Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie - st. stacjonarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-1091-s2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - st. stacjonarne
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Określone przez poszczególne osoby prowadzące

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z osobą prowadzącą podczas seminarium - 60 godzin

Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury, przeprowadzanie badań - 60 godzin

pisanie pracy - 130 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę teoretyczną w zakresie problematyki podejmowanej w pracy magisterskiej

W2: ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metodologii badań pedagogicznych K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi konstruować pracę pisemną podejmującą problematykę pedagogiczną z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych K_U04


U2: posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie podejmowanej w pracy problematyki K_K01


K2: jest odpowiedzialny za własne przygotowanie, wytrwale realizuje postawione cele, jest zaangażowany w projektowanie, planowanie i realizację określonych działań związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej K_K02, K_04, K_06

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca pisemna


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem seminarium jest rozwijanie umiejętności badawczych studentów.

Pełny opis:

Celem seminarium jest rozwijanie umiejętności badawczych studentów.

W trakcie seminarium studenci uczą się problemowego analizowania literatury przedmiotu, stawiania problemów badawczych i ich rozwiązywania przy użyciu odpowiednio dobranych metod zbierania i analizy danych. Nabywają również umiejętności konstruowania tekstu naukowego zawierającego analizę i interpretację oraz wnioski z prowadzonych badań.

Literatura:

Literatura wskazana przez osoby prowadzące poszczególne grupy seminaryjne

Literatura samodzielnie wybrana przez studentów pozostająca w związku z problematyką podejmowaną w pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Określone przez osoby prowadzące poszczególne grupy seminaryjne

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ditta Baczała, Józef Binnebesel, Piotr Błajet, Jacek Błeszyński, Beata Borowska-Beszta, Joanna Falkowska, Jarosław Horowski, Violetta Kopińska, Małgorzata Kowalczyk, Czesław Kustra, Aleksander Nalaskowski, Piotr Petrykowski, Beata Przyborowska, Dorota Siemieniecka, Jacek Szczepkowski, Władysława Szulakiewicz, Agnieszka Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)