Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retoryka i erystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-1-RiE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Retoryka i erystyka
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pożądana wiedza o tym, co dzieje się w Polsce, Europie i na świecie.

Ewentualne problemy językowe (ortografia, interpunkcja) to wyzwania podejmowane w formie samokształcenia.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu otrzymuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 75 g. pracy, z tego:

1 punkt ECTS za udział w zajęciach (30 g. pracy)

2 punkty ECTS za samodzielne lektury, przygotowania do końcowego sprawdzianu, permanentne śledzenie serwisów informacyjnych.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna wybraną terminologię retoryczną

- ma wiedzę o miejscu retoryki dziennikarskiej i erystyki wśród innych przedmiotów studiów dziennikarskich

- ma wiedzę o perswazji w jej wielorakich kontekstach (historycznych, politycznych, społecznych)

- zna cechy perswazji wywieranej słowem mówionym i słowem pisanym

- ma pogłębioną wiedzę na temat etyki mediów.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- wyszukuje, analizuje i ocenia formy perswazji

- wykorzystuje wiedzę teoretyczną w analizie oraz interpretacji form perswazji

- potrafi przekonywająco ocenić wypowiedź medialną (podając argumenty przemawiające za jego oceną)

- wskazuje wielorakie konteksty wypowiedzi medialnej

- rozpoznaje manipulację

- wykorzystuje techniki obrony przed manipulacją.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- ma świadomość znaczenia retoryki i erystyki tak wśród innych przedmiotów studiów dziennikarskich, jak też w praktyce medialnej

- dokonuje samooceny własnych kompetencji

- pogłębia i poszerza posiadane umiejętności

- jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etyki mediów.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Skrócony opis:

Przepastna materia, jaką jest teoria i praktyka retoryczna, zostanie ograniczona do jedynie punktowego wskazania tego, co może okazać się przydatne dziennikarzowi jako temu, kto przekonuje medialne audytorium.

Pełny opis:

Kolejne tematy zajęć następują w porządku chronologicznym: od oralności pierwotnej do oralności wtórnej.

1. Wprowadzenie.

2. Oralność, piśmienność i media elektroniczne.

3. Teoria retoryczna a współczesne media.

4. Wzory pochwały władcy: Helena, Trajan, Stalin.

5. Humanizm jako „zabobon”.

6. Nowomowa i nowa nowomowa.

7. Język polityki po 1989 r.

8. Trzykroć manipulacja – praktycznie.

9. Manipulacja językowa – teoretycznie.

10. Język jako produkt kulturowy.

11. Słowo w mediach elektronicznych.

12. Lech Kaczyński: „przemysł pogardy” a „mowa nienawiści”.

13. Bronisław Komorowski: symetryczność pochwał i nagan.

14. Sprawdzian końcowy.

15. Podsumowanie.

Najogólniejsze efekty nauczania są wręcz sprzężone: student potrafi

przekonywać i zarazem jest świadomy tego, jak on sam może być wielorako przekonywany.

Szczegółowymi efektami będzie osiągnięcie trzech celów:

1. Uświadomić, jak wielorakie postacie przyjmuje perswazja.

2. Uodpornić na manipulację w mediach.

3. Poszerzyć kompetencję medioznawczą i historyczną.

Współczesna Polska może stać się przedmiotem spornych twierdzeń - przedmiotem ewentualnego oceniania będą nie owe twierdzenia, lecz ich argumentacja.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Pisarek, "Podstawy retoryki dziennikarskiej". W: "Dziennikarstwo i świat mediów". Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Kraków 2008, s. 361-377.

W. Pisarek, "Nowa retoryka dziennikarska". Kraków 2002.

"Słownik terminologii medialnej". Red. W. Pisarek. Kraków 2006 (hasła: Retoryka + Argumentacja, Argumenty retoryki klasycznej, Erystyka, Demagogia, Retoryka dziennikarska).

M. Rusinek, A. Załazińska, "Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić". Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

K. Obremski, "Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa". Toruń 2004 (wybór własny)

"Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków". Red. M. Marcjanik. Warszawa 2006 (wybór własny).

"Ćwiczenia z retoryki". Red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Gaca, M. Załęska. Warszawa 2010 (wybór własny).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie 1. obecności na zajęciach (jedna nieobecność – bez obowiązku zaliczenia; dwie i trzy – obowiązek zaliczenia wszystkich nieobecności; limit: trzy nieobecności) oraz 2. sprawdzianu końcowego (pisemnego – papier kancelaryjny w linię; pięć pytań; każde pytanie oceniane od 0 do 1 punktu; suma punktów daje ocenę końcową). Pytania mogą dotyczyć tego, co dzieje się w Polsce, Europie i na świecie.

Praktyki zawodowe:

Formalnie: nie dotyczy.

Praktycznie: media z ich wieloraką sztuką perswazji dla każdego są dostępne 24 g. na dobę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą przybliżeniu studentom historii retoryki i erystyki od starożytności, aż po współczesność. Ponadto uwaga zostanie skupiona na najważniejszych problemach związanych z teorią retoryki i erystyki oraz jej praktycznym wymiarem.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone w kolejności:

1. Wprowadzenie do retoryki i erystyki jej przedmiotu

2. Retoryka i erystyka w starożytnej Grecji – Gorgiasz, Platon i Arystoteles

3. Retoryka i erystyka w cesarstwie rzymskim: Cyceron i Kwintylian

4. Retoryka późnej starożytności – św. Augustyn

5. Retoryka a retoryczność

6. Teoria retoryki i erystyka

7. Nowa retoryka i erystyka

8. Charakterystyka mówcy i słuchacza

9. Przygotowanie przemówienia

10. Wygłaszanie przemówienia

Literatura:

M. Korolko, Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonywająco mówić, Kraków 2005.

S. Fish, Retoryka, [w:] S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków 2002.

Kwintylian, Kształcenie mówcy, Warszawa 2002.

Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warszawa 2004.

Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989.

Obremski K., Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, Toruń 2004.

M. Meyer (red.), Historia retoryki od Greków do dziś, Warszawa 2010.

A. Shopenhauer, Sztuka prowadzenia sporów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą przybliżeniu studentom historii retoryki i erystyki od starożytności, aż po współczesność. Ponadto uwaga zostanie skupiona na najważniejszych problemach związanych z teorią retoryki i erystyki oraz jej praktycznym wymiarem.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone w kolejności:

1. Wprowadzenie do retoryki i erystyki jej przedmiotu

2. Retoryka i erystyka w starożytnej Grecji – Gorgiasz, Platon i Arystoteles

3. Retoryka i erystyka w cesarstwie rzymskim: Cyceron i Kwintylian

4. Retoryka późnej starożytności – św. Augustyn

5. Retoryka a retoryczność

6. Teoria retoryki i erystyka

7. Nowa retoryka i erystyka

8. Charakterystyka mówcy i słuchacza

9. Przygotowanie przemówienia

10. Wygłaszanie przemówienia

Literatura:

M. Korolko, Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonywająco mówić, Kraków 2005.

S. Fish, Retoryka, [w:] S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków 2002.

Kwintylian, Kształcenie mówcy, Warszawa 2002.

Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warszawa 2004.

Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989.

Obremski K., Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, Toruń 2004.

M. Meyer (red.), Historia retoryki od Greków do dziś, Warszawa 2010.

A. Shopenhauer, Sztuka prowadzenia sporów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą przybliżeniu studentom historii retoryki i erystyki od starożytności, aż po współczesność. Ponadto uwaga zostanie skupiona na najważniejszych problemach związanych z teorią retoryki i erystyki oraz jej praktycznym wymiarem.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone w kolejności:

1. Wprowadzenie do retoryki i erystyki jej przedmiotu

2. Retoryka i erystyka w starożytnej Grecji – Gorgiasz, Platon i Arystoteles

3. Retoryka i erystyka w cesarstwie rzymskim: Cyceron i Kwintylian

4. Retoryka późnej starożytności – św. Augustyn

5. Retoryka a retoryczność

6. Teoria retoryki i erystyka

7. Nowa retoryka i erystyka

8. Charakterystyka mówcy i słuchacza

9. Przygotowanie przemówienia

10. Wygłaszanie przemówienia

Literatura:

M. Korolko, Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonywająco mówić, Kraków 2005.

S. Fish, Retoryka, [w:] S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków 2002.

Kwintylian, Kształcenie mówcy, Warszawa 2002.

Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warszawa 2004.

Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989.

Obremski K., Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, Toruń 2004.

M. Meyer (red.), Historia retoryki od Greków do dziś, Warszawa 2010.

A. Shopenhauer, Sztuka prowadzenia sporów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą przybliżeniu studentom historii retoryki i erystyki od starożytności, aż po współczesność. Ponadto uwaga zostanie skupiona na najważniejszych problemach związanych z teorią retoryki i erystyki oraz jej praktycznym wymiarem.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone w kolejności:

1. Wprowadzenie do retoryki i erystyki jej przedmiotu

2. Retoryka i erystyka w starożytnej Grecji – Gorgiasz, Platon i Arystoteles

3. Retoryka i erystyka w cesarstwie rzymskim: Cyceron i Kwintylian

4. Retoryka późnej starożytności – św. Augustyn

5. Retoryka a retoryczność

6. Teoria retoryki i erystyka

7. Nowa retoryka i erystyka

8. Charakterystyka mówcy i słuchacza

9. Przygotowanie przemówienia

10. Wygłaszanie przemówienia

Literatura:

M. Korolko, Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonywająco mówić, Kraków 2005.

S. Fish, Retoryka, [w:] S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków 2002.

Kwintylian, Kształcenie mówcy, Warszawa 2002.

Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warszawa 2004.

Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989.

Obremski K., Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, Toruń 2004.

M. Meyer (red.), Historia retoryki od Greków do dziś, Warszawa 2010.

A. Shopenhauer, Sztuka prowadzenia sporów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą przybliżeniu studentom historii retoryki i erystyki od starożytności, aż po współczesność. Ponadto uwaga zostanie skupiona na najważniejszych problemach związanych z teorią retoryki i erystyki oraz jej praktycznym wymiarem.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone w kolejności:

1. Wprowadzenie do retoryki i erystyki jej przedmiotu

2. Retoryka i erystyka w starożytnej Grecji – Gorgiasz, Platon i Arystoteles

3. Retoryka i erystyka w cesarstwie rzymskim: Cyceron i Kwintylian

4. Retoryka późnej starożytności – św. Augustyn

5. Retoryka a retoryczność

6. Teoria retoryki i erystyka

7. Nowa retoryka i erystyka

8. Charakterystyka mówcy i słuchacza

9. Przygotowanie przemówienia

10. Wygłaszanie przemówienia

Literatura:

M. Korolko, Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonywająco mówić, Kraków 2005.

S. Fish, Retoryka, [w:] S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków 2002.

Kwintylian, Kształcenie mówcy, Warszawa 2002.

Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warszawa 2004.

Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989.

Obremski K., Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, Toruń 2004.

M. Meyer (red.), Historia retoryki od Greków do dziś, Warszawa 2010.

A. Shopenhauer, Sztuka prowadzenia sporów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.