Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS3L-SL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, III rok 2 semestr, filologia rosyjska (s1)
Przedmioty z języka rosyjskiego - III rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Seminarium licencjackie - III rok 2 semestr (wymagania etapowe)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość kultury, historii i literatury rosyjskiej oraz zagadnień językoznawczych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Seminarium licencjackie trwa dwa semestry, w związku z czym przewiduje się następujący nakład pracy studenta/studentki:


- I semestr (6 punktów ECTS, zaliczenie z oceną)=180 godzin, w tym: godziny realizowane z promotorem (udział w seminarium) - 30 godzin; praca indywidualna studenta/studentki – 160 godzin (konsultacje i praca z promotorem - 60 godzin; samodzielne przygotowanie studenta/studentki, tj. zebranie bibliografii, zaznajomienie się z literaturą przedmiotu, opracowanie koncepcji pracy, napisanie konspektu i jednego z rozdziałów pracy – 100 godzin).


- II semestr (10 punktów ECTS, zaliczenie z oceną)=300 godzin, w tym: godziny realizowane z promotorem (udział w seminarium) - 30 godzin; praca indywidualna studenta/studentki: 270 godzin (konsultacje i praca z promotorem - 100 godzin; przygotowanie pracy, tj. napisanie pozostałych jej części i dopracowanie pod względem merytorycznym i formalnym - 170 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka

W1: ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06)

W2: ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w filologii w stopniu zaawansowanym (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka


U1: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06)

U2: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

U3: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_U08)

U4: potrafi odpowiednio wyznaczyć priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_U09)

U5: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U10)

U6: umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U13)

U7: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U16)

U8: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U17)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

K2: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur (K_K06)

Metody dydaktyczne:

referat, dyskusja, pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć przewidzianych na dwa semestry jest napisanie przez studenta/studentkę pracy licencjackiej (dyplomowej).

Pełny opis:

Nauka obejmuje m.in.:

- wybór zakresu pracy i ustalenie tematu szczegółowego

- poszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, tj: przeprowadzanie kwerendy bibliotecznej i – jeśli wymaga tego opracowanie tematu pracy – archiwalnej, oraz szukanie materiałów w Internecie

- sporządzenie bibliografii i opracowanie zebranego materiału

- przygotowanie konspektu pracy

- napisanie kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi prac dyplomowych

Literatura:

Dostosowana do tematu pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia seminarium

Zaleca się, aby podstawą uzyskania zaliczenia semestru zimowego było ustalenie tematu pracy, opracowanie jej konspektu i ukończenie jednego z rozdziałów pracy, zaś podstawą zaliczenia semestru letniego - ukończenie pracy dyplomowej, umożliwiające dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego.

Ostateczna kwestia zaliczenia każdego semestru zależy od promotora i związana jest z sytuacją określonego studenta/studentki, specyfiką subdyscypliny czy tematu, koniecznością przeprowadzenia określonych badań, itd.

Ocena końcowa za uczestnictwo w seminarium wystawiana jest na podstawie zaangażowania i systematyczności w pisaniu pracy dyplomowej i nie jest równoznaczna z oceną samej pracy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grupa-Dolińska, Anna Kościołek
Prowadzący grup: Magdalena Grupa-Dolińska, Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy, Magdalena Grupa-Dolińska
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy, Magdalena Grupa-Dolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grupa-Dolińska, Bożena Zilborowicz
Prowadzący grup: Magdalena Grupa-Dolińska, Bożena Zilborowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)