Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski na tle historii Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO1Z-HPHE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Polski na tle historii Europy
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu 20 godzin (0,6 ECTS)

- indywidualne konsultacje studenta (w tym za pomocą platformy MOODLE lub innego komunikatora) 10 godzin (0,4 ECTS).

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną:

- zapoznawanie się z lekturą, przygotowanie i uzupełnianie notatek 30 godzin (1 ECTS)

- przygotowanie do sprawdzianu lub projektu końcowego 30 godzin (1 ECTS)

Razem 90 godzin = 3 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Studentka/student:

W1: ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski;

W2: dostrzega związki między wydarzeniami i procesami zachodzącymi w historii a współczesnością, między historią Polski a historią Europy.

K_W06; K_W08; K-W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

Studentka/student:

U1: czyta ze zrozumieniem prostsze teksty źródłowe

K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Studentka/student:

K1: docenia i uzasadnia znaczenie dorobku cywilizacyjnego Polski

K_K07

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacje

Metody poszukujące: analiza tekstów źródłowych, praca z tekstem

Metody e-learningowe


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią formę wprowadzenia studentów obcokrajowców do wiedzy o polskiej historii i roli procesów historycznych w ukształtowaniu współczesnego państwa i społeczeństwa. Zagadnienia lokalne będą pokazywane na tle procesów historycznych zachodzących w Europie.

Pełny opis:

Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat wybranych zagadnień historycznych, najatrakcyjniejszych z perspektywy studenta obcokrajowca. Uwaga zostanie skoncentrowana na przełomowych wydarzeniach z historii Polski od średniowiecza do czasów współczesnych, ważnych dla rozwoju cywilizacyjnego Europy. Na zajęciach oprócz wydarzeń politycznych omówione zostaną istotne dla zrozumienia historii Polski zagadnienia gospodarcze, społeczne , ustrojowe i kulturowe. Omówione zostaną następujące tematy:

1. Polska w kręgu kultury łacińskiej- od chrztu Polski po chrystianizację Litwy.

2. Polska w dobie Jagiellonów i osiągnięcia polskiego renesansu.

3. Polska „przedmurzem” chrześcijańskiej Europy. Okres chwały oręża polskiego w XVII wieku. Kultura baroku.

4. Polska od czasów saskich aż po próby naprawy ustroju w XVIII wieku. „Finis Poloniae”.

5. Polacy w walce o ziemię, kulturę i język w XIX wieku.

6. Odzyskanie niepodległości 1918 oraz kształtowanie się granic Polski 1918-1921. Życie polityczne w II RP.

7. Osiągnięcia Polaków w gospodarce, kulturze i nauce w okresie II RP.

8. Polacy podczas II wojny światowej. Wkład polskich sił zbrojnych w pokonanie III Rzeszy.

9. Polacy w walce ze zniewoleniem komunistycznym. Polska po 1989.

10. Kulturalne i naukowe dziedzictwo Polaków w XX i XXI wieku.

Literatura:

M. Bogucka, Kultura-naród-trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989, Warszawa 2008.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wrocław 1991.

N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 1999.

H. Samsonowicz, Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

J. Tazbir, Szlaki kultury polskiej, Warszawa 1986.

J. Topolski, Historia Polski, Poznań 2015.

Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1993.

Historia od X–XX wieku: kronika wydarzeń – Polska i sąsiedzi, pod red. K. Grünberga, Toruń 1992.

Samsonowicz H., Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1990.

Wielka historia Polski, t. I- IV, Kraków 2003.

Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2004.

M. Gładysz, 50 dat z historii Polski, Gdańsk 2009.

Ł. Kamiński, M. Korkuć, Przewodnik po historii Polski 966-2016 http://www.msz.gov.pl/resource/bebcbdd8-3d5b-49e6-a4f4-c7ffb9202f4b:JCR

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola bieżąca:

monitorowanie pracy na zajęciach (praca z tekstami źródłowymi)

Kontrola końcowa:

projekt lub sprawdzian pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Piotr Sokoll
Prowadzący grup: Piotr Sokoll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Piotr Sokoll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Małgorzata Gębka-Wolak, Piotr Sokoll
Prowadzący grup: Piotr Sokoll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat wybranych zagadnień historycznych, najatrakcyjniejszych z perspektywy studenta obcokrajowca.

Zajęcia prowadzone będą zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Uwaga zostanie skoncentrowana na przełomowych wydarzeniach z historii Polski od średniowiecza do czasów współczesnych, ważnych dla rozwoju cywilizacyjnego Europy. Na zajęciach, oprócz wydarzeń politycznych, omówione zostaną istotne dla zrozumienia historii Polski zagadnienia gospodarcze, społeczne , ustrojowe i kulturowe. Omówione zostaną następujące tematy:

1. Polska w kręgu kultury łacińskiej- od chrztu Polski po chrystianizację Litwy.

2. Polska w dobie Jagiellonów i osiągnięcia polskiego renesansu.

3. Polska „przedmurzem” chrześcijańskiej Europy. Okres chwały oręża polskiego w XVII wieku. Kultura baroku.

4. Polska od czasów saskich aż po próby naprawy ustroju w XVIII wieku. „Finis Poloniae”

5. Polacy w walce o ziemię, kulturę i język w XIX wieku.

6. Odzyskanie niepodległości 1918 oraz kształtowanie się granic Polski 1918-1921. Życie polityczne w II RP.

7. Osiągnięcia Polaków w gospodarce, kulturze i nauce w okresie II RP.

8. Polacy podczas II wojny światowej. Wkład polskich sił zbrojnych w pokonanie III Rzeszy.

9. Polacy w walce ze zniewoleniem komunistycznym. Polska po 1989.

10. Kulturalne i naukowe dziedzictwo Polaków w XX i XXI wieku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.