Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy biofeedbacku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-PB-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biofeedbacku
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z biologicznych mechanizmów zachowania oraz psychofizjologii. Umiejętność czytania po naukowej literatury anglojęzycznej będzie bardzo pomocna

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 godz

- przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

- przygotowanie protokołu do końcowego zaliczenia: 15 godz


Razem 75 godz (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe:

K_W06

ma szczegółową znajomość budowy i funkcji układu nerwowego człowieka oraz zna metody badania jego funkcji; ma podstawową znajomość budowy i funkcji układu nerwowego wybranych zwierząt

K_W07

ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego a czynnościami ruchowymi, funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym człowieka

K_W08

zna podstawowe metody pomiaru psychofizjologicznego oraz biologiczne mechanizmy leżące u podłoża mierzonych zmiennych

K_W10

zna podstawowe własności psychometryczne testu oraz sposoby ich określania


Efekty przedmiotowe:

Student

posiada podstawową wiedzę na temat źródeł sygnałów psychofizjologicznych i sposobów ich rejestracji

zna zasadę działania różnych technik biofeedback: neurofeedback, biofeedback`u zmienności rytmu serca, biofeedback`u oporności skóry i innych

zna różne rodzaje metod diagnostycznych wykonywanych przed treningami za pomocą poszczególnych metod biofeedback

zna zasady prowadzenia treningów różnymi metodami biofeedback

posiada wiedzę na temat oceny postępów i efektywności treningów Biofeedback

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe:

K_U03

potrafi zbadać, zinterpretować i wyjaśnić relacje między zjawiskami społecznymi; potrafi posłużyć się̨ odpowiednimi metodami badania
i pozyskiwania danych empirycznych

K_U17

posiada umiejętność sprawnego posługiwania się testami psychologicznymi oraz innymi technikami diagnostycznymi i metodami treningowymi, posiada umiejętność skonstruowania kwestionariusza psychologicznego, umie ocenić jakość testu na podstawie jego własności psychometrycznych


Efekty przedmiotowe:

Student:

potrafi wykonać badania diagnostyczne i kontrolne w trakcie terapii biofeeedback

potrafi zaplanować prosty trening za pomocą różnych metod biofeedback

potrafi wykonać podstawowy trening metodą neurofeedback, biofeedback zmienności rytmu serca, biofeedback oddechowy

potrafi zinterpretować wyniki badań diagnostycznych wykonywanych przed i w trakcie treningów biofeedback


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03

posiadając kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne stosuje je w sposób szanujący godność i podmiotowość osoby; informacje przekazuje w sposób zrozumiały i dostosowany do potrzeb i poziomu rozwojowego odbiorcy

K_K04

przyjmuje odpowiedzialność za wykorzystywanie zdobytej wiedzy psychologicznej w sytuacjach zawodowych

K_K05

rozumie konieczność poszerzania wiedzy z innych dyscyplin, aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie bio-psycho-społeczne człowieka; jest świadomy znaczenia sfery psychicznej dla jakości ogólnego funkcjonowania człowieka

K_K07

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role wykorzystując kompetencje nabyte podczas realizacji programu studiów

K_K08

potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności; ma świadomość, że sytuacja pomocy psychologicznej bazuje na specyficznej relacji interpersonalnej

K_K11

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się i rozwoju innych osób; wykazuje krytyczną postawę wobec różnych poglądów i praktyk psychologicznych


Efekty przedmiotowe:

Student:

zna zasady działania metod biofeedback i wie jak wykorzystać je w późniejszej swojej praktyce zawodowej na korzyść innych ludzi

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Metody poszukujące:

- laboratoryjna;

- ćwiczeniowa

Metody eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi rodzajami metod biofeedback czyli nowoczesnych technik samokontroli aktywności psychofizjologicznej organizmu dzięki wykorzystaniu mechanizmu tzw. biologicznego sprzężenia zwrotnego oraz prezentacja możliwości i sposobów wykorzystania biofeedback`u w praktyce klinicznej lub naukowej psychologa.

Pełny opis:

W trakcie trwania kursu studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat różnego typu metod biofeedback: neurofeedbacku pasmowego, neurofeedbacku wolnych potencjałów korowych, biofeedbacku oddechowego, biofeedbacku zmienności rytmu serca (HRV Biofeedback), biofeedbacku GSR (oporności skóry) i innych. Uczestnicy będą mieli także okazję dowiedzieć się jakie badania wstępne należy wykonać aby prawidłowo zaplanować protokół terapii oraz monitorować jej przebieg. Będzie można poznać sprzęt oraz oprogramowanie do wykonywania treningów. Planowane jest także nauczenie studentów samodzielnego przeprowadzenia podstawowych treningów biofeedback wykorzystujących różne modalności (EEG, oddech, oporność skóry, zmiany rytmu serca).

Literatura:

- Thompson M., Thompson L. (2012) Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wydawnictwo Biomed Neurotechnologie. Wrocław

- Kublik A. (red.) (2013). Szkolenie licencyjne specjalisty i terapeuty biofeedbacku. Część I. Wydawnictwo Elmiko, Milanówek

- Kublik A. (red)(2013). Szkolenie licencyjne specjalisty i terapeuty biofeedbacku. Część II. Wydawnictwo Elmiko, Milanówek

- Demos J.N. (2004). Getting started with Neurofeedback. W.W.Norton & Company, New York

-Khazan, I. Z. (2013). The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness (1st edition). Wiley-Blackwell.

Metody i kryteria oceniania:

-obecność na zajęciach

- samodzielne opracowanie protokołu terapii metodą neurofeedback na podstawie przeprowadzonego na zajęciach badania diagnostycznego

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi rodzajami metod biofeedback czyli nowoczesnych technik samokontroli aktywności psychofizjologicznej organizmu dzięki wykorzystaniu mechanizmu tzw. biologicznego sprzężenia zwrotnego oraz prezentacja możliwości i sposobów wykorzystania biofeedback`u w praktyce klinicznej lub naukowej psychologa.

Pełny opis:

W trakcie trwania kursu studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat różnego typu metod biofeedback: neurofeedbacku pasmowego, neurofeedbacku wolnych potencjałów korowych, biofeedbacku oddechowego, biofeedbacku zmienności rytmu serca (HRV Biofeedback), biofeedbacku GSR (oporności skóry) i innych. Uczestnicy będą mieli także okazję dowiedzieć się jakie badania wstępne należy wykonać aby prawidłowo zaplanować protokół terapii oraz monitorować jej przebieg. Będzie można poznać sprzęt oraz oprogramowanie do wykonywania treningów. Planowane jest także nauczenie studentów samodzielnego przeprowadzenia podstawowych treningów biofeedback wykorzystujących różne modalności (EEG, oddech, oporność skóry, zmiany rytmu serca).

Literatura:

- Thompson M., Thompson L. (2012) Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wydawnictwo Biomed Neurotechnologie. Wrocław

- Kublik A. (red.) (2013). Szkolenie licencyjne specjalisty i terapeuty biofeedbacku. Część I. Wydawnictwo Elmiko, Milanówek

- Kublik A. (red)(2013). Szkolenie licencyjne specjalisty i terapeuty biofeedbacku. Część II. Wydawnictwo Elmiko, Milanówek

- Demos J.N. (2004). Getting started with Neurofeedback. W.W.Norton & Company, New York

-Khazan, I. Z. (2013). The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness (1st edition). Wiley-Blackwell.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi rodzajami metod biofeedback czyli nowoczesnych technik samokontroli aktywności psychofizjologicznej organizmu dzięki wykorzystaniu mechanizmu tzw. biologicznego sprzężenia zwrotnego oraz prezentacja możliwości i sposobów wykorzystania biofeedback`u w praktyce klinicznej lub naukowej psychologa.

Pełny opis:

W trakcie trwania kursu studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat różnego typu metod biofeedback: neurofeedbacku pasmowego, neurofeedbacku wolnych potencjałów korowych, biofeedbacku oddechowego, biofeedbacku zmienności rytmu serca (HRV Biofeedback), biofeedbacku GSR (oporności skóry) i innych. Uczestnicy będą mieli także okazję dowiedzieć się jakie badania wstępne należy wykonać aby prawidłowo zaplanować protokół terapii oraz monitorować jej przebieg. Będzie można poznać sprzęt oraz oprogramowanie do wykonywania treningów. Planowane jest także nauczenie studentów samodzielnego przeprowadzenia podstawowych treningów biofeedback wykorzystujących różne modalności (EEG, oddech, oporność skóry, zmiany rytmu serca).

Literatura:

- Thompson M., Thompson L. (2012) Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wydawnictwo Biomed Neurotechnologie. Wrocław

- Kublik A. (red.) (2013). Szkolenie licencyjne specjalisty i terapeuty biofeedbacku. Część I. Wydawnictwo Elmiko, Milanówek

- Kublik A. (red)(2013). Szkolenie licencyjne specjalisty i terapeuty biofeedbacku. Część II. Wydawnictwo Elmiko, Milanówek

- Demos J.N. (2004). Getting started with Neurofeedback. W.W.Norton & Company, New York

-Khazan, I. Z. (2013). The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness (1st edition). Wiley-Blackwell.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)