Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Koordynacja projektów badawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S2-2-KPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Koordynacja projektów badawczych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku socjologii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza na temat etapów procesu badawczego

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu metod i technik badań społecznych

Całkowity nakład pracy studenta:

15h - praca na zajęciach

15h - praca nad zadaniami w domu

Efekty uczenia się - wiedza:

- posiada wiedzę o narzędziach i technikach przydatnych do koordynacji projektów badawczych

- zna podstawową terminologię z zakresu zarządzania projektami badawczymi (role w zespole badawczym, zarządzenie harmonogramem, tworzenie budżetu, ryzyko, kwestie etyczne)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi zaplanować harmonogram i przebieg projektu (ilościowego i jakościowego)

- potrafi zaplanować adekwatną do typu projektu strukturę zespołu badawczego

- potrafi zaplanować budżet projektu

- posługuje się konkretnymi narzędziami i technikami do zarządzania procesem analizy

- potrafi zaplanować promocję wyników badań

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- praca w grupie

- rozwiązywanie problemów

- doskonalenie różnych metod i rodzajów komunikacji

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- pogadanka


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z narzędziami i technikami przydatnymi do koordynacji projektów badawczych. W trakcie realizacji przedmiotu nacisk będzie położony na przebieg procesu badawczego, a nie na kwestie metodologiczne. Przejdziemy od kwestii związanych z pomysłem na badania do promocji jego wyników. Kurs jest uzupełnieniem kursu z metodologii badań społecznych.

Pełny opis:

W czasie zajeć będą poruszane następujące tematy:

- wybór tematu badania i organizacja pracy zespołu badawczego,

- bieżące zarządzenie projektem, w tym planowanie przebiegu badania, przygotowywanie harmonogramu, budżetu, zarządzenie materiałym badawczym,

- zarządzeniem procesem analizy danych, radzenie sobie z problemami przy analizie danych,

- przygotowywanie raprotu badawczego

- promocja wyników badań.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach

Dopuszczalny limit „bezkarnych” nieobecności wynosi 1 spotkanie.

2. Zadania realizowane w trakcie zajęć – 45 punktów

Punktacja:

50-60% dostateczny

61-75% plus dostateczny

76-85% dobry

86-90% plus dobry

90-100% bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pokorska
Prowadzący grup: Anna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Suwada
Prowadzący grup: Katarzyna Suwada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Suwada
Prowadzący grup: Katarzyna Suwada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)