Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka kognitywna - obrazowanie w języku naturalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-MF-GK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kognitywna - obrazowanie w języku naturalnym
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot prowadzony w języku angielskim z rekapitulacją terminologiczną w języku polskim. Testy i zdania analityczne - w języku polskim i angielskim. English will be the medium of instruction. Recapitulation will be available in Polish.


Tests and analytical tasks will be materialised in English and Polish.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

Student rozszerza i konsoliduje znajomość terminologii związanej z poszczególnymi pozycjami teoretycznymi językoznawstwa kognitywnego K_W05

Students will expand and consolidate their orientation among various theoretical positions of cognitive linguistics K_W05

Student wykształca wrażliwość analityczną oraz rozwija umiejętność globalnego oglądu złożonych zjawisk. K_W08

Students will develop analytical awareness and their ability for a global insight concerning the complexity of cognitive phenomena. K_W08


Obszarowe efekty kształcenia:

H2A_W05, H2A_W04, H2A_U01, H2A_U03, H2A_K01


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować obiekty badane w domenie badawczej oraz zastosować odpowiednią perspektywę badawczą.. K_U01

Students will be able to identify objects of study within a particular domain and will be able to apply methodology. K_U01

Student potrafi wyodrębnić kryteria według których klasyfikuje dane językowe i potrafi je zaprezentować. K_U02

Students will master the skill of data selection and classification and is able to present them. K_U02

Student zna zakres posiadanych przez siebie K_K01 umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się K_K01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi dzielić się refleksją na temat roli języka w procesach poznawczych (poprzez udział w dyskusji oraz umiejętność prezentacji).


Obszarowe efekty kształcenia:

H2A_W05, H2A_W04, H2A_U01, H2A_U03, H2A_K01

Metody dydaktyczne:

Mini-wykłady i prezentacje, sprawności analityczne i syntetyczne,

Mini-lectures, presentations, analytical and synthesizing skills

Burza mózgów, praca w parach i praca w grupach, Brainstorming sessions, group-work, pair-work

Dyskusja, przechodzenie od wiedzy deklaratywnej do wiedzy proceduralnej. Analytical and synthesizing tasks, discussions, transition from declarative knowledge to procedural skills

Prezentacje wyników badań wraz z dyskusją. Presentation of results and discussion.


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem konwersatorium w zakresie językoznawstwa kognitywnego jest penetracja podstawowych mechanizmów w obrębie poznawczych i języka. Nacisk zostanie położony na pojęcie obrazowania w języku poprzez kategoryzację jednostek leksykalnych, konstrukcje gramatyczne oraz język figuratywny.

The goal of the tutorial on cognitive linguistics is to explore the domain of fundamental mechanisms at the language-cognition interface. Emphasis will be placed on image construction in language through categorization of lexical units, grammatical constructions and figurative language.

Pełny opis:

Cognitive Semantics (introduction/wprowadzenie): Meaning as embodied and meaning as imaginative. Categorization by schema (generic-specific) & by prototype (centre-periphery). Cognitive Models: ICMs and CTM Cognitive Theory of Metaphor (a) propositional models, (b) image-schematic models, (c) metaphorical models: types & features, metaphorical coherences and duals, (d) metonymic models vs. metaphorical models. The Invariance hypothesis. The Great Chain Metaphor. Meaning motivation, polysemy and semantic change. Axiology in linguistic semantics. Introduction to Mental Spaces and the Conceptual Integration Theory.

Cognitive Grammar (extension/rozszerzenie)

(1) Symbolic units, F/G & (S>T) peripheral v. autonomous processing

(2) Entities: things, atemporal relations and processes

(3) Domains: concepts (domain matrix)

(4) Construal operations/dimensions of imagery/focal adjustments “camera-work”: schematicity, prominence, scope, perspective, abstraction, selection, transformation (dynamicity-virtuality)

(5) Grammar as image: (‘figures in the carpet metaphor’)

Elaboration e-sites and active zones, etc.

Literatura:

Cruse, Alan. 2006. A Glossary of Linguistics and Pragmatics. Edinburgh University Press. Edinburgh.

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press. Chicago.

Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. Nicolaus University Press. Toruń.

Skrzypczak, Waldemar. 2006. “Alternate Construals, Duals and Selective Projections.” Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge, red. Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub i Katarzyna Więckowska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 67-85.

Skrzypczak, Waldemar. 2008. „Metaphor as a dynamic asymmetry.” Philologica Wratislaviensa: From Grammar to Discourse. Metaphor and Cognition, red. Zdzisław Wąsik and Tomasz Komendziński. Frankfut

Metody i kryteria oceniania:

analityczne prace domowe do prezentacji na zajęciach, referat z wybranego tematu

Praktyki zawodowe:

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in A

On-line teaching sessions will be carried out with the support of the following distance learning tools: MICROSOFT TEAMS (is the basic tool for interactive sessions), USOS will provide the students with extra instructions, mini-lectures, comments and feedback, by means of e-mails and attachments sent to particular groups.

Pełny opis:

As in A

Literatura:

As in A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in A

On-line teaching sessions will be carried out with the support of the following distance learning tools: MICROSOFT TEAMS (is the basic tool for interactive sessions), USOS will provide the students with extra instructions, mini-lectures, comments and feedback, by means of e-mails and attachments sent to particular groups.

Pełny opis:

As in A

Literatura:

As in A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in A

On-line teaching sessions will be carried out with the support of the following distance learning tools: MICROSOFT TEAMS (is the basic tool for interactive sessions), USOS will provide the students with extra instructions, mini-lectures, comments and feedback, by means of e-mails and attachments sent to particular groups.

Pełny opis:

As in A

Literatura:

As in A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)