Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tłumaczenie ustne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s2ROS2L-TU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie ustne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, II rok 2 semestr, filologia rosyjska (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć z PNJR, wstępu do przekładoznawstwa, teorii oraz technik przekładu.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (42 godz.):

- udział w zajęciach - 30 godz.

- konsultacje i praca z nauczycielem: 12 godz.


Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta (58 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń: 27 godz.

- przygotowanie referatu: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 21 godz.


Łącznie 100 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02: posiada wiedzę językową zgodnie z wymogami poziomu C1 w ramach języka rosyjskiego


K_W11: ma pogłębioną wiedzę z zakresu specjalistycznych wariantów języka rosyjskiego, przede wszystkim dyskursu naukowego oraz języka biznesu

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U11: potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka polskiego na język rosyjski oraz z rosyjskiego na polski


K_U13: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu C1 w ramach języka rosyjskiego i jego wybranych wariantów specjalistycznych (w szczególności języka akademickiego i biznesu)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04: docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego


K_K06: wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- referatu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest rozwojowi kompetencji przekładowych w zakresie tłumaczenia ustnego (tłumaczenie a vista, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie:

Specyfika przekładu ustnego: modele, techniki i strategie tłumaczenia.

Sylwetka tłumacza ustnego.

Ewaluacja tłumaczenia ustnego.

Przekład ustny konferencyjny.

Przekład ustny środowiskowy.

2. Trening

Pamięć: ćwiczenia z mnemotechniki.

Przełączanie kodów językowych (sprawne przechodzenie od systemu jednego języka do systemu języka drugiego).

Transformacje tłumaczeniowe (ekspansja i kompresja w tłumaczeniu ustnym).

Tempo wypowiedzi/tempo działań przekładowych.

Strategia i taktyka poprawy błędów.

Notacja w tłumaczeniu konsekutywnym.

3. Praktyka:

Tłumaczenie a vista po wcześniejszym opracowaniu i przećwiczeniu słownictwa

Tłumaczenie a vista bez przygotowania.

Tłumaczenie konsekutywne po wcześniejszym opracowaniu i przećwiczeniu słownictwa

Tłumaczenie konsekutywne bez przygotowania

Tłumaczenie symultaniczne po wcześniejszym opracowaniu i przećwiczeniu słownictwa

Tłumaczenie symultaniczne bez przygotowania

1. Введение:

Специфика устного перевода – техника и стратегии перевода

Образ устного переводчика

Эвальвация устного перевода

Конференц-перевод

Общественный перевод

2. Тренинг:

Память – Упражнения по мнемотехнике

Тренировка переключения на другой язык

Переводческие трансформации

Тренировка темпа устного перевода

Стратегия и тактика исправления ошибок

Переводческая нотация

3. Практика:

Устный перевод с листа (с лексической подготовкой, без нее)

Последовательный перевод (с лексической подготовкой, без нее)

Синхронный перевод (с лексической подготовкой, без нее)

Literatura:

Bartłomiejczyk M., Jakość własnego oraz cudzego tłumaczenia symultanicznego w ocenie studentów, i ocena tłumaczenia, [w:] Jakość i ocena tłumaczenia, red. A Kopczyński, M. Kizewerter, Warszawa 2009.

Dydaktyka tłumaczenia ustnego, red. A. Chmiel, P. Janikowski, Katowice 2015.

Eckstein M., O łatwości przekładu na język obcy…, [w:] Między oryginałem a przekładem, t. 3., red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Stoch, Kraków 1997.

Klonowicz T., Stres w wieży Babel, Wrocław 1992.

Kruk-Junger K., Tłumacz ustny wobec emocji, [w:] Między oryginałem a przekładem, t. 14., red. M. Filipowicz-Rudek Maria i J. Brzozowski, Kraków 2008.

Maciejewski M., Rola kompetencji retorycznej w kształceniu i pracy tłumacza, [w:] Rocznik przekładoznwaczy, t. 3/4., Toruń 2008.

Palka E., Verba volant, scripta manent, czyli czym charakteryzuje się przekład ustny, [w:] Między oryginałem a przekładem, t. 12., red. M. Filipowicz-Rudek, Kraków 2006.

Rozan J.-F., Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Kraków 2002.

Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego, red. M. Tryuk, Warszawa 2006.

Tryuk M., O poprawianiu się tłumacza symultanicznego - strategia czy błąd?, [w:] Między oryginałem a przekładem, t. 12., red. M. Filipowicz-Rudek, Kraków 2006.

Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, Warszawa 2007.

Tryuk M., Przekład ustny środowiskowy, Warszawa 2006.

Tryuk M., Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył. O etyce w tłumaczeniu ustnym, Warszawa 2012.

Миньяр-Белоручев Р. К., Записи в последовательном переводе, Москва 2005.

Старосельская К., Механизмы синхронного и литературного перевода: мешает или помогает владение обоими переводчику?, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 3., red. A. Pstyga, Gdańsk 2008.

Чернов Г.В., Теория и практика синхронного перевода, Москва 2007.

Dodatkowo artykuły i materiały dostępne online.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny:

- dostateczna/dostateczna plus:

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność; sporządzanie glosariuszy tłumaczeniowych

- dobra (po spełnieniu warunków otrzymania oceny dostatecznej)

opracowanie w formie referatu poszczególnych zagadnień tematycznych -

- dobra plus/bardzo dobra (po spełnieniu warunków otrzymania oceny dobrej):

pozytywny wynik końcowego tłumaczenia a vista, konsekutywnego i symultanicznego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Krajewska
Prowadzący grup: Monika Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Pełny opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Literatura:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Uwagi:

Jeśli ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zaistnieje taka potrzeba, program zajęć będzie realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Krajewska
Prowadzący grup: Monika Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Pełny opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Literatura:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Uwagi:

Jeśli ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zaistnieje taka potrzeba, program zajęć będzie realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)