Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia obrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2L-AO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia obrazu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna - 22 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/studentki: 15

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 15


W przypadku pracy zdalnej:

1. czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/ studentki: 35

2. konsultacje z prowadzącą zajęcia: 8

Efekty uczenia się - wiedza:

- rozumienie zjawisk kultury wizualnej i statusu obrazu we współczesnej kulturze (K_W06)

- rozumienie złożoności kontekstów kulturowych i konwencji przy interpretacji obrazów (K_W09)Efekty uczenia się - umiejętności:

- umiejętność posługiwania się wybranymi metodami analizy obrazów (K_U02)

- zdolność podjęcia dyskusji na temat sztuki, logicznej argumentacji z wykorzystaniem wiedzy merytorycznej na ten temat (KU06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

umiejętność krytycznej oceny zjawisk sztuki i kultury wizualnej (KK10)

- umiejętność analizowania relacji społecznych w odniesieniu do wartości przekazywanych w obrazach (K_K11)Metody dydaktyczne:

• metody eksponujące (związane z analizą obrazów, uczestnictwem w wystawach sztuki współczesnej)

• metody podawcze (wykład problemowy)

• metody poszukujące (praca warsztatowa, sytuacja twórcza)


Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone analizie obrazów we współczesnej kulturze (XX i XXI w): ich różnym statusom, sposobom cyrkulacji i funkcjonowania w rozmaitych obiegach kulturowych.

Pełny opis:

Obszary tematyczne:

- rozumienie pojęć: antropologia kulturowa, obraz, kultura wizualna

- rola obrazu w czasach przednowoczesnych

- rola obrazu w nowoczesności i ponowoczesności

- krytyczna metodologia badań wizualnych

- obraz, ciało, wizerunek

- rola spojrzenia / patrzenia

- tworzenie kolekcji, archiwów obrazów

- obrazy między etnografią a sztuką

- obraz a praktyka artystyczna

- status obrazu w globalnej kulturze wizualnej

- obrazy i media

- obrazy jako świadectwa historyczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012 [wybrane fragmenty]

- H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007

- P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, przeł. J. Hunia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012

- J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000

- S. Pink, Etnografia wizualna: Obraz, media i przedstawienie w badaniach, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009

- W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce jego reprodukowalności technicznej, w: W. Benjamin, Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

- G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, PWN, Warszawa 2010

- N. Mirzoeff, Jak zobaczyć świat, przeł. Ł. Zaremba, Karakter, MSN, Kraków-Warszawa 2016

- R. Barthes, Retoryka obrazu, przeł. Z. Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" 1985, nr 3

- N. Abercrombie, S. Lash, B. Longhurst, Przedstawienia popularne: przerabianie realizmu, przeł. E. Mrowczyk-Hearfield, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2004

- K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Oficyna naukowa, Warszawa 2003.

- K. Olechnicki, Antropologiczna penetracja wizualnych przestrzeni rzeczywistości: fotografia jako narzędzie badawcze, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 4.

- S. Sikora, Antropologia wizualna i film etnograficzny, Warszawa: OPCIT, 2003, tom 3 (10)

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu wymagana jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo oraz opracowanie i przedstawienie w różnych formach zadanych zagadnień.

W przypadku zajęć zdalnych:

- należy realizować na bieżąco zadania przesyłane przez prowadzącą zajęcia.

Oceny:

bardzo dobra - 10 zadań / na 12 (mieć 10 punktów)

dobra + - 9 zadań / na 12 (mieć 9 punktów)

dobra - 8 zadań / na 12 (mieć 8 punktów)

dostateczna + - 7 zadań / na 12 (mieć 7 punktów)

dostateczna - 6 zadań / na 12 (mieć 6 punktów).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa literatura:

1. J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000 [rozdziały: Historie plemienności i nowoczesności oraz O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, s. 205-271]

2. P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, przeł. J. Hunia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012 [rozdziały: Fotografia i portrety, Ikonografia i ikonologia; Stereotypy Innego]

3. Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007 [rozdziały Medium-obraz-ciało. Wprowadzenie do tematu oraz Miejsce obrazów II. Próba antropologiczna - s. 11-109]

4. R. Barthes, Retoryka obrazu, przeł. Z. Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" 1985, nr 3

5. N. Mirzoeff, Jak zobaczyć świat, przeł. Ł. Zaremba, Karakter, MSN, Kraków-Warszawa 2016 [rozdziały: Jak widzimy siebie oraz Jak myślimy o widzeniu, s. 44-107]

6. Marek Krajewski, Słabe obrazy – obrazy słabych, „Widok”, 2015, nr 9

7. W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji, w: [w:] Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa 1972

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa literatura:

1. J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000 [rozdziały: Historie plemienności i nowoczesności oraz O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, s. 205-271]

2. P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, przeł. J. Hunia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012 [rozdziały: Fotografia i portrety, Ikonografia i ikonologia; Stereotypy Innego]

3. Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007 [rozdziały Medium-obraz-ciało. Wprowadzenie do tematu oraz Miejsce obrazów II. Próba antropologiczna - s. 11-109]

4. R. Barthes, Retoryka obrazu, przeł. Z. Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" 1985, nr 3

5. N. Mirzoeff, Jak zobaczyć świat, przeł. Ł. Zaremba, Karakter, MSN, Kraków-Warszawa 2016 [rozdziały: Jak widzimy siebie oraz Jak myślimy o widzeniu, s. 44-107]

6. Marek Krajewski, Słabe obrazy – obrazy słabych, „Widok”, 2015, nr 9

7. W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji, w: [w:] Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa 1972

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa literatura:

1. J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000 [rozdziały: Historie plemienności i nowoczesności oraz O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, s. 205-271]

2. P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, przeł. J. Hunia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012 [rozdziały: Fotografia i portrety, Ikonografia i ikonologia; Stereotypy Innego]

3. Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007 [rozdziały Medium-obraz-ciało. Wprowadzenie do tematu oraz Miejsce obrazów II. Próba antropologiczna - s. 11-109]

4. R. Barthes, Retoryka obrazu, przeł. Z. Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" 1985, nr 3

5. N. Mirzoeff, Jak zobaczyć świat, przeł. Ł. Zaremba, Karakter, MSN, Kraków-Warszawa 2016 [rozdziały: Jak widzimy siebie oraz Jak myślimy o widzeniu, s. 44-107]

6. Marek Krajewski, Słabe obrazy – obrazy słabych, „Widok”, 2015, nr 9

7. W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji, w: [w:] Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa 1972

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)