Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej: literatura XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO2L-HLP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej: literatura XIX wieku
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej jako obcej s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 50 godzin pracy, z tego:


1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach i za konsultacje z osobą prowadzącą;


1,5 pkt ECTS za pracę własną: przygotowanie się do zajęć, czytanie lektur, przygotowanie się do egzaminu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna podstawową terminologię literaturoznawczą (K_W06)

W2: ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą periodyzacji literatury polskiej i społeczno-politycznych warunków jej rozwoju (K_W01, K_W06)

W3: posiada wiedzę na temat pewnej liczby ważnych autorów, tekstów i zjawisk z historii literatury polskiej oraz jej związków z literaturą powszechną (K_W01, K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: umie scharakteryzować epoki literackie wraz z kształtującymi rozwój piśmiennictwa kontekstami pozaliterackimi (K_U02, K_U05)

U2: definiuje podstawowe pojęcia związane z tendencjami rozwojowymi literatury polskiej XIX w. (K_U04)

U3: interpretuje i analizuje teksty literackie z różnych epok (K_U04)

U4: rozpoznaje kluczowe dla polskiej kultury i literatury tematy, motywy i symbole (K_U05)

U5: integruje umiejętności słuchania, czytania i pisania (K_U01)

U6: potrafi konstruować wypowiedzi pisemne na tematy historycznoliterackie z

wykorzystaniem języka specjalistycznego z zakresu filologii polskiej (K_U6)

U7: wykazuje umiejętności organizacyjne w samodzielnym pogłębianiu wiedzy i

zdobywaniu dodatkowych źródeł informacji na temat wybranych pisarzy, utworów i zagadnień literackich (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: dostrzega rangę i specyfikę polskiej literatury na tle literatury powszechnej oraz jej związki z literaturą innych krajów (K_K01, K_K02, K_K03)

K2: rozumie pluralizm kulturowy (K_K02, K_K03)

K3: ma świadomość roli wiedzy o kulturze i znajomości historii literatury w budowaniu i utrwalaniu kontaktów międzynarodowych (K_K01, K_K03).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią przegląd najważniejszych zjawisk w dziejach polskiej literatury dziewiętnastowiecznej oraz ich związków z filozofią i przemianami społeczno-politycznymi. W tym celu zaprezentowane zostaną główne nurty estetyczne, a na ich tle – sylwetki twórcze wybitnych pisarzy i ich dzieła.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze znaczącymi faktami literackimi kulturowo rozumianego wieku XIX (czyli od roku 1795 do 1914). W ramach zajęć na wstępie zarysowane zostanie tło polityczne, by pokazać warunki rozwoju literatury czasu niewoli i szczególną sytuację pisarzy wywodzących się z narodu pozbawionego państwa. Na podstawie kanonicznych tekstów epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski omówione zostaną najważniejsze idee, prądy filozoficzne i kierunki artystyczne oraz konwencje gatunkowe, a także fundamentalne dla XIX wieku problemy dotyczące formacyjnych funkcji sztuki i złożonych relacji między jednostką i wspólnotą. Zakres zagadnień poruszanych podczas wykładu będzie również obejmował przeobrażenia obyczajowe i światopoglądowe, charakterystykę wiodących w danym okresie ośrodków życia kulturalnego i naukowego oraz omówienie kierunków rozwoju polskiego piśmiennictwa w kontekście literatury i sztuki europejskiej.

Literatura:

Literatura podmiotowa:

patrz, sylabus grupy

Podręczniki (pomocniczo):

Seria "Mała Historia Literatury Polskiej": Dorota Siwicka, Romantyzm 1822-1863; Grażyna Borkowska, Pozytywiści i inni; Jan Tomkowski, Młoda Polska;

Seria "Wielka Historia Literatury Polskiej": Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm; Henryk Markiewicz, Pozytywizm; Artur Hutnikiewicz, Młoda Polska;

Czesław Miłosz, Historia literatury polskiej, przeł. Maria Tarnowska, Kraków 2010.

Anna Nasiłowska, Historia literatury polskiej, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym (sprawdzane są efekty kształcenia: K_W06, K_W01, K_W08; K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U12; K_K01, K_K02, K_K03), niezależnie od formy nauczania.

W przypadku nauczania zdalnego wykłady prowadzone są na platformie MS Teams, dodatkowo prowadzący przesyła materiały do opracowania. Opcjonalnie prowadzący może również korzystać z pozostałych form kształcenia zdalnego, np. platformy e-learningowej Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Radowska-Lisak
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Mirosława Radowska-Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patrz, sylabus główny.

Pełny opis:

Patrz, sylabus główny.

Literatura:

Patrz, sylabus grupy.

Uwagi:

Metody dydaktyczne w cyklu 2020/21 będą dostosowane do formy nauczania.

Nauczanie stacjonarne: patrz, sylabus główny.

Nauczanie zdalne: wykłady prowadzone na platformie MS Teams, przesyłanie materiałów do opracowania. Opcjonalnie prowadzący może również korzystać z pozostałych form kształcenia zdalnego, np. platformy e-learningowej Moodle.

Niezależnie od form zajęć egzamin pisemny (K_W06, K_W01, K_W08; K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U12; K_K01, K_K02, K_K03)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Radowska-Lisak
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Mirosława Radowska-Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patrz, sylabus główny.

Pełny opis:

Patrz, sylabus główny.

Literatura:

Patrz, sylabus grupy.

Uwagi:

Metody dydaktyczne w cyklu 2022/23 będą dostosowane do formy nauczania.

Nauczanie stacjonarne: patrz, sylabus główny.

Nauczanie zdalne: wykłady prowadzone na platformie MS Teams, przesyłanie materiałów do opracowania. Opcjonalnie prowadzący może również korzystać z pozostałych form kształcenia zdalnego, np. platformy e-learningowej Moodle.

Niezależnie od form zajęć egzamin pisemny (K_W06, K_W01, K_W08; K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U12; K_K01, K_K02, K_K03)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Mirosława Radowska-Lisak
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Mirosława Radowska-Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patrz, sylabus główny.

Pełny opis:

Patrz, sylabus główny.

Literatura:

Patrz, sylabus grupy.

Uwagi:

Metody dydaktyczne w cyklu 2022/23 będą dostosowane do formy nauczania.

Nauczanie stacjonarne: patrz, sylabus główny.

Nauczanie zdalne: wykłady prowadzone na platformie MS Teams, przesyłanie materiałów do opracowania. Opcjonalnie prowadzący może również korzystać z pozostałych form kształcenia zdalnego, np. platformy e-learningowej Moodle.

Niezależnie od form zajęć egzamin pisemny (K_W06, K_W01, K_W08; K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U12; K_K01, K_K02, K_K03)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)