Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS1Z-HF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach (30 h) = 1 ECTS


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do wykładu (10 h) = 0,35 ECTS

- przygotowanie do zaliczenia (20 h) = 0,65 ECTS

= 1 ECTS

Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W10: ma zaawansowaną wiedzę o problemach i kierunkach filozofii starożytnej i jej wpływie na kształtowanie filozoficznej myśli nowożytnej Europy

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładów jest historia filozofii ze szczególnym naciskiem na okres starożytny. Materiał podzielony jest według kręgów tematycznych, czy też działów filozofii i obejmuje kolejno ontologię, epistemologię, etykę, filozofię polityki i estetykę. Jako przygotowanie do kursu wskazane jest przypomnienie podstawowych informacji na temat historii, literatury i sztuki europejskiej na poziomie szkoły średniej.

Pełny opis:

W czasie zajęć omawiamy koncepcje filozoficzne tworzone przez:

- szkołę z Miletu,

- pitagorejczycyków,

- Herakliat,

- eleatów

- atomistów

- Sokratesa

- sofistów

- Platona

- Arystotelesa

- stoików

- cyników

- epikurejczyków

- sceptyków

- medio i neoplatoników

- Augustyna

- scholastyków i Tomasza z Akwinu

- Kartezjusza, Błażeja Pascala,

- brytyjskich filozofów nowożytnych (Francisa Bacona, Johna Locke'a, Davida Hume'a, Adama Smitha)

- Immanuela Kanta, G.W.F. Hegla, Ernsta Cassirera, Edmunda Husserla, Ludwika Wittgensteina, K.R. Poppera, Karla Jaspersa, H.-G. Gadamera,

- Charlesa. S. Pierce'a, Rocharda Rorty'ego, Stanleya Fisha, Johna Rawlsa

- Kazimierza Twardowskiego, Romana Ingardena

Literatura:

Wybór opracowań:

G. Reale, Historia filozofii starożytnej.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii.

A. Krokiewicz, Historia Filozofii.

B. Russel, Dzieje filozofii zachodu.

Teksty źródłowe:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (wyd. dowolne)

Platon, Obrona Sokratesa, Eutyfron, Kriton, Protagoras, Gorgiasz, Fedon, Fajdros, Uczta, Państwo,

Arystoteles, Metafizyka ks. L, O duszy ks. III, Etyka Nikomachejska ks. I,

Marek Aureliusz, Rozmyślania,

Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie, ks. I,

Plotyn, Enneady, ks. VI.

Literatura uzupełniająca dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę:

Filozofia presokratejska:

Dembińska-Siury D., Człowiek odkrywa człowieka, Warszawa 1991.

Gajda J., Filozofia przedplatońska, Warszawa 2007.

Gajda J., Pitagorejczycy, Warszawa 1996.

Gajda J., Sofiści, Warszawa 1989.

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej od Talesa do Platona, Warszawa 1995,

Kirk G.S, Raven J.E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska, Warszawa-Poznań 1999.

Leśniak K., Materialiści greccy w epoce presokratejskiej, Warszawa 1972.

Filozofia okresu klasycznego:

Krokiewicz A., Sokrates, Warszawa 1958.

Krońska I., Sokrates, Warszawa 1985.

Leśniak K., Arystoteles, Warszawa 1989.

Leśniak K., Platon, Warszawa 1968.

Stróżewski W., Wykłady o Platonie, Kraków 1992.

Guthrie W.K.C., Sokrates, Warszawa 2000.

Szkoły hellenistyczne:

Joachimowicz L., Seneka, Warszawa 1977.

Joachimowicz L., Sceptycyzm grecki, Warszawa 1972.

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. I, T.1 Estetyka starożytna Wrocław 1960.

Leśniak K., Lukrecjusz, Warszawa 1985.

Filozofia okresu cesarstwa:

Dembińska-Siury D., Plotyn, Warszawa 1995,

Hadot P., Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2004.

Krokiewicz A., Arystoteles, Pyrron, Plotyn, Warszawa 1974.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne. W sesji zimowej studenki/ci odpowiadają na cztery pytania z udostępnionej na miesiąc przed egzaminem listy 80. pytań. Dwa pytania wybierają wcześnie, dwa wybiera na egzaminie pytający. W ramach piątego pytania, studentki/ci referują jeden z wybranych tekstów źródłowych.

Do zaliczenia potrzebna jest pozytywna odpowiedź na conajmniej trzy pytania. Na ocenę dobrą na cztery, na bardzo dobrą na pięć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z koniecznością przeprowadzenia zajęć online, w tym semestrze zajęcia będą odbywały się synchronicznie, tj. w czasie rzeczywistym z zachowaniem treści programowych i efektów kształcenia z opisu przedmiotu. Preferowaną formą zaliczenia na koniec semestru będzie zaliczenie w formie stacjonarnej. Na prośbę studentek/ów (lub jeśli tak zdecyduje Dziekan) może przyjąć ono także formę zaliczenia online na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W razie konieczności przeprowadzenia zajęć zdalnie. Zajęcia będą odbywały się na platformie Microsoft Teams w czasie rzeczywistym bez zmiany zakresu materiału i efektów kształcenia. Zadania do wykonania i literatura będą znajdowały się na platformie Moodle, a zaliczenie ustne na koniec semestru odbędzie się również w Microsoft Teams.

Uwagi:

Przedmiot jest obowiązkowy. Jeśli z jakiegoś powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Joanna Walewska-Choptiany
Prowadzący grup: Joanna Walewska-Choptiany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W razie konieczności przeprowadzenia zajęć zdalnie. Zajęcia będą odbywały się na platformie Microsoft Teams w czasie rzeczywistym bez zmiany zakresu materiału i efektów kształcenia. Zadania do wykonania i literatura będą znajdowały się na platformie Moodle, a zaliczenie ustne na koniec semestru odbędzie się również w Microsoft Teams.

Uwagi:

Przedmiot jest obowiązkowy. Jeśli z jakiegoś powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.