Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychodeliki a nauki o poznaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-MF-PaNoP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychodeliki a nauki o poznaniu
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 30 godz.
2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie, czytanie literatury: 30 godz.Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu badań nad doświadczeniami psychodelicznymi (K_W01)Efekty uczenia się - umiejętności:

umie krytycznie analizować publikacje dotyczące doświadczeń psychodelicznych, a także oddzielać poglądy oparte na wiedzy potocznej od danych naukowych K_U05

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- seminaryjna

Pełny opis:

I. Opis kursu

Celem kursu jest wprowadzenie studentów i studentek w kognitywistyczne zagadnienia dotyczące doświadczeń psychodelicznych, tzn. zmienionych stanów świadomości indukowanych spożyciem serotoninergicznych substancji psychodelicznych. Kurs będzie koncentrował się na czterech grupach zagadnień:

• fenomenologia doświadczeń psychodelicznych (w tym radykalne, strukturalne zmiany świadomości, np. doświadczenia roztopienia ego lub doświadczenia bezczasowości) - zajęcia 3–4;

• neuroobliczeniowe mechanizmy odpowiadające za doświadczenia psychodeliczne (w szczególności model REBUS i wyłaniające się modele alternatywne) – zajęcia 5–7;

• związki doświadczeń psychodelicznych ze samoświadomością i konstrukcją poczucia tożsamości osobowej - zajęcia 8–9;

• efektywność terapeutyczna doświadczeń psychodelicznych oraz jej potencjalne mechanizmy – zajęcia 10-11

• epistemologia doświadczeń psychodelicznych (przekonania indukowane doświadczeniami psychodelicznymi i ich status epistemiczny) – zajęcia 12–14

Literatura:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wstęp do problematyki doświadczeń psychodelicznych

i Tekst główny:

• Pollan, M. (2019). Jak zmienić swój umysł? Warszawa: Krytyka Polityczna. Rozdziały 2–4.

ii Tekst do referatu:

• Smigielski, L., Kometer, M., Scheidegger, M., Krahenmann, R., Huber, T., Vollenweider, F.X. (2019). Characterization and prediction of acute and sustained response to psychedelic psilocybin in a mindfulness group retreat. Scientific Reports, 9(1), pp. 1–13.

3. Fenomenologia doświadczeń psychodelicznych I: Od zniekształconej percepcji do doświadczeń bezczasowych i spotkań z „istotami”

i Teksty główne:

• Letheby, C. (2021). Philosophy of Psychedelics. Oxford: Oxford University Press. Rozdział 3 (The phenomenology of psychedelic therapy), s. 39–62.

• Shannon, B. (2002). The Antipodes of the Mind. Oxford: Oxford University Press. Rozdział 6 (A structural typology of Ayahuasca visions), s. 86–99.

• Materiał pomocniczy: Psychedelic Effect Index: https://www.effectindex.com/

ii Teksty do referatów:

• Davis, A.K., Clifton, J. M., Weaver, E.G., Hurwitz, E.S., Johnson, M. W., Griffiths, R. R. (2020). Survey of entity encounter experiences occasioned by inhaled N,N-dimethyltryptamine: Phenomenology, interpretation, and enduring effects. Journal of Psychopharmacology, 34(9), 1008–1020.

• Shannon, B. (2002). The Antipodes of the Mind. Oxford: Oxford University Press. Rozdział 14 (Time), s. 226–242.*

4. Fenomenologia doświadczeń psychodelicznych II: Doświadczenia mistyczne

i Tekst główny:

• James, W. (1902/2011). Odmiany doświadczenia religijnego. Warszawa: Aletheia. Rozdziały XVI i XVII, s. 343–389.

ii Teksty do referatów:

• Yaden, D. B., Newberg, A. B. (2022). The Varieties of Spiritual Experience. Oxford: Oxford University Press. Rozdział 8 (Types of spiritual experience), s. 224–248.

• Yaden, D. B., Newberg, A. B. (2022). The Varieties of Spiritual Experience. Oxford: Oxford University Press. Rozdział 12 (Mystical experiences: Unity and ego dissolution), s. 224–248.

5. Poznawcze teorie psychodelików I: Informacje wstępne

i Tekst główny:

• van Elk, M., Yaden, D. B. (2022). Pharmacological, neural, and psychological mechanisms underlying psychedelics: A critical review. Neuroscience and biobehavioral reviews, 140, 104793.

ii Teksty do referatów:

• Doss, M.K., Považan, M., Rosenberg, M.D. et al. (2021). Psilocybin therapy increases cognitive and neural flexibility in patients with major depressive disorder. Translational Psychiatry, 11, 574.

• Bayne, T., Carter, O. (2018). Dimensions of consciousness and the psychedelic state. Neuroscience of Consciousness, 2018(1), niy008.

6. Poznawcze teorie psychodelików II: model REBUS

i Tekst główny:

• Carhart-Harris, R.L., Friston, K.J. (2019). REBUS and the anarchic brain: Toward a unified model of the brain action of psychedelics. Pharmacological Reviews, 71(3), 316–344.

ii Tekst do referatu:

• Singleton, S.P., Luppi, A.I., Carhart-Harris, R.L. et al. (2022). Receptor-informed network control theory links LSD and psilocybin to a flattening of the brain’s control energy landscape. Nature Communications, 13, 5812.*

7. Poznawcze teorie psychodelików III: Alternatywy dla REBUSa?

i Tekst główny:

• Doss, M.K., Madden, M.B., Gaddis, A. et al. (2022). Models of psychedelic drug action: modulation of cortical-subcortical circuits. Brain, 145(2), 441–456.

• Materiał pomocniczy: https://www.youtube.com/watch?v=-zBo5QQrONw (YT: Manoj Doss - Revealing Challenges in Psychedelic Medicine)

ii Tekst do referatu:

• Swanson L.R. (2018). Unifying theories of psychedelic drug effects. Frontiers in Pharmacology, 9, 172.

8. Doświadczenia psychodeliczne na natura „JA” I

i Tekst główny:

• Dennett, D. (1992). The self as a center of narrative gravity. In F. Kessel, P. Cole and D. Johnson (eds). Self and Consciousness: Multiple Perspectives. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

ii Teksty do referatów:

• Garfield, J. (2022). Losing Ourselves: Learning to Live Without a Self. Princeton: Princeton University Press. Rozdziały 1 i 2, s. 1–37.

• Hohwy, J., Michael, J. (2017). Why should any body have a self? In F. de Vignemont, A. Alsmith (eds). The Subject’s Matter: Self-consciousness and the Body (pp. 363–392). Cambridge (MA): The MIT Press.

9. Doświadczenia psychodeliczna a natura „JA” II

i Tekst główny:

• Letheby, C. (2021). Philosophy of Psychedelics. Oxford: Oxford University Press. Rozdział 7 (Unbinding the self), s. 39–62.

ii Teksty do referatów:

• Millière, R. (2020). The varieties of selflessness. Philosophy and the Mind Sciences, 1(I), 1–41.

• Angel Sebastian, M. (2020). Perspectival self-consciousness and ego-dissolution: An analysis of (some) altered states of consciousness. Philosophy and the Mind Sciences, 1(I), 1–27.

10. Terapia psychodeliczna I: Badania empiryczne dotyczące efektywności terapii psychodelicznej

i Teksty do referatów:

• Griffiths R. R., Johnson M. W., Carducci M. A., et al. (2016). Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial. Journal of Psychopharmacology, 30(12), 1181–1197.

• Moreno, F.A., Wiegand, C.B., Taitano, E.K., and Delgado, P.L. (2006). Safety, tolerability, and efficacy of psilocybin in 9 patients with obsessive-compulsive disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 67(11), 1735–1740.

• Noorani, T., Garcia-Romeu, A., Swift, T. C., Griffiths, R. R., Johnson, M. W. (2018). Psychedelic therapy for smoking cessation: Qualitative analysis of participant accounts. Journal of Psychopharmacology, 32(7), 756–769.

11. Terapia psychodeliczna II: Mechanizmy terapii psychodelicznej

i Tekst główny:

• Letheby, C. Philosophy of Psychedelics. Oxford: Oxford University Press. Rozdział 4 (The mechanisms of psychedelic therapy), s. 62–80.

ii Teksty do referatów:

• Davis, A.K., Barrett, F.S., Griffiths, R.R., 2020. Psychological flexibility mediates the relations between acute psychedelic effects and subjective decreases in depression and anxiety. Journal of Contextual Behavioral Science, 15, 39–45.

• Duerler, P., Schilbach, L., Stämpfli, P., Vollenweider, F.X., Preller, K.H. (2020). LSD-induced increases in social adaptation to opinions similar to one’s own are associated with stimulation of serotonin receptors. Scientific Reports, 10, 12181.

12. Epistemologia doświadczeń psychodelicznych I

i Teksty główne:

• Paul, L.A. (2014). Transformative Experience. Oxford: Oxford University Press. Rozdziały 1 i 2 (Becoming a Vampire, Transformative Choice), s. 1–52.

• Materiał pomocniczy:

 Mann, T. (2011). Magnificent visions. Vanity Fair. https://www.vanityfair.com/news/2011/12/amazon-201112

 Petersen, R. (2019). Taking mushrooms for depression cured me of my atheism. https://theoutline.com/post/7367/taking-mushrooms-for-depression-cured-me-of-my-atheism

 We własnym zakresie: konsumujemy na YT materiały z zapisami wystąpień Ram Dassa oraz Alana Wattsa.

ii Teksty do referatów:

• Nayak, S. M., Singh, M., Yaden, D.B., Griffiths, R.R. (2022). Belief changes associated with psychedelic use. PsyArXiv: https://psyarxiv.com/rdzmy/

• Timmermann, C., Kettner, H., Letheby, C., Roseman, L., Rosas, F.E., Carhart-Harris, R.L. (2021). Psychedelics alter metaphysical beliefs. Scientific Reports, 11(1), 22166.

13. Epistemologia doświadczeń psychodelicznych II

i Tekst główny:

• Letheby, C. (2021). Philosophy of Psychedelics. Oxford: Oxford University Press. Rozdział 8 (Epistemology), s. 160–195.

ii Teksty do referatów:

• Laukkonen, R.E., Kaveladze, B.T., Protzko, J., et al. (2022). Irrelevant insights make worldviews ring true. Scientific Reports, 12, 2075.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia

• Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą kolejną nieobecność należy odpracować. Odpracowanie polega na dyskusji „zaległego” tekstu głównego podczas dyżuru prowadzącego.

• W trakcie semestru każdy student i studentka wygłosi na zajęciach jeden ~15-minutowy referat. Referat polega na syntetycznym omówieniu treści określonego artykułu naukowego lub rozdziału książki (lista znajduje się w planie zajęć przedstawionym poniżej).

• Ocena końcowa z kursu oparta jest na ocenie referatu (baza oceny) oraz aktywnej partycypacji w zajęciach (osoby aktywne w trakcie zajęć otrzymają ocenę końcową podwyższoną o jeden stopień).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gładziejewski
Prowadzący grup: Paweł Gładziejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)