefania Środa-Murawska, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Hulisz
Prowadzący grup: Leon Andrzejewski, Jadwiga Biegańska, Piotr Hulisz, Arkadiusz Krawiec, Roman Rudnicki, Ireneusz Sobota, Daniela Szymańska, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.