Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do translatoryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO2L-WT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do translatoryki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej jako obcej s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego, w tym konsultacje) = 1,5 ECTS (35h)

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i do sprawdzianu) = 1,5 ECTS (35h)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów, w tym technik informatycznych

K2: ma umiejętności językowe w zakresie języka polskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

K3: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka polskiego

K4: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla przekładoznawstwa

K5: potrafi tłumaczyć z języka ojczystego/pierwszego na język polski

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K2: potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role

K3: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w sposób sumienny i rzetelny, samodzielnie planuje i organizuje swój warsztat pracy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami i problemami translatorskimi i uzyskują wiedzę na temat technik wykonywania przekładu oraz korekty tłumaczenia maszynowego. Sporządzają własne tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne, a vista) oraz pisemne (intersemiotyczne, interlingwalne, intralingwalne) i omawiają je na forum.

Pełny opis:

I. Podstawowe pojęcia przekładoznawcze

1. Przekład jako rodzaj mediacji (Europejski system opisu kształcenia językowego)

2. Podstawowe pojęcia przekładoznawcze

3. Rodzaje tłumaczenia ze względu na kanał i system znaków

4. Rola tłumacza w epoce tłumaczenia maszynowego

II. Nieprzekładalność

1. Źródła nieprzekładalności

2. Nieprzekładalność absolutna, kulturowa i językowa

3. Strategie tłumaczeniowe pozwalające przezwyciężyć nieprzekładalność

III. Teoria skoposu

1. Pojęcia skoposu i specyfikacji tłumaczeniowej

2. Rola odbiorcy w procesie sporządzania tłumaczenia

IV. Ekwiwalencja

1. Pojęcie ekwiwalencji i jej rodzaje

2. Tłumaczenie streszczające i jego ewaluacja

Literatura:

Stanisław Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów, Kraków 2004

Krzysztof Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004

Krzysztof Hejwowski, Iluzja przekładu. Przekładoznawstwo w ujęciu konstruktywnym, Katowice 2015

Barbara Kielar, Zarys translatoryki, Warszawa 2013

Roman Lewicki, Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin 2017

Maria Piotrowska (red.), Perspektywy na przekład, Kraków 2021

Anthony Pym, Translation skill-sets in a machine translation age, „Meta” 2013, t. LVIII, nr 3, s. 487–503

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie 3 ocen procentowych uzyskanych na podstawie:

1) 2 prac pisemnych (tłumaczeń intralingwalnych)

2) 8 prac domowych

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej tych 4 ocen według przelicznika:

50-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kubicka
Prowadzący grup: Emilia Kubicka, Filip Olkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w trybie stacjonarnym lub zdalnym. W formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym (w dniu i o godzinie wskazanej w planie zajęć) na platformie Microsoft Teams. Obecność jest obowiązkowa, studenci powinni mieć możliwość włączenia kamer i dźwięku.

Kontakt z prowadzącymi odbywa się za pomocą platformy Teams (ekubicka@o365.umk.pl) oraz maila uniwersyteckiego (ekubicka@umk.pl).

Link do grup ćwiczeniowych w aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMoeceDWbHqNDrIt1p_4i7xy03jCnv5-y3vW3fWHpTss1%40thread.tacv2/conversations?groupId=49022f62-0f55-4b6a-ac79-c4117367d1b0&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kubicka
Prowadzący grup: Emilia Kubicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kubicka
Prowadzący grup: Michalina Koniuk, Emilia Kubicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)