Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3Z-SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zależne od profilu seminarium

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 4 punktów ECTS w następującym układzie:


1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (w związku z ograniczeniami w roku akademickim 2020/2021 kontakt za pośrednictwem systemów do pracy zdalnej) - 30 godzin, za które student uzyskuje 2 punkty ECTS;


2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego w trakcie wykonywania projektu - 10 godzin (1 ECTS);


3) Godziny konieczne do przygotowania projektu - 20 godzin (1 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna podstawową terminologie z zakresu wybranego obszaru badań;

W2: student zna metody wykorzystywane w badaniach wybranego obszaru.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi z stopniu zaawansowanym analizować wybrane problemy studiowanego kierunku;

U2: student trafnie argumentuje formułowane sądy analityczne;

U3 wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do przekonywania interlokutorów do swoich poglądów; czyni to w sposób profesjonalny z wykorzystaniem specjalistycznego języka.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student ma świadomość konieczności nieustannego kształcenia;

K2: student potrafi kierować zespołem projektowym oraz czynnie uczestniczy w jego pracach.

Metody dydaktyczne:

Praca oparta na realizacji projektu i jego formalnej dokumentacji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zakres problemowy zależy od tematyki wybranego seminarium dyplomowego.

Pełny opis:

Zakres problemowy zależy od tematyki wybranego seminarium dyplomowego.

Literatura:

Literatura zależna od tematyki wybranego seminarium dyplomowego.

Metody i kryteria oceniania:

Określony przez prowadzącego seminarium.

Praktyki zawodowe:

Praktyki realizowane niezależnie od seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska, Dariusz Pniewski, Paulina Rosalska, Sebastian Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz, Michał Głuszkowski, Iwona Kaproń-Charzyńska, Rafał Moczkodan, Paulina Rosalska, Maciej Wróblewski, Sebastian Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz, Małgorzata Gębka-Wolak, Michał Głuszkowski, Paweł Tański, Sebastian Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Paweł Bohuszewicz, Michał Głuszkowski, Marcin Jurzysta, Rafał Moczkodan, Sebastian Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)