Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Diagnostyka molekularna w biologii rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-DMBR-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka molekularna w biologii rozwoju
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Poszerzony zakres wiedzy z biologii komórki, histologii, genetyki, biochemii i biologii molekularnej (poziom studiów biologicznych I stopnia) oraz wiedza podstawowa w zakresie biologii rozwoju zwierząt i roślin (poziom szkoły średniej).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w wykładach – 10 godz.

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 20 godz.

- konsultacje z wykładowcą – 2 godz.

- konsultacje z prowadzącym ćwiczenia – 3 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie się do zajęć, uzupełnienie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 20 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie się do zaliczenia końcowego ćwiczeń – 20 godz.

- przygotowanie się do egzaminu – 25 godz.

Łączna liczba godzin: 100 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posługuje się terminologią stosowaną w biologii rozwoju oraz definiuje kolejne etapy powstawania gonad u zwierząt (jądra i jajniki) i organów generatywnych u roślin kwiatowych (pręciki i słupki), wytwarzania funkcjonalnych gamet, zapłodnienia i embriogenezy (K_W03, K_W08, K_W11, K_W16).

W2: Student opisuje przebieg wieloetapowych procesów reprodukcyjnych u modelowych gatunków zwierząt i roślin na poziomie tkankowym, komórkowym i molekularnym (K_W03, K_W06, K_W08, K_W14, K_W16).

W3: Student rozumie, że analiza mechanizmów rozwojowych oparta na danych empirycznych wymaga interdyscyplinarnego podejścia z wykorzystaniem różnych metod badawczych i diagnostycznych (K_W03, K_W06, K_W11, K_W12, K_W14, K_W17, K_W19).

W4: Student zna obrazowe metody laboratoryjne i narzędzia badawcze stosowane w klasycznej i eksperymentalnej biologii rozwoju zwierząt i roślin oraz właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania postawionych zadań diagnostycznych (K_W01, K_W06, K_W11, K_W12, K_W14, K_W17, K_W20, K_W21).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student ma umiejętności praktyczne w zakresie obserwacji i analizy jakościowej/ilościowej preparatów histologicznych i cytologicznych związanych z biologią rozwoju wybranych gatunków zwierząt i roślin (K_U01, K_U13, K_U16, K_U18).

U2: Student wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia badawcze, w tym techniki laboratoryjne, służące analizie tkanek i komórek kluczowych w biologii rozwoju wybranych gatunków zwierząt i roślin (K_U01, K_U02, K_U08, K_U11, K_U12, ).

U3: Student prawidłowo interpretuje wyniki dokonanych analiz diagnostycznych, wyciąga poprawne wnioski i przygotowuje dokumentację laboratoryjną (K_U01, K_U04, K_U07, K_U12).

U4: Student wykorzystuje naukowe pozycje literaturowe w zakresie biologii rozwoju, posiada umiejętność przygotowywania i wygłaszania wystąpień ustnych, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole (K_U02, K_U14, K_U20, K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi w przystępny sposób przekazać wiedzę o najnowszych osiągnięciach biologii rozwoju i embriologii eksperymentalnej oraz wyjaśnić zasadność prowadzenia badań w tym zakresie (K_K01, K_K03, K_K06, K_K07).

K2: Student docenia wartość ustawicznego kształcenia i aktualizowania swojej wiedzy korzystając ze źródeł naukowych i popularnonaukowych, dotyczących specjalistycznych nauk biologicznych (K_K02, K_K05, K_K06).

K3: Student krytycznie odnosi się do obiegowych opinii i analizuje je w oparciu o zdobytą wiedzę oraz potrafi pracować indywidualnie lub w zespole (K_K01, K_K05, K_K06, K_K09, K_K10).


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi

Metody dydaktyczne eksponujące i poszukujące:

- ćwiczenia laboratoryjne o charakterze eksperymentalno-analitycznym; studenci realizują zadania w zespołach 2-osobowych (grupa ćwiczeniowa liczy maksymalnie 8 osób) z uwzględnieniem metodyki prowadzonych doświadczeń i obserwacji diagnostycznych oraz zgodnie z podstawowymi zasadami BHP dotyczącymi pracy laboratoryjnej z materiałem biologicznym i odczynnikami chemicznymi.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują współczesne podejście do embriologii klasycznej, obejmującej nie tylko embriogenezę, ale także poprzedzający ją etap skomplikowanych procesów komórkowych zachodzących w organizmach rodzicielskich, które prowadzą do powstania funkcjonalnych gamet. Na bazie tej wiedzy realizowany będzie główny cel przedmiotu – zapoznanie studentów z szeregiem metod i technik badawczych i diagnostycznych znajdujących szerokie zastosowanie w eksperymentalnej biologii rozwoju zwierząt i roślin w ujęciu rozwojowym, strukturalnym jak i podłożu molekularnym procesów związanych z procesem reprodukcji.

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych zakłada:

(1) przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu biologii rozwoju zwierząt i roślin oraz mechanizmów komórkowych funkcjonujących podczas procesów reprodukcyjnych u wybranych gatunków modelowych;

(2) przedstawienie różnorodnych metod analizy materiału embriologicznego (od wytworzenia gamet do powstania zarodka) dla różnych celów badawczych i/lub diagnostycznych na poziomie histologicznym, cytologicznym i molekularnym, którego jakość decyduje o liczbie i kondycji potomstwa;

(3) zapoznanie z diagnostyką zaburzeń w przebiegu gametogenezy i/lub embriogenezy, która jest kluczowa w badaniach dotyczących molekularnych podstaw biologii rozwoju organizmów, w których wykorzystuje się bezpłodne mutanty czy męsko-sterylne odmiany roślin.

W trakcie zajęć omówione będą także wybrane zastosowania praktyczne osiągnięć współczesnej embriologii zwierząt dla celów badawczych i medycznych oraz eksperymentalnej embriologii roślin, której postęp umożliwia powstawanie nowych odmian roślin użytkowych, decyduje o wielkości plonów, czy też możliwościach wykorzystania odpowiednich gatunków roślin do fitoremediacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Twyman RM „Biologia rozwoju, krótkie wykłady”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2001

2. Jura C, Klag J „Podstawy embriologii zwierząt i człowieka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

3. Bednarska E „Zarys embriologii roślin okrytonasiennych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994

4. Malepszy S „Biotechnologia roślin”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

5. Maleszewski M „Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007

6. Litwin JA, Gajda M „Podstawy technik mikroskopowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

7. Kurczyńska EU, Borowska-Wykręt D „Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej”, Wydawnictwo Naukowe OWN, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane publikacje naukowe i popularno-naukowe (polsko- i anglojęzyczne).

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

 zaliczenie na ocenę (ćwiczenia laboratoryjne)

 egzamin (wykład)

Kryteria oceniania:

- zaliczenie/egzamin pisemny, test wyboru zamknięty (K_W01, K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, K_W12, K_W14, K_W16, K_W17, K_W21).

- wymagany próg na ocenę dostateczną: 51-60%

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lenartowska
Prowadzący grup: Marta Lenartowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia prezentują współczesne podejście do embriologii klasycznej, obejmującej nie tylko embriogenezę, ale także poprzedzający ją etap skomplikowanych procesów komórkowych zachodzących w organizmach rodzicielskich, które prowadzą do powstania funkcjonalnych gamet. Na bazie tej wiedzy realizowany będzie główny cel przedmiotu – zapoznanie studentów z szeregiem metod i technik badawczych i diagnostycznych znajdujących szerokie zastosowanie w eksperymentalnej biologii rozwoju zwierząt i roślin w ujęciu rozwojowym, strukturalnym jak i podłożu molekularnym procesów związanych z procesem reprodukcji.

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych zakłada:

(1) przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu biologii rozwoju zwierząt i roślin oraz mechanizmów komórkowych funkcjonujących podczas procesów reprodukcyjnych u wybranych gatunków modelowych;

(2) przedstawienie różnorodnych metod analizy materiału embriologicznego (od wytworzenia gamet do powstania zarodka) dla różnych celów badawczych i/lub diagnostycznych na poziomie histologicznym, cytologicznym i molekularnym, którego jakość decyduje o liczbie i kondycji potomstwa;

(3) zapoznanie z diagnostyką zaburzeń w przebiegu gametogenezy i/lub embriogenezy, która jest kluczowa w badaniach dotyczących molekularnych podstaw biologii rozwoju organizmów, w których wykorzystuje się bezpłodne mutanty czy męsko-sterylne odmiany roślin.

W trakcie zajęć omówione będą także wybrane zastosowania praktyczne osiągnięć współczesnej embriologii zwierząt dla celów badawczych i medycznych oraz eksperymentalnej embriologii roślin, której postęp umożliwia powstawanie nowych odmian roślin użytkowych, decyduje o wielkości plonów, czy też możliwościach wykorzystania odpowiednich gatunków roślin do fitoremediacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Twyman RM „Biologia rozwoju, krótkie wykłady”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2001

2. Jura C, Klag J „Podstawy embriologii zwierząt i człowieka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

3. Bednarska E „Zarys embriologii roślin okrytonasiennych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994

4. Malepszy S „Biotechnologia roślin”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

5. Maleszewski M „Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007

6. Litwin JA, Gajda M „Podstawy technik mikroskopowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

7. Kurczyńska EU, Borowska-Wykręt D „Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej”, Wydawnictwo Naukowe OWN, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane publikacje naukowe i popularno-naukowe (polsko- i anglojęzyczne).

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lenartowska
Prowadzący grup: Marta Lenartowska, Piotr Wasąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia prezentują współczesne podejście do embriologii klasycznej, obejmującej nie tylko embriogenezę, ale także poprzedzający ją etap skomplikowanych procesów komórkowych zachodzących w organizmach rodzicielskich, które prowadzą do powstania funkcjonalnych gamet. Na bazie tej wiedzy realizowany będzie główny cel przedmiotu – zapoznanie studentów z szeregiem metod i technik badawczych i diagnostycznych znajdujących szerokie zastosowanie w eksperymentalnej biologii rozwoju zwierząt i roślin w ujęciu rozwojowym, strukturalnym jak i podłożu molekularnym procesów związanych z procesem reprodukcji.

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych zakłada:

(1) przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu biologii rozwoju zwierząt i roślin oraz mechanizmów komórkowych funkcjonujących podczas procesów reprodukcyjnych u wybranych gatunków modelowych;

(2) przedstawienie różnorodnych metod analizy materiału embriologicznego (od wytworzenia gamet do powstania zarodka) dla różnych celów badawczych i/lub diagnostycznych na poziomie histologicznym, cytologicznym i molekularnym, którego jakość decyduje o liczbie i kondycji potomstwa;

(3) zapoznanie z diagnostyką zaburzeń w przebiegu gametogenezy i/lub embriogenezy, która jest kluczowa w badaniach dotyczących molekularnych podstaw biologii rozwoju organizmów, w których wykorzystuje się bezpłodne mutanty czy męsko-sterylne odmiany roślin.

W trakcie zajęć omówione będą także wybrane zastosowania praktyczne osiągnięć współczesnej embriologii zwierząt dla celów badawczych i medycznych oraz eksperymentalnej embriologii roślin, której postęp umożliwia powstawanie nowych odmian roślin użytkowych, decyduje o wielkości plonów, czy też możliwościach wykorzystania odpowiednich gatunków roślin do fitoremediacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Twyman RM „Biologia rozwoju, krótkie wykłady”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2001

2. Jura C, Klag J „Podstawy embriologii zwierząt i człowieka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

3. Bednarska E „Zarys embriologii roślin okrytonasiennych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994

4. Malepszy S „Biotechnologia roślin”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

5. Maleszewski M „Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007

6. Litwin JA, Gajda M „Podstawy technik mikroskopowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

7. Kurczyńska EU, Borowska-Wykręt D „Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej”, Wydawnictwo Naukowe OWN, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane publikacje naukowe i popularno-naukowe (polsko- i anglojęzyczne).

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lenartowska
Prowadzący grup: Marta Lenartowska, Piotr Wasąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia prezentują współczesne podejście do embriologii klasycznej, obejmującej nie tylko embriogenezę, ale także poprzedzający ją etap skomplikowanych procesów komórkowych zachodzących w organizmach rodzicielskich, które prowadzą do powstania funkcjonalnych gamet. Na bazie tej wiedzy realizowany będzie główny cel przedmiotu – zapoznanie studentów z szeregiem metod i technik badawczych i diagnostycznych znajdujących szerokie zastosowanie w eksperymentalnej biologii rozwoju zwierząt i roślin w ujęciu rozwojowym, strukturalnym jak i podłożu molekularnym procesów związanych z procesem reprodukcji.

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych zakłada:

(1) przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu biologii rozwoju zwierząt i roślin oraz mechanizmów komórkowych funkcjonujących podczas procesów reprodukcyjnych u wybranych gatunków modelowych;

(2) przedstawienie różnorodnych metod analizy materiału embriologicznego (od wytworzenia gamet do powstania zarodka) dla różnych celów badawczych i/lub diagnostycznych na poziomie histologicznym, cytologicznym i molekularnym, którego jakość decyduje o liczbie i kondycji potomstwa;

(3) zapoznanie z diagnostyką zaburzeń w przebiegu gametogenezy i/lub embriogenezy, która jest kluczowa w badaniach dotyczących molekularnych podstaw biologii rozwoju organizmów, w których wykorzystuje się bezpłodne mutanty czy męsko-sterylne odmiany roślin.

W trakcie zajęć omówione będą także wybrane zastosowania praktyczne osiągnięć współczesnej embriologii zwierząt dla celów badawczych i medycznych oraz eksperymentalnej embriologii roślin, której postęp umożliwia powstawanie nowych odmian roślin użytkowych, decyduje o wielkości plonów, czy też możliwościach wykorzystania odpowiednich gatunków roślin do fitoremediacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Twyman RM „Biologia rozwoju, krótkie wykłady”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2001

2. Jura C, Klag J „Podstawy embriologii zwierząt i człowieka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

3. Bednarska E „Zarys embriologii roślin okrytonasiennych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994

4. Malepszy S „Biotechnologia roślin”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

5. Maleszewski M „Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007

6. Litwin JA, Gajda M „Podstawy technik mikroskopowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

7. Kurczyńska EU, Borowska-Wykręt D „Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej”, Wydawnictwo Naukowe OWN, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane publikacje naukowe i popularno-naukowe (polsko- i anglojęzyczne).

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)