Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projektowanie ofert edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-POE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie ofert edukacyjnych
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30 godz. (1 godz. = 45 min.) czas spędzony na zajęciach

15 godz. konsultacje z osobą prowadzącą (kontakt bezpośredni/mailowy)

10 godz. prezentacja efektów pracy (części składowych projektu)

Praca własna studenta:

30 godz. przygotowanie części składowych projektu

15 godz. zapoznanie się z literaturą

Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych (K_W12)

Student ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach (K_W15)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (K_U02)

Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych (K_U01)

Student potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (K_U03)

Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych (K_U04)

Student potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie (K_U11)

Student potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę (K_K02)

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych (K_K04)

Student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych (K_K06)

Student jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne (K_K07)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- projektu
- SWOT

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do przygotowania projektu oferty edukacyjnej, uwzględniającego aspekty merytoryczne, jak i organizacyjne.

Pełny opis:

Charakter przebiegu zajęć korespondować będzie z metodą projektów obejmującą cztery fazy: inicjatywną, przygotowawczą, planowania, realizacji oraz podsumowania. Podczas zajęć wspierany będzie proces podejmowania wspólnych decyzji, kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Efektem końcowym zajęć będzie zorganizowanie XVII Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS)

https://pks.umk.pl/pages/main_page/

https://www.facebook.com/PKS.UMK/

Literatura:

Kisielnicki J., Zarządzanie projektami, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Belbin M., Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Przybylska E. (red.), Dydaktyka i metodyka edukacji dorosłych. Materiały dydaktyczne do zajęć z teorii i praktyki, wyd. KOWEZiU, Warszawa 2004.

GraeBner G., E Przybylska (red.), The Moderation Method - A Handbook for Adult Educators and Facilitators, wyd. dvv international, Bonn-Warsaw 2007.

Puszczewicz B., Wosik E. (red.), Zarządzanie cyklem projektu, Warszawa 2007

W. Monkiewicz, G. Rzeźnik, M. Wojda, Zarządzanie cyklem projektu, Warszawa 2009

Oracz A., Poradnik praktyczny – jak napisać wniosek o dotację, Warszawa 2010

Szymański M. S., O metodzie projektów, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Każdy uczestnik będzie zobligowany do wykonania zadania dostosowanego do swoich indywidualnych predyspozycji i kompetencji, będącego częścią składową całego projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Prowadzący grup: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Prowadzący grup: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Prowadzący grup: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)