Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo mediów i prawo autorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-s1-1-PMPA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo mediów i prawo autorskie
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s1
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w wykładach plus przygotowanie się do egzaminu. Łącznie 150h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu szeroko rozumianego Prawa mediów. Rozumie istotę tego prawa i jego funkcje, zna strukturę systemu prawnego, reguły ustalania treści i stosowania norm prawnych oraz zasady rozumowań prawniczych związanych z działalnością prasową i wydawniczą. Ma wiedzę na temat wybranych nauk pomocniczych dla stosowania prawa prasowego. Zna stosunki prawne rządzące działalnością prasową i wydawniczą.

Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych w środowisku cyfrowym oraz zna zasady odpowiedzialności za ich naruszenie. Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony praw autorskich i usług świadczonych drogą elektroniczną. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym. Rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem mediów masowych w Polsce przy zastosowaniu zaawansowanej argumentacji prawniczej i rozumowań prawniczych. Identyfikuje źródła prawa związane z działalnością medialną. Prawidłowo posługuje się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony praw autorskich i usług świadczonych drogą elektroniczną. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych). Stosuje zasady poszanowania autorstwa w działalności związanej z realizacją prac twórczych, w tym w szczególności dotyczących eksploatacji cyfrowych wersji utworów. Samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, wzbogacając je o wymiar interdyscyplinarny.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz ustawicznego


samodzielnego i krytycznego uzupełniana wiedzy, zwłaszcza w zakresie zmian w systemie prawa. Student wskazuje sposoby


rozwiązań problemów związanych z użytkowaniem mediów.


Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając uwarunkowania prawne.

Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz ustawicznego


samodzielnego i krytycznego uzupełniana wiedzy, zwłaszcza w zakresie zmian w systemie prawa. Student wskazuje sposoby


rozwiązań problemów związanych z użytkowaniem mediów.


Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając uwarunkowania prawne.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną, wzbogaconą o prezentację audiowizualne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Przedmiot prawo prasowe służy zapoznaniu studentów z regulacjami normatywnymi dotyczącymi sfery stosunków społecznych związanych z działalnością prasy drukowanej oraz pozostałych mediów, w tym w szczególności Internetu. Duży nacisk zostanie położony na zaznajomienie studentów z ustawą prawa prasowego, ustawą o ochronie danych osobowych, ochronie informacji publicznej oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W rozważaniach na temat prasy nie sposób pominąć także stosownych uregulowań normatywnych znajdujących się w Konstytucji, o prawie autorskim oraz prawie karnym.

Celem niniejszego konwersatorium jest także zaznajomienie studentów z ustawą prawo autorskie i prawa pokrewne. Kluczowe okaże się również odniesienie się do regulacji prawnych zawartych w Kodeksie karnym w szczególności zawierających normy prawne zapewniające szeroką ochronę programów komputerowych.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia z prawa prasowego.

2. Prawa człowieka i obywatela a prawo do informacji.

a) Zasada wolności prasy a prawa wynikające z innych ustaw oraz Konstytucji;

b) Prawo do krytyki prasowej;

c) Ochrona danych osobowych;

3. Prawa i obowiązki dziennikarzy. Tajemnica zawodowa.

4. Organizacja działalności wydawniczej

5. Sprawozdawczość sądowa (dziennikarstwo śledcze, dostęp do akt sprawy, utrwalanie przebiegu rozprawy, dostęp dziennikarzy do akt sprawy w postępowaniu sądowym).

6. Przepisy prawno-karne w prawie prasowym

7. Internet jako nowe pole ekspansji prasy.

a) Zasady i wymogi prawne stawiane publikacjom i ogłoszeniom zamieszczanym w Internecie;

b) Odpowiedzialność usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet;

Prawo autorskie:

1. Rozwój techniki a prawo autorskie, – wprowadzenie, najważniejsze pojęcia

a) przedmiot prawa autorskiego;

b) podmiot prawa autorskiego;

c) najważniejsze pojęcia;

2. Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych w świetle konwencji międzynarodowych, europejskim prawie wspólnotowym oraz na gruncie polskiego ustawodawstwa

3. Przedmiot ochrony prawa autorskiego

a) ochrona autorskich praw osobistych;

b) ochrona autorskich praw majątkowych;

c) ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji;

d) autorskie prawa majątkowe;

e) czas trwania autorskich praw majątkowych;

4. Ochrona zabezpieczeń technicznych oraz informacji identyfikujących

5. Dozwolony użytek chronionych utworów

6. Prawa pokrewne

a) prawa do artystycznych wykonań;

b) prawa do fonogramów i wideogramów;

c) prawa do nadań;

7. Szczególne zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego i praw pokrewnych na gruncie polskiego ustawodawstwa w tym kodeksu karnego.

Literatura:

Akty prawne

1. Konstytucja RP.

2. Prawo prasowe.

3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

4. Ustawa o ochronie informacji niejawnych.

5. Ustawa o ochronie danych osobowych.

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zbiór wymaganych aktów prawnych znajduje się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/

Publikacje:

1. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000;

2. Nowe media a media tradycyjne, Prasa, reklama, Internet, M. Jeziński [red.], Toruń 2009;

3. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008;

4. M. Siwicki, Dziennikarz w świetle ustawy prawo autorskie [w:] Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, J. Marszałek-Kawa [red.] Toruń 2010, s. 8-21;

5. Prasa internetowa a obowiązek rejestracji, Przegląd Sądowy 1/2011, s. 61-74,

Literatura prawo autorskie:

1. A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informatycznym, Zakamycze 2004.

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008.

3. J. Barta, R. Markiewicz, Zmiany w ustawie o prawie autorskim, Monitor Prawniczy 2003, nr 2

Akty prawne (najważniejsze źródła w przygotowaniu do egzaminu):

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Dyrektywa 91/250/WE z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz. Urz. WE L 122 z 17.05.1991),

3. Dyrektywa 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz. Urz. WE L 346 z 27.11.1992),

4. Dyrektywa 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996).

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie przedmiotu z oceną, aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.