Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Interaktywne media w procesie edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-IMwPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interaktywne media w procesie edukacji
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów - 30 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:


- wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek - 15 godz.

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć - 15 godz.

- opracowywanie zadań cząstkowych - 30 godz.


3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. projekty) - 30 godz.


W sumie 120 godz. - 4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nowych trendów i zjawisk w edukacji, zna interaktywne metody, narzędzia oraz aplikacje stosowane w procesie nauczania oraz uczenia się (K_W01, K_W02)

W2: Student/ka ma wiedzę dotyczącą edukacji mobilnej, zna innowacyjne modele edukacji (K_W01, K_W08)

W3: Student/ka posiada wiedzę o metodyce nowych technologii kształcenia (K_W01, K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji związanej z mediami interaktywnymi oraz z innowacyjnymi formami nauczania i uczenia się (K_U04, K_U07),

U2: Student/ka potrafi przygotować zasoby edukacyjne przy użyciu narzędzi komputerowych oraz poznanych aplikacji (K_U09)

U3: Student/ka dostrzega przydatność innowacyjnych form nauczania oraz uczenia się (K_U10)

U4: Student/ka potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów związanych z wprowadzaniem nowych technologii kształcenia oraz przewidywać skutki podejmowanych działań (K_U10)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku kształcenia (K_K03)

K2: Student/ka wyraża zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem (K_K01)Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, pokaz, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z innowacyjnymi metodami edukacyjnymi, jak również z interaktywnymi mediami przydatnymi w procesie nauczania oraz uczenia się . Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym.

Pełny opis:

W trakcie zajęć o charakterze teoretycznym student zapozna się z zagadnieniami obejmującymi nowe media, a w szczególności innowacyjne metody i narzędzia edukacyjne.

W ramach praktycznej części zajęć student pozna szereg aplikacji, stron internetowych, jak również metod pracy z interaktywnymi narzędziami edukacyjnymi.

1. Interaktywne media w procesie edukacji - wprowadzenie do tematu

2. Strategie pedagogów oraz uczniów wobec wyzwań współczesnej edukacji

3. Modele edukacyjne w cyfrowych czasach

4. Mobile learning w praktyce edukacyjnej

5. Efektywna nauka z tablicą interaktywną

6. Aplikacje wspomagające proces uczenia się

7. Zastosowanie gier i grywalizacji w procesie nauczania oraz uczenia się

8. Innowacyjne narzędzia wspomagające proces weryfikacji wiedzy

Literatura:

Wybrane fragmenty publikacji, rekomendowane podczas zajęć:

1. Frania M., Nowe media, technologie i trendy w edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017.

2. Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

3. Majewska K., Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

4. Jadczak M., Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami, Wydawnictwo BEA , Toruń 2003.

+ literatura zamieszczona w systemie Moodle

Metody i kryteria oceniania:

Projekt, dyskusja – K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_W01, K_W02, K_W08, K_W13

Aktywność, zadania cząstkowe – K_U04, K_U07, K_U10, K_K01, K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)