Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Logika kognitywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-S1-3-LOKOF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika kognitywna
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka- s1- 3 rok
Modułk MK_8 - przedmioty uzupełniające z I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć: Logiczne podstawy kognitywistyki

Rodzaj przedmiotu:

kanon (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów: 60 godz.- 30 godzin ćwiczeń i 30 godzin wykładów


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 60 godzin


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 30 godzinŁącznie: 150 godzin - 5 punktów ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Potrafi wyodrębnić i rozumie problematykę rozumowań kognitywnych oraz jej związki z kognitywistyką - K_W07 - zna i rozumie główne kierunki i stanowiska z zakresu kognitywistyki.


W2: Zna podstawowe systemy logiki kognitywnej oraz towarzyszące im założenia - K_W11 - ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kognitywistyki.


W3: Potrafi stosować systemy logiki kognitywnej do analizy rozumowań i wie, dlaczego dane systemy stosują się do analizowanych rozumowań - K_W14 – zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednej z głównych subdyscyplin


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi badać rozumowania pod kątem ich poprawności w ramach poznanych systemów logiki kognitywnej - samodzielnie zdobywa wiedzę - K_U02


U2: potrafi badać rozumowania pod kątem ich poprawności w ramach poznanych systemów logiki kognitywnej, umie posługiwać się wiedzą z logiki w kognitywistyce oraz typowymi strategiami argumentacyjnymi - K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi stosować wiedzę nabytą w czasie nauki do analizy problemów wymagających wnioskowania na podstawie niepełnych danych, na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania - K_K03


K2: potrafi spojrzeć na problematykę dotycząca badania procesów poznawczych wieloaspektowo, dostrzegając potrzebę współpracy z innymi naukowcami oraz tworzenia grup badawczych - K_K06.


Metody dydaktyczne:

Wykład


Referaty


Studium przypadku


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Na Logice kognitywnej zajmujemy się poznawaniem systemów logiki, które opisują tzw., rozumowania zdroworozsądkowe. Tego typu rozumowania występują zarówno w życiu codziennym, jak i w specjalistycznych sytuacjach, w których wymagane jest wyciąganie wniosków z niepełnych danych lub w sytuacji zmieniającej się wiedzy.

Pełny opis:

Na Logice kognitywnej zajmujemy się poznawaniem systemów logiki, które opisują tzw. rozumowania zdroworozsądkowe.

Z rozumowaniami zdroworozsądkowymi mamy do czynienia zarówno w kontekstach codziennych, jak i technicznych, np. w diagnozie medycznej czy poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące powodów, dla których mają miejsce jakieś stany rzeczy.

Szczególnie interesujące są te przypadki, w których rozumujący podmiot dysponuje niepełnymi danymi a jednocześnie musi natychmiast podjąć decyzję.

Różne przypadki są opisywane przez odpowiednie systemy logiki kognitywnej, które wydają się odpowiednio modelować strukturę i założenia towarzyszące danym rodzajom rozumowań.

W ramach zajęć omawiane są następujące tematy:

Wykład:

1. Wprowadzenie do problematyki

2. Teorie reguł domyślania się

3. Normalne reguły domyślania się

4. Nienormalne reguły domyślania się

5. Logiki autoepistemiczne

6. Cyrcumskrypcje

7. Teoria zmiany przekonań

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do problematyki

2. Teorie reguł domyślania się

3. Normalne reguły domyślania się

4. Nienormalne reguły domyślania się

5. Logiki autoepistemiczne

6. Teoria zmiany przekonań

W roku 2020/2021 zajęcia będą się odbywały na platformie Big Blue Button:

- wykłady

https://vc.umk.pl/b/tom-7jq-9mm

- ćwiczenia

https://vc.umk.pl/b/mat-urd-dpj

Proszę logować się imieniem i nazwiskiem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Antoniou Grigoris, Nonmonotonic Reasoning, MIT Press, Cambridge, Massechusetts, 1996

2. Malinowski Jacek, Rola oczekiwań w rozumowaniach, Ruch Filozoficzny, vol 53, no.4 (1996), s. 575 -583.

3. Malinowski Jacek, Reguły domyślania się czyli: Co Alicja widziała, Logika & Filozofia Logiczna, s. 59 - 68, Toruń, 2000.

4. Makinson David, Od logiki klasycznej do niemonotonicznej, UMK, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - W07, W11, W14

Egzamin ustny – W07, W11, W14

Kolokwium - W07, W11, W14, U02, U08

Referat – W07, W11, W14

Aktywność – K03, K06

Kryteria oceniania kolokwium pisemnego

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 50% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jarmużek
Prowadzący grup: Tomasz Jarmużek, Mateusz Klonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jarmużek
Prowadzący grup: Tomasz Jarmużek, Mateusz Klonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jarmużek
Prowadzący grup: Tomasz Jarmużek, Mateusz Klonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jarmużek
Prowadzący grup: Tomasz Jarmużek, Mateusz Klonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)