Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s2ROS2L-SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, II rok 2 semestr, filologia rosyjska (s2)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Na I roku studiów:

I semestr:

8 punktów ECTS=200

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w seminarium) - 30,

Praca indywidualna studenta: konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 50 , przygotowanie konspektu i bibliografii, kwerenda biblioteczna i wybór literatury przedmiotu - 120.


II semestr:

10 punktów ECTS=250 godzin

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w seminarium) - 30,

Praca indywidualna studenta: konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 60 , przygotowanie I rozdziału pracy - 160.Na II roku studiów:

I semestr:

12 punktów ECTS=300 godzin

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w seminarium) - 30,

Praca indywidualna studenta: konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 110, przygotowanie kolejnych części pracy - 160.


II semestr

20 punktów ECTS = 500 godzin

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w seminarium) - 30,

Praca indywidualna studenta: konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 170, przygotowanie kolejnych części pracy - 300.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13


K_W06 zna główne tendencje rozwojowe filologii;

K_W07 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii;

K_W08 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej;

K_W10 zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich powiązania z zawodem filologa;

K_W12 ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej;

K_W13 zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej w stopniu poszerzonym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł, korzystając z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników;

K_U02 potrafi dobierać i stosować oraz dostosowywać odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów badawczych;

K_U03 potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze;

K_U04 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników;

K_U07 potrafi posługiwać się zaawansowanymi ujęciami teoretycznymi i paradygmatami badawczymi oraz wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z wybranymi problemami właściwymi dla kierunku językoznawstwa i literaturoznawstwa rosyjskiego;

K_U08 potrafi podejmować autonomiczne zadania uwzględniając cele i wskazówki formułowane przez opiekuna naukowego;

K_U09 potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą;

K_U10 umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz poszerzać swoje umiejętności badawcze, szczególnie w sytuacjach nieprzewidywanych i wymagających nowych metod i narzędzi badawczych;

K_U12 potrafi krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju teksty z użyciem szczegółowej terminologii i uzasadnieniem wybranej metodologii;

K_U14 posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł;

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych;

K_K03 umie inicjować działania na rzecz interesu publicznego i środowiska społecznego, np. poprzez popularyzację wiedzy;

K_K04 docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego;

K_K05 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć przewidzianych na cztery semestry jest napisanie pracy magisterskiej. Na pierwszych spotkaniach studenci otrzymują pełną wiedzę, teoretyczną i praktyczną, o zasadach pisania prac naukowych. Seminarium ma swój profil specjalizacyjny, w zależności od tego w trybie dyskusji i oceny możliwości realizacyjnych dokonuje się wyboru tematu pracy z uwzględnieniem - w miarę możliwości - indywidualnych zainteresowań studenta lub indywidualnych propozycji tematycznych. Od tego momentu seminarium ma bardziej indywidualny charakter, omawiane i dyskutowane są założenia metodologiczne, merytoryczne, bibliograficzne i źródłowe dotyczące przygotowania konkretnych tematów. Powstają konspekty pracy i pierwsze opracowania, które stają się przedmiotem dyskusji na seminarium.

Pełny opis:

Celem zajęć z zakresu seminarium magisterskiego jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej. Nauka dotyczy m.in. wyboru zakresu pracy i tematu szczegółowego, poszukiwania materiałów potrzebnych do pracy, przeprowadzania kwerendy bibliotecznej i - jeśli wymaga tego opracowanie tematu pracy - archiwalnej, a także umiejętność szukania materiałów w Internecie. Kolejnym krokiem jest ich opracowanie, wybranie ostatecznego tematu, przygotowanie konspektu i sporządzenie bibliografii, napisanie kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi tego rodzaju prac.

Wiele apriorycznych założeń seminarium magisterskiego w czasie realizacji ulega weryfikacji. Tworząc program przed zajęciami, prowadzący nie wie ani ilu, ani jacy studenci zgłoszą się na konkretne seminarium oraz jakie będą ich zainteresowania, kompetencje i możliwości wykonawcze.

Najtrudniejszym zadaniem na seminarium jest trafiony wybór tematu pracy. Kierownik seminarium liczy na propozycje zakresowe uczestników seminarium, ale sam również przedstawia szereg propozycji związanych z profilem seminarium. Ustalony temat może ulegać modyfikacji, zawężaniu lub rozszerzaniu, w zależności od rozpoznanych możliwości realizacyjnych. Przyjmuje się zasadę, iż ustalony temat musi być możliwy do zrealizowania w warunkach organizacyjnych, finansowych, kompetencyjnych danego seminarium lub jednostki Uczelni, np. Wydziału lub Instytutu. Nie można podjąć tematu, który wymagałby kosztownych wyjazdów badawczych, aparatury, zasobów bibliotecznych itp.

Po wyborze tematu następuje etap pracy indywidualnej lub w grupach o zbliżonych zakresach. Wiąże się to z gromadzeniem i opracowywaniem literatury, źródeł itp. Postępy są sprawdzane na cotygodniowych spotkaniach seminaryjnych. Ostatecznie następuje etap czytania i omawiania najpierw konspektów, a następnie kolejnych fragmentów (rozdziałów) pracy.

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu zależnie od konkretnego tematu. Temat pracy musi być zatwierdzony przez promotora.

OPRACOWANIA OGÓLNE

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, PWE, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Warszawa 1995.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

[lub:]

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA SEMINARIUM

Warunkiem zaliczenia kolejnych semestrów jest zwykle: zaakceptowany przez promotora konspekt pracy wraz z bibliografią (semestr 1), zaakceptowany przez promotora kolejny rozdział pracy (semestr 2 i 3), ukończenie pracy magisterskiej dającej podstawy do dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego (semestr 4).

Ocena końcowa za uczestnictwo w seminarium wystawiana jest na podstawie zaangażowania i systematyczności w pisaniu pracy dyplomowej i nie jest równoznaczna z oceną samej pracy.

dr hab. Katarzyna Dembska

Ocena postępów w pisaniu pracy licencjackiej, wywiązywania się z zadań (w semestrze letnim - złożenia pracy w terminie), odniesienia się do merytorycznych i redakcyjnych sugestii opiekuna, systematycznego kontaktu z promotorem – 50% oceny;

Ocena merytoryczna poszczególnych części pracy (w II semestrze - również całości), poprawności językowej i formalnej – 50% oceny.

Na podstawie aktywności na spotkaniach oraz oddawanych fragmentów pracy weryfikowana jest realizacja następujących efektów kształcenia:

K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_U06; K_U07; K_U08; K_U10; K_U11; K_U12;K_U13; K_U14; K_U19; K_U21;K_K01; K_K02; K_K03; K_K04;

PRACA MAGISTERSKA

Praca powinna zostać napisana w języku rosyjskim, jednak w uzasadnionych wypadkach praca może zostać napisana w języku polskim, w tym wypadku jednak musi zawierać obszerne streszczenie w języku rosyjskim (ok. 20% tekstu pracy). Decyzja należy do opiekuna pracy.

Student nie może podjąć w pracy magisterskiej tego samego tematu co w pracy licencjackiej. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest jednak kontynuowanie badań rozpoczętych w ramach pracy licencjackiej, jednak pod innym kątem. Decyzję podejmuje opiekun pracy.

Pracę otwierają karty tytułowe w języku polskim i rosyjskim.

W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej o pół stopnia wpisywana jest wyższa ocena. Jeśli oceny różnią się bardziej, należy wyciągnąć średnią ocen.

EGZAMIN MAGISTERSKI

Egzamin magisterski odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład komisji wchodzą trzy osoby: opiekun, recenzent oraz przewodniczący. Komisji przewodniczy Dziekan lub Prodziekan, albo powołany przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora. W wypadku promotora i recenzenta w stopniu doktora przewodniczącym komisji musi być samodzielny pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Jeśli praca została napisana w języku rosyjskim, egzamin dyplomowy przeprowadzany jest po rosyjsku. Jeżeli praca została napisana w języku polskim – po polsku.

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym, a jego zakres określa temat pracy: magistrant powinien orientować się w problematyce teoretycznej związanej z tematem pracy, znać szerszy kontekst zagadnienia, którego praca dotyczy. Na egzaminie magisterskim opiekun zadaje dwa pytania, recenzent jedno.

Ocena z egzaminu dyplomowego to średnia ocen wszystkich odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy, Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy, Michał Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć w cyklu jest ukończenie pracy magisterskiej oraz jej obrona.

Pełny opis:

Celem zajęć w czwartym semestrze jest przygotowanie całości pracy magisterskiej. Zakładając, że student w poprzednich semestrach przedstawił opiekunowi pracy jej konspekt, bibliografię oraz wybrane rozdziały, zadaniem w trakcie trwania tego semestru jest napisanie pozostałych części pracy oraz prace redakcyjne nad spójną całością.

Literatura:

Zob. informacje o grupie.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek, Piotr Zemszał
Prowadzący grup: Anna Kościołek, Piotr Zemszał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć w cyklu jest ukończenie pracy magisterskiej oraz jej obrona.

Pełny opis:

Celem zajęć w czwartym semestrze jest przygotowanie całości pracy magisterskiej. Zakładając, że student w poprzednich semestrach przedstawił opiekunowi pracy jej konspekt, bibliografię oraz wybrane rozdziały, zadaniem w trakcie trwania tego semestru jest napisanie pozostałych części pracy oraz prace redakcyjne nad spójną całością.

Literatura:

Zob. informacje o grupie.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)