Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praca empiryczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-3L-PE-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca empiryczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia III rok sj - zajęcia obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw metodologii badań psychologicznych oraz statystyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia trwają dwa semestry, w tym:


obecność na zajęciach 60 godzin

opracowanie literatury przedmiotu 20 godzin

przeprowadzenie i opracowanie badań własnych 80 godzin

Opracowanie raportu 40 godzin


Razem 200 godzin (8 pkt ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe

K_W01

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu psychologii

K_W04

zna podstawowe metody i techniki badań stosowane w naukach społecznych; ma wiedzę z zakresu metodologii badań empirycznych oraz zasad operacjonalizacji pojęć́ psychologicznych

K_W05

ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach statystycznych; zna narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych; zna narzędzia służące do opracowywania wyników badań empirycznych i weryfikacji hipotez badawczych

K_W09

zna założenia i postulaty klasycznej teorii testów psychologicznych oraz teorii psychometrycznych; zna sposoby pomiaru właściwości psychicznych człowieka

K_W22

ma uporządkowaną̨ wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz zna zasady etyki zawodu psychologa

K_W27

zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej


Efekty przedmiotowe

Student

Zna zasady etyki badań naukowych

Zna zasady prawidłowego formułowania problemu badawczego i hipotez

Opisuje różnicę między badaniami eksploracyjnymi a weryfikacyjnymi (kontekstem odkrycia i uzasadnienia).

Dobiera odpowiednie statystyki do badanego problemu i właściwości narzędzi pomiarowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe

K_U02

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie podstawowych i wyższych procesów psychicznych do pracy zawodowej; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy; formułuje merytoryczne wnioski i podsumowania; potrafi przeprowadzić proces diagnostyczny człowieka w aspekcie indywidualnym i jego relacji z otoczeniem

K_U03

potrafi zbadać, zinterpretować i wyjaśnić relacje między zjawiskami społecznymi; potrafi posłużyć się̨ odpowiednimi metodami badania
i pozyskiwania danych empirycznych

K_U04

posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu badawczego z zakresu wybranych obszarów psychologii; posiada umiejętność przeprowadzenia procedury pozwalającej rozstrzygnąć podejmowane pytania badawcze

K_U05

umie krytycznie analizować popularne publikacje z zakresu psychologii, a także oddzielać poglądy oparte na wiedzy potocznej od danych naukowych

Efekty przedmiotowe

Student

Przeprowadza wyszukiwanie literatury przedmiotu

Sporządza przegląd literatury w ujęciu problemowym

Wyznacza niezbędną wielkość próby

Stosuje narzędzia badawcze onlline lub klasyczne

Posługuje się oprogramowaniem statystycznym

Komentuje uzyskane wyniki i ograniczenia pracy.

Edytuje raport zgodnie z zasadami APA7

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe


K_K02

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii; potrafi prowadzić dyskusje naukowe

K_K07

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role wykorzystując kompetencje nabyte podczas realizacji programu studiów


Efekty przedmiotowe

Przestrzega zasad kontraktu badawczego z uczestikami badania

Stosuje zasadę odpowiedzialności za wnioski w treści raportu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są na seminarium, na którym Studenci przedstawiają wyniki realizacji swoich badań literaturowych i empirycznych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- pomiaru w terenie
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Praca roczna jest pierwszą samodzielną pracą badawczą. Student na podstawie analizy literatury przedmiotu formułuje własny problem badawczy i hipotezy, planuje badanie empiryczne, zbiera dane i przeprowadza analizę statystyczną. Raport z pracy obejmujący te elementy winien być opracowany zgodnie z zasadami APA7.

Pełny opis:

Praca roczna jest pierwszą samodzielną pracą badawczą. Student na podstawie analizy literatury przedmiotu formułuje własny problem badawczy i hipotezy, planuje badanie empiryczne, zbiera dane i przeprowadza analizę statystyczną. Raport z pracy obejmujący te elementy winien być opracowany zgodnie z zasadami APA7.

Studenci współpracują z opiekunem pracy, realizując etapami poszczególne elementy swojego raportu. Prace prowadzone są indywidualnie, na temat uzgodniony z opiekunem.

Prowadzący seminarium (opiekun pracy) może formułować zakres tematyczny i dodatkowe warunki, które powinny być wskazane w opisie grupy.

Literatura:

Nęcka, E. i Stocki, R. (1999). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy. Universitas.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Wydanie uzupełnione. ACADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

Skimina E., Harasimczuk J., Cieciuch J. (2022) Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7, wyd. LiberiLibri.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny jest raport z badania empirycznego (praca roczna). Jest on recenzowany i oceniany niezależnie przez opiekuna i recenzenta. Ocena końcowa jest średnią z dwóch ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj, Sławomir Czachowski, Joanna Dreszer, Michał Główczewski, Judyta Gulatowska, Małgorzata Gut, Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Maria Lewicka, Kamila Łaszewska, Łukasz Miciuk, Ewa Ratajczak, Julia Sikorska, Katarzyna Śliwińska, Adam Tarnowski, Maciej Trojan, Joanna Ulatowska, Adrian Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Marta Białecka, Sławomir Czachowski, Joanna Dreszer, Michał Główczewski, Judyta Gulatowska, Małgorzata Gut, Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Maria Lewicka, Kamila Łaszewska, Łukasz Miciuk, Ewa Ratajczak, Julia Sikorska, Katarzyna Śliwińska, Adam Tarnowski, Maciej Trojan, Joanna Ulatowska, Adrian Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj, Marta Białecka, Joanna Dreszer, Michał Główczewski, Judyta Gulatowska, Małgorzata Gut, Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Monika Lewandowska, Maria Lewicka, Kamila Łaszewska, Rafał Milner, Joanna Płotnikowska, Ewa Ratajczak, Julia Sikorska, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska, Adam Tarnowski, Maciej Trojan, Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj, Marta Białecka, Joanna Dreszer, Michał Główczewski, Judyta Gulatowska, Małgorzata Gut, Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Monika Lewandowska, Maria Lewicka, Kamila Łaszewska, Rafał Milner, Joanna Płotnikowska, Ewa Ratajczak, Julia Sikorska, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska, Adam Tarnowski, Maciej Trojan, Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)